Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.7 Afkortingenlijst

ABS

Absolute waarde

AgNL

AgentschapNL

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AO

Algemeen Overleg

ATB

Automatische treinbeïnvloeding

ATB-V

Arbeidstijdenbesluit Vervoer

BBP

Bruto Binnenlands Produkt

BCT

boordcomputer taxi

BDU

Brede Doeluitkering

BenO

Beheer en Onderhoud

BES

Bonaire, st. Eustatius en Saba

Bevi

Besluit externe veiligheidinrichtingen

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIRK

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

Bro

Besluit ruimtelijk ordening

BRZO

Besluit Risico en Zware Ongevallen

BSV

Bureau Sanering Verkeerslawaai

BuZa

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBR

Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCR

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

CDM

Clean Development Mechanism

CE- markering

Conformité Européenne markering

CER`s

Emissiereducties

Chw

Crisis- en herstelwet

CO2

Koolstofdioxide

COGEM

Commissie Genetische Modificatie

CPB

Centraal Planbureau

Ctgb

College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

dB

Decibel

db(A)

decibel (audio)

DG

Directeur Generaal

EASA

European Aviation Safety Agency

EC

Europese Commissie

ECAC

European Civil Aviation Conference

ECE

Economic Commission for Europe

ECHA

European Chemicals Agency

ECN

EnergieonderzoekCentrum Nederland

EHS

Ecologische Hoofd Structuur

EMV

Meerjarige onderzoeksprogramma elektronische velden

ERTMS

European Rail Traffic Management System

ETS

Emission Trading System

EU

Europese Unie

EZ

Ministerie van Economische Zaken

FABEC

Functional Airspace Block Europe Central

GGO

Genetisch Gemodificeerd Organisme

GIS

Geluidsisolatieproject Schiphol

GIV

Geintegreerde Contractvormen

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HSL

Hogesnelheidslijn

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWN

Hoofd Wegennet

HWN

hoofdwegennet

IAEA

International Atomic Energy Agency

ICAO

International Civil Aviation Organization

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IenM

Infrastructuur en Milieu

IF

Infrastructuurfonds

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IMO

International Maritime Organisation

INTERREG

Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening

IOD

Inlichtingen- en Opsporingsdienst

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IPO

Interprovinciaal Overleg

KDC

Knowledge Development Center

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KpVV

Kennisplatform Verkeer en Vervoer

KRM

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

KRW

(Europese) Kaderrichtlijn Water

LAP

Landelijk Afvalbeheerplan

LAVS

Landelijk Asbest Volg Systeem

LIB

Luchthavenindelingbesluit

LPG

Liquified Petrol Gas

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

MIA

Milieu investeringsaftrek

MDN

Monitor Duurzaam Nederland

MER

Milieu-effectenrapportage

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

MOU

Memorandum of Understanding

Mton

Megaton (1 miljard kilo)

MW

Megawatt

NCAP

New Car Assessment Programme

NEa

Nederlandse Emissieautoriteit

NEC

National Emission Ceilings

NEN

Nederlands Normalisatie Instituut

NH3

Ammoniak

NIWO

Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie

NML

Stichting Nederland Maritiem Land

NO2

Stikstofdioxide

NOx

Stikstofoxiden

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OSPAR

Oslo-Parijs

OV

Openbaar vervoer

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PM10

fijnstof met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer

PPS

Publiek-private samenwerking

ProMT

Programma Milieu en Technologie

PSC

Port State Control

RBML

Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens

RDW

Rijksdienst voor het Wegverkeer

REACH

Registratie, evaluatie en autorisatie chemische stoffen

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RUD

Regionale Uitvoeringsdiensten

RVOB

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

RWS

Rijkswaterstaat

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDE

Stimuleringsregeling Duurzame Energie

SO2

Zwaveldioxide

StAB

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

SVIR

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

SVOV

Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

SWUNG

Samen Weken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TK

Tweede Kamer

TNO

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs

TRG

Totaal Risicogewicht Grenswaarde

TVG

Totaal Volume Geluid

UNEP

United Nations Environment Programme

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

VAMIL

vrijwillige afschrijving milieu-investeringen

VenW

Verkeer en Waterstaat

VHR

Vogel en Habitat Richtlijn

VI

VROM-Inspectie

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOS

vluchtige organische stoffen

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wgh

Wet geluidhinder

WGR

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

WMO

Wereld Meteorologische Organisatie

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence