Base description which applies to whole site

4.4 Overzicht evaluatieonderzoek

Tabel Evaluatie- en onderzoeksbijlage

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten

Soort onderzoek

Titel / onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Goed functionerende economie en markten

11

2014

2015

 

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

11

2014

2014

 
 

Evaluatie PIANOo

11

2014

2014

 
 

Evaluatie Frequentiebeleid

11

2015

2015

 

2 Overig onderzoek

 

Agentschap Telecom

11

2017

2017

 
 

Evaluatieonderzoek metrologiewet

11

2014

2015

 
 

Raad voor accreditatie

11

2015

2015

 
 

Autoriteit Consument en Markt

11

2017

2018

 
 

De doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het CBS

11

2016

2016

 
 

Nalevingsonderzoek aanbesteden

11

2011

2012

Rapportage Nalevingsmeting Europees Aanbesteden 2010 TK, 32 440, nr. 80

 

Evaluatie wet Markt en Overheid

11

2015

2015

 
 

Evaluatie Postregeling 2009

11

2012

2012

TK, 29 502, nr. 110

 

Evaluatie Postwet

11

2013

2013

 
Artikel 12 Een sterk innovatievermogen

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Een sterk innovatievermogen

12

2014

2015

 

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Innovatiekrediet

12

2012

2013

 
 

TechnoPartner

12

2012

2013

 
 

Innovatie Prestatie Contracten

12

2015

2016

 
 

Eurostars, Eureka, Opkomende markten, Geïndustrialiseerde landen

12

2013

2013

 
 

Tussenevaluatie Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI)

12

2015

2015

 
 

TNO, Deltares, Marin en NLR (GTI’s)

12

2015

2015

 
 

Innovatieprogramma Food and nutrition

12

2011

2012

hyperlink

 

Innovatieprogramma Point one

12

2011

2012

hyperlink

 

Programmatische aanpak Innovatieprogramma’s

12

2011

2012

hyperlink

 

BSIK impuls

12

2011

2012

hyperlink

 

STW

12

2011

2012

hyperlink

 

STW

12

2016

2016

 
 

Syntens

12

2012

2013

 
 

Ruimtevaartbeleid

12

2012

2012

 
 

Ruimtevaartbeleid

12

2017

2017

 
 

Netherlands Space Office

12

2013

2013

 
 

Kennisbescherming: Evaluatie IE beleid

12

2011

2012

In 2012 is het eindrapport van de beleidsevaluatie van het intellectueel eigendomsbeleid over de periode 2006–2010 aan de kamer aangeboden (TK, 2012–2013, 30 635, nr. 2).

Het huidige kabinet werkt momenteel aan het opstellen van een beleidsmatige reactie die in de tweede helft van 2013 aan de Kamer zal worden

aangeboden.

 

WBSO

12

2011

2012

hyperlink

 

WBSO/RDA

12

2016

2016

 
 

Innovatiebox

12

2013

2013

De evaluatie is minimaal een jaar uitgesteld omdat er alleen gebruik gemaakt kan worden van gegevens uit 2010. Er is gebleken dat veel belangrijke R&D-bedrijven in 2010 nog geen gebruik hebben gemaakt van de Innovatiebox, omdat de regeling zich nog in de aanloopfase bevond, zodat de steekproef niet representatief zal zijn.

Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Een excellent ondernemingsklimaat

13

2013

2014

 

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Valorisatie

13

2013

2014

 
 

Onderwijs en ondernemerschap

13

2014

2014

 
 

Microfinanciering

13

2015

2015

 
 

Programma Biobased Economy

13

2013

2014

 
 

Subsidieregelingen Aanpak urgente bedrijfslocaties en Veiligheid kleine bedrijven

13

2011

2012

hyperlink

 

Evaluatie Beroepsonderwijs in bedrijf

13

2013

2013

 
 

Subsidieregeling innovatieve zeescheepsbouw

13

2013

2014

 
 

BMBK

13

2015

2016

 
 

Groeifaciliteit

13

2015

2016

 
 

Garantie Ondernemingsfinanciering

13

2013

2013

 
 

Borgstelling scheepsnieuwbouw

13

2016

2017

 
 

Evaluatie groeiversneller

13

2013

2013

 
 

Evaluatie Digitale agenda

13

2015

2016

 
 

Evaluatie regeldruk/ACTAL

13

2017

2017

 
 

Bijdrage NBTC

13

2016

2016

 
 

Evaluatie EIM

13

2013

2013

 
 

Handelsregisterwet 2007

13

2011

2012

 
 

Evaluatie ondernemingspleinen

13

2017

2017

 
 

Zelfstandigenaftrek plus diverse overige maatregelen

13

2012

2013

 

2 Overig onderzoek

 

Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

13

2015

2016

 
Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

14

2012

2013

Verwachte einddatum december 2013

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

SDE+

14

2016

2016

 
 

Subsidieregeling zonnepanelen

14

2014

2014

 
 

Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur

14

2014

2014

 
 

Elektrisch rijden

14

2015

2015

 
 

Green Deal

14

2015

2015

 
 

Bijdrage Energieonderzoek Centrum Nederland

14

2015

2015

 
 

Top sectoren energie

14

2015

2015

 
 

Joint Implementation

14

2014

2015

 
 

Stralingsbescherming

14

2011

2012

TK, 32 645, nr. 50

 

Wet voorraadvorming Aardolieproducten

14

2017

2017

 
 

Onderzoek en ontwikkeling bodembeheer

14

2013

2013

 
 

Energie onderzoek subsidies (EOS/DEN A)

14

2011

2012

evaluatie EOS en DEN A

 

Evaluatie van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

14

2012

2012

TK, 33 252, nr. 1

 

Meerjarenafspraak Energie-efficïentie 2001–2020 (MJA3)

14

2012

2012

TK, 30 196, nr. 195

 

Meerjarenafspraak Energie-efficïentie ETSondernemingen(MEE)

14

2013

2013

 
 

Energie Investeringsaftrek (EIA)

14

2012

2012

 

2 Overig onderzoek

 

Evaluatie Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

14

2012

2013

TK, 31 410, nr. 19

Artikel 16 Concurrende, duurzame en veilige agro-, visserij en voedselketen

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Concurrerende, duurzame en veilige agro, visserij en voedselketen

16

2013

2014

Beleidsdoorlichting wordt geïntegreerd met een IBO die 2e helft 2013 start.

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Regeling praktijknetwerken veehouderijen

16.1

2012

2012

Leren in een praktijknetwerk

 

Subsidie marktintroductie energietransities

16.1

2012

2012

Evaluatie van de MEI- regeling

 

Energie-efficiency voedings- en genotmiddelenindustrieindustrie

16.1

2012

2012

TK, 30 196, nr. 195

 

Samenwerking bij innovatie (sectoraal)

16.1

2012

2012

Effectevaluatie regeling samenwerking

 

Voedingscentrum Nederland

16.2

2012

2012

evaluatie VCN

 

Investeringsregeling Jonge landbouwers

16.1

2015

2016

 
 

Brede weerverzekering

16.1

2014

2014

 
 

Koopmansgelden melkveehouderij

16.1

2014

2014

 
 

Subsidie gecombineerde luchtwassystemen

16.1

2013

2014

 
 

Fijnstofmaatregelen

16.1

2014

2014

 
 

Subsidie integraal duurzame stallen en veehouderijsystemen

16.1

2012

2012

Duurzame stallen

 

Subsidie marktintroductie energietransities

16.1

2012

2012

Evaluatie van de MEI- regeling

 

Investeringsregeling energiebesparing

16.1

2013

2014

 
 

Regeling duurzaamheidsinvesteringen POP NU

16.1

2013

2014

 
 

Regeling stidug

16.1

2013

2014

 
 

Samenwerking bij innovatie NU

16.1

2015

2015

 
 

Samenwerking bij innovatie (sectoraal)

16.1

2012

2012

Effectevaluatie regeling samenwerking

 

Subsidiedemonstratieprojecten (sectoraal)

16.1

2015

2015

 
 

Demoregeling Functionele agrobiodiversiteit POP NU

16.1

2014

2014

 
 

Meststoffenwet 2012

16.1

2011

2012

Syntheserapport Evaluatie meststoffenwet 2012

TK, 33037–21

 

Eindevaluatie Europees Visserijfonds

16.1

2016

2017

 
 

Aalbeheerplan

16.1

2012

2012

Evaluatie Aalbeheerplan

TK, 29 664, nr. 105

 

Ondersteuning biologische sector

16.1

2014

2014

 
 

Platform Verduurzaming voedsel

16.2

2013

2013

 
 

Voedingscentrum Nederland

16.2

2012

2012

Evaluatie VCN

 

Effect Smaaklessen

16.2

2012

2012

Effect smaaklessen

(TK, 33 400, nr. 138)

 

Inbeslaggenomen goederen (IBG)

16.3

2014

2014

 
 

Nota Duurzame Gewasbescherming

16.3

2011

2012

Evaluatie nota gewasbescherming

 

Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)

16.3

2014

2014

 
 

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

16.3

2013

2014

 
 

Nederlands-Duitse grensoverschrijdende dierziekteoefening

16.3

2012

2013

 
 

Preventiebeleid algemeen NAD

16.3

2012

2013

 
 

Verlaagd tarief glastuinbouw

16.1

2013

2014

 

2 Overig onderzoek

 

Beleidsevaluatie Visie agrologistiek

16.1

2012

2012

Toekomst Agrologistiek

 

Ex ante evaluatie effecten nieuw stelsel verantwoorde mestafzet

16.1

2012

2012

Ex-ante analyse wetsvoorstel stelsel van verantwoorde mestafzet

 

Regeling Garantstellingen (Landbouw, aquacultuur, zeevisserij)

16.1

2012

2013

 
 

Evaluatie mosselconvenant

16.1

2014

2014

 
 

Evaluatie binnenvisserij

16.1

2013

2013

 
 

Beleid vermindering antibioticagebruik

16.3

2012

2012

Jaarlijkse monitoring van het antibioticagebruik

 

WOT Aangifteplichtige dierziekten

16.4

2011

2012

Er is geen rapport gepubliceerd.

 

WOT Voedselveiligheid

16.4

2013

2014

 
 

WOT Genetische bronnen

16.4

2014

2014

 
 

WOT Visserijonderzoek

16.4

2014

2015

 
 

WOT Economische informatievoorziening

16.4

2014

2015

 
 

WOT Natuur en milieu

16.4

2015

2016

 
Artikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

17

2012

2013

Loopt nog

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

IBO bekostiging funderend onderwijs bij dalende leerlingaantallen

17

2012

2013

ibo-bekostiging-funderend-onderwijs-bij-dalende-leerlingaantallen[1].pdf

www.rijksoverheid.nl

2 Overig onderzoek

 

Regeling praktijkleren en groene plus

17

2013

2013

Wordt meegenomen in de beleidsdoorlichting Groen onderwijs van hoge kwaliteit

 

Regeling groene plus lectoraten

17

2012

2013

Idem

 

Kennisnetwerk Ontwikkeling en beheer Natuurkwaliteit

17

2012

2012

Evaluatie en toekomstverkenning Kennisnetwerk OBN Eindrapportage Bureau ZET/CREM

 

Evaluatie NME en Leren voor Duurzame ontwikkeling

17

2011

2012

Duurzaam doen! Leren in vitale coalities. Monitoring en evaluatie van de programma's Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie. LEI-rapport 2012–062. www.wageningenUR.nl/lei

Artikel 18 Natuur en regio

1 Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a Beleidsdoorlichtingen

 

Natuur en regio

18

2014

2015

 

1b Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Doorwerking ruimtelijk economisch beleid in de regio

18.1

2013

2013

 
 

Evaluatie EFRO (door Europese Commissie)

18.1

2015

2015

 
 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

18.1

2015

2016

 
 

Balans van de leefomgeving

18.2/3

2011

2012

www.pbl.nl

 

Balans van de leefomgeving

18.2/3

2013

2014

www.pbl.nl

 

Kroondomeinen

18.2

2016

2017

 
 

Natuurlijk ondernemen

18.2

2013

2014

 
 

Programmatische Aanpak Stikstof

18.2

2015

2015

 
 

SBB

18.3

2014

2014

 

2 Overig onderzoek

 

EHS Groot project 2011

18.3

2011

2012

TK, 30 825, nr. 188

 

EHS Groot project 2012 1

18.3

2012

2013

 
 

EHS Groot project 2012 2

18.3

2013

2014

 
1

Met de decentralisatie van de uitvoering van het natuurbeleid zal in overleg met de Tweede Kamer bepaald worden of de groot project status EHS en de rapportage Groot Project (in de huidige opzet) gehandhaafd blijft.

2

Idem.

Licence