Base description which applies to whole site

5.3 Moties en toezeggingen

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Ortega-Martijn; Verzoekt de regering, in kaart te brengen in hoeverre corporaties deze gegevens bewaren en voor welke doelen deze worden gebruikt, en met nadere regelgeving te komen met als doel dat deze gegevens worden verwijderd zodra het niet meer noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren

Kamerdebat 04-04-2012

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen, 33 129)

De uitvoering van de motie wordt meegenomen met toegezegde evaluatie inzake proces m.b.t. uitvoering inkomensafhankelijke huurverhogingen in najaar 2013

De motie van het lid Ortega-Martijn; Verzoekt de regering, dit proces voor het einde van het jaar te evalueren in overleg met Aedes en de Woonbond en de Kamer te informeren over het aantal aangevraagde verklaringen en de verdeling over de inkomensgroepen van deze verklaringen

Kamerdebat 04-04-2012

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen, 33 129)

De evaluatie zal eind dit jaar plaats-hebben. De gevraagde informatie over aantallen inkomensverklaringen is al een aantal maal gedeeld met de Tweede Kamer en zal na het zomerreces 2013 geactualiseerd worden

De motie van het lid Ortega-Martijn; Verzoekt de regering, in de uitwerking van het goedkeuringsvereiste te onderzoeken of het investeringsbedrag kan worden vervangen door een percentage van het balanstotaal

Kamerdebat 26-06-2012 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32 769)

Dit wordt onderzocht bij de uitwerking van de AMvB. N.a.v. het Regeerakkoord zal een novelle bij de Herzieningswet bij de Tweede Kamer worden ingediend

De motie van de leden Monasch en van Bochove; Verzoekt de regering, bij de begrotingsbehandeling 2013 met een definitie te komen waarin het onderscheid tussen enerzijds sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed en anderzijds commerciële activiteiten duidelijk wordt gemaakt; Verzoekt de regering tevens, om op basis van dat advies, tevens bandbreedtes op te stellen waarbinnen corporaties hun taken mogen ontplooien, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de aard van de desbetreffende regio’s

Kamerdebat 26-06-2012

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32 769)

In het Regeerakkoord is opgenomen, dat woningcorporaties zich weer moeten richten op hun kerntaak. Daartoe zal een novelle bij de Herzieningswet worden ingediend. Daarin zal de gevraagde definitie en begrenzing worden gegeven

De motie van het lid Van Bochove; Verzoekt de regering, om na de eerste jaarverslagen die opgesteld zijn na inwerkingtreding van de herzieningswet, te evalueren of de vereisten uit beide wetten voldoende zijn om te borgen dat woningcorporaties voldoende legitimiteit binnen het werkgebied hebben voor hun beslissingen; Verzoekt de regering, direct na deze evaluatie en uiterlijk voor 1 januari 2015 aan te geven op welke wijze het element van «voice», zoals dat in het WRR-rapport Maatschappelijke dienstverlening is verwoord, nadrukkelijker gekoppeld kan worden aan het interne toezicht, zodat de woningcorporaties weer ingebed raken in de samenleving door brede vormen van participatie en betrokkenheid van huurders, potentiële huurders en andere lokale betrokkenen (stakeholders)

Kamerdebat 26-06-2012

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32 769)

De evaluatie zal medio 2015 plaatsvinden op basis van de jaarverslagen over 2014

De motie van het lid Pechtold c.s.; Verzoekt de regering, de gevolgen van deze maatregelen voor de financiële positie van woningcorporaties, de doorstroming op de huurmarkt en de toekomstige woningbouwopgave in kaart te brengen

Kamerdebat 13-11-2012 Debat over de regeringsverklaring

De motie is afgedaan met de totstand-koming van het Woonakkoord en de daarbij behorende brieven aan de Tweede Kamer. In een eerstvolgende brief – medio najaar 2013 – wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

De motie van de leden Van Toorenburg en Visser; Verzoekt de regering om, namens de lidstaat Nederland deze commissie-Stoiber een brandbrief te sturen met het verzoek om de betreffende richtlijn door te lichten op administratieve lasten en de totstandkoming te evalueren zodat hieruit lessen voor de toekomst worden getrokken

Kamerdebat 15-11-2012

Wet kenbaarheid energieprestaties gebouwen (33 124)

Bij brief van 3 juli jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd. In een eerstvolgende brief – medio najaar 2013 – wordt de Tweede Kamer uitvoerig geïnformeerd over de uitvoering van de motie

De motie van de leden Visser en Van Toorenburg; Verzoekt de regering, de ministeriële regeling zodanig vorm te geven dat de invoering van het energieprestatiecertificaat voor de burgers en instellingen met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp gepaard gaat en dat er niet meer wordt geregeld dan richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energie-prestatie van gebouwen daadwerkelijk voorschrijft

Kamerdebat 15-11-2012

Wet kenbaarheid energieprestaties gebouwen (33 124)

Bij brief van 3 juli jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd. In een eerstvolgende brief – medio najaar 2013 – wordt de Tweede Kamer uitvoerig geïnformeerd over de uitvoering van de motie

De motie van de leden Visser en Van Toorenburg; Verzoekt de regering, opties voor vereenvoudiging van het systeem van het energieprestatiecertificaat en de sanctionering daarvan te verkennen, een en ander binnen het kader van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen, en de Tweede Kamer daarover zo spoedig mogelijk te rapporteren

Kamerdebat 15-11-2012

Wet kenbaarheid energieprestaties gebouwen (33 124)

Bij brief van 3 juli jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd. In een eerstvolgende brief – medio najaar 2013 – wordt de Tweede Kamer uitvoerig geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De motie van de leden Paulus Jansen en Albert de Vries; Verzoekt de regering, private toetsing aan het Bouwbesluit pas mogelijk te maken op het moment dat ook de verplichte verzekerde rechtsbescherming van opdrachtgevers, gebruikers en derden afdoende is geregeld

Kamerdebat 19-12-2012 Bouwregelgeving en brandveiligheid

De uitvoering van de motie wordt meegenomen in de uitvoering van het project «Uitvoering Adviezen Commissie Dekker». In najaar 2013 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

De motie van de leden Albert de Vries en Paulus Jansen; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het toezicht op veiligheids-aspecten van complexe bouwwerken effectiever en minder versnipperd ingericht kan worden, bijvoorbeeld door relevante inspectieactiviteiten van bouwtoezicht, brandweer en Arbeidsinspectie onder te brengen bij de veiligheidsregio’s of de RUD’s en de Tweede Kamer hierover uiterlijk bij de indiening van de begroting 2014 te informeren

Kamerdebat 19-12-2012 Bouwregelgeving en brandveiligheid

De uitvoering van de motie wordt meegenomen in de uitvoering van het project «Uitvoering Adviezen Commissie Dekker». In najaar 2013 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

De motie van de leden Visser en Monasch; Verzoekt de regering, in de vormgeving van het nieuwe systeem van woningwaardering er rekening mee te houden dat de bedoelde woningen ook in veranderende omstandigheden onderdeel blijven uitmaken van de voorraad in de vrije huursector

Kamerdebat 20-12-2012 Begroting Wonen & Rijksdienst

De Tweede Kamer is toegezegd dat er voor Prinsjesdag een voorstel ligt mbt vereenvoudiging van het woningwaarderingstelsel dat gebruik maakt van een combinatie van WOZ en WWS. In dat kader zal worden ingegaan op deze motie

De motie van het lid Knops; Verzoekt de regering, uit te spreken dat zij het tarief van de hypotheekrenteaftrek in deze regeerperiode niet verder zal aanpassen dan de verlaging die reeds is aangekondigd in het regeerakkoord

Kamerdebat 20-12-2012 Begroting Wonen & Rijksdienst

Met de stukken voor het belasting-plan 2014 wordt deze motie afgedaan

De motie van het lid Paulus Jansen; Verzoekt de regering, periodiek te rapporteren over de ontwikkeling van aard en omvang van tijdelijke verhuur

Kamerdebat 20-03-2013

Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (33 436)

De Tweede Kamer wordt medio 2014 geïnformeerd

De motie van het lid Paulus Jansen; Verzoekt de regering, in overleg te gaan met de koepel van woningcorporaties, Aedes, opdat woningcorporaties waar het gaat om tijdelijke leegstand enkel werken met tijdelijke verhuurcontracten zoals gedefinieerd onder de Leegstandwet

Kamerdebat 20-03-2013

Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (33 436)

De Tweede Kamer wordt kort na de zomer 2013 geïnformeerd

De motie van het lid Visser; Verzoekt de regering, op korte termijn met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in gesprek te gaan, teneinde te bekijken op welke wijze het regime in de Leegstandwet verder kan worden vereenvoudigd en daarbij de verschillen in de hoogte van de leges te betrekken, en de Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 20-03-2013

Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (33 436)

De Tweede Kamer wordt medio 2014 geïnformeerd

De motie van het lid Ouwehand c.s.; Verzoekt de regering, het aanpakken van onnodige verlichting van kantoren en winkels mee te nemen in de uitwerking voor energiebesparing in de gebouwde omgeving

Motie aangenomen tijdens debat I&M; door BZK/W&R overgenomen

De beleidreactie wordt voorbereid i.o.m. I&M. Deze zal worden meegenomen in de brief met nadere voorstellen voor energiebesparing die na afronding SER-akkoord aan de Tweede Kamer wordt gezonden in najaar 2013

De motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering, in overleg te gaan met de VTW en Aedes om te kijken op welke wijze een artikel betreffende permanente educatie van de leden van de raad van commissarissen opgenomen kan worden in de governancecode van woningcorporaties en de Kamer hier voor de zomer van 2013 over te informeren

Kamerdebat 27-03-2013

VAO Woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt medio zomer 2013 geïnformeerd

De motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering om, in overleg met betrokken partijen, waaronder de Kamer van Koophandel en de banken, te bekijken op welke manier voorkomen kan worden dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel ertoe leidt dat verenigingen van eigenaren als bedrijven behandeld worden

Kamerdebat 09-04-2013

VAO Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's

De minister zal de Tweede Kamer in het najaar 2013 per brief informeren. De toezegging, dat VvE-Belang in afstemming met BZK de wijzigingen van modelreglementen en mogelijkheden van opschaling in kaart zal brengen, wordt hierbij betrokken

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, in overleg te treden met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) om mede op basis van de door dit kenniscentrum gedane suggesties tot een oplossing van deze financieringsproblematiek te komen

Kamerdebat 04-06-2013

VAO Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid

De Tweede Kamer wordt in najaar 2013 geïnformeerd

De motie van het lid Verhoeven c.s.; Verzoekt de regering om, voorafgaand aan de novelle op de herzieningswet, de Kamer een overzicht te sturen met de voorziene waarborgen die moeten voorkomen dat het financieel toezicht ondergeschikt kan worden aan beleidsmatige afwegingen

Kamerdebat 04-06-2013

VAO Toezicht woningcorporaties

De Tweede Kamer zal voor indiening van de novelle worden geïnformeerd

De motie van het lid Paulus Jansen; Verzoekt de regering, de voor- en nadelen van de verschillende grondslagen voor vastgoedwaardering voor woningcorporaties aan de Kamer voor te leggen bij de aanbieding van de novelle herzieningswet

Kamerdebat 04-06-2013

VAO Toezicht woningcorporaties

De Tweede Kamer zal uiterlijk met de indiening van de novelle over de voor- en nadelen van de verschillende grondslagen voor vastgoedwaardering voor woningcorporaties worden geïnformeerd

De motie van het lid Visser c.s.; Verzoekt de regering om een reactie op het rapport die als basis kan dienen voor een debat met de minister voor Wonen en Rijksdienst

Kamerdebat 27-06-2013

Debat Tweede Kamer met de tijdelijke commissie Huizenprijzen

De Tweede Kamer wordt medio november 2013 geïnformeerd

De motie van het lid Albert de Vries c.s.; Verzoekt de regering, uiterlijk 1 oktober aanvullende voorstellen te doen om het verlies aan werkgelegenheid bij de brede rijksoverheid in de provincies Friesland en Drenthe alsnog substantieel te verminderen

Kamerdebat 04-07-2013

VAO Rijkshuisvesting

De Tweede Kamer wordt in september 2013 geïnformeerd

De motie van het lid Albert de Vries c.s.; Verzoekt de regering, bij de invulling van de komende afslanking vanaf 2016 die coördinatie al op voorhand op zich te nemen en aan de betreffende rijksdiensten de inspanningsverplichting mee te geven dat de provinciesFriesland, Drenthe, Limburg en Zeeland bij deze nieuwe operatie per saldo niet meer dan gemiddeld werkgelegenheid mogen verliezen

Kamerdebat 04-07-2013

VAO Rijkshuisvesting

De Tweede Kamer zal bij afdoening motie De Vries (31 490, nr. 125) – medio september 2013 – aangeven hoe deze motie wordt ingevuld

A.2 Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie Schouw c.s.: Verzoekt de regering in het sociaal flankerend beleid ten behoeve van de inkrimping van het rijkspersoneel zorg te dragen voor een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren

Kamerdebat 01-12-2010 Begroting Binnenlandse Zaken (onderdeel Volkshuisvesting)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd (2012–2013, 31 490 nr. 119)

Motie leden Van Bochove c.s.; Verzoekt de regering in het nieuwe Bouwbesluit een waterdichte regeling voor een doorvalbeveiliging bij ramen op te nemen

Kamerdebat 26-10-2011

VAO Bouwbesluit

Afgedaan. De wijziging in het Bouwbesluit is in Ministerraad geweest en gaat voor eind 2012 naar de Tweede Kamer.

Gewijzigde motie Heijnen; Verzoekt de regering erop toe te zien dat in 2012 en volgende jaren tenminste het aantal stageplaatsen/leerbanen bij de rijksoverheid beschikbaar is als het geval was in 2010 en daarover de Kamer te informeren

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 117)

Motie van het lid Van Bochove; Verzoekt de regering, bij een nadere aanpassing van de huurwetgeving te bekijken op welke wijze het stelsel eenvoudiger kan worden gemaakt zodat een degelijke vorm van huurbescherming ontstaat die inspeelt op de specifiek regionale woningmarkt en rekening houdt met de inkomenspositie van de huurder binnen daarvoor gestelde nationale normen

Kamerdebat 04-04-2012 Wijziging van de Uitvoerings-wet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen, 33 129)

Afgedaan. De minister heeft deze motie aangemerkt als ondersteuning van haar beleid; er gaat geen brief uit naar de Tweede Kamer.

De motie van het lid Monasch; Verzoekt de regering, te bewerkstelligen in haar overleg met de corporaties dat de bedrijfslasten voor een periode van ten minste vier jaar niet langer mogen stijgen

Kamerdebat 05-07-2012

VAO Woningcorporaties en aanpassing woningwaarderings-stelsel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 285)

De motie van het lid Paulus Jansen c.s.; Verzoekt de regering, om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheid om de rechtsbescherming van woonbootbewoners te verbeteren, en daarbij zowel de aard van de huurcontracten als de mogelijkheid van erfpacht te betrekken, alsmede mogelijke aanpassingen van de hiervoor geldende wettelijke kaders

Kamerdebat 26-04-2012

Debat inzake woonschepen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 mei 2013 per brief geïnformeerd (2013-0000249751)

De motie van de leden Klaver en Schouten; Verzoekt de regering, in overleg te treden met de hypotheekverstrekkers om te onderzoeken hoe belemmeringen voor het meefinancieren van restschulden weggenomen kunnen worden en de Tweede Kamer hierover uiterlijk februari 2013 te informeren

Kamerdebat 15-11-2012 Belastingplan 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 304)

De motie van het lid Paulus Jansen; Verzoekt de regering, de effecten van haar woningmarktbeleid te laten doorrekenen op werkgelegenheidseffecten voor de bouwsector voor de korte en middellange termijn

Kamerdebat 20-12-2012 Begroting Wonen &Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 mei 2013 per brief geïnformeerd (2013-0000249751)

De motie van de leden Monasch en Visser; Verzoekt de regering, deze belemmeringen te bespreken met de verantwoordelijk toezichthouder, de Nederlandsche Bank; Verzoekt de regering tevens, te onderzoeken welke overige belemmeringen vanuit wet- en regelgeving investeringen in de vrije sectorwoningbouw bemoeilijken en deze zo spoedig mogelijk weg te nemen, zo nodig door regelgeving en beleid te wijzigen, opdat pensioenfondsen en andere beleggers meer ruimte krijgen om te investeren in huurwoningen in de vrije sector, en de Tweede Kamer daarover in het eerste kwartaal 2013 te rapporteren

Kamerdebat 20-12-2012 Begroting Wonen & Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 847 nr. 62)

De motie van de leden Monasch en Albert de Vries; Roept de regering op om, deze gebieden desgevraagd bij de Europese Commissie aan te bevelen voor de financiering van deze glasvezelnetwerken

Kamerdebat 20-12-2012

Begroting Wonen &Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 643 nr. 277)

De motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering, de voorstellen door te laten rekenen op basis van de meest recente beschikbare gegevens, deze doorrekening mee te sturen met de uitgewerkte voorstellen, en hierbij aan te geven op welke cijfers deze doorrekening is gebaseerd

Kamerdebat 20-12-2012

Begroting Wonen & Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013 32 847, nr. B en 27 926, nr. 193).

De motie van het lid Van Bochove; Verzoekt het Presidium, voorstellen te doen over de opzet en de vorm van het onderzoek

Kamerdebat 15-03-2012

VAO Vestia

Afgedaan. Het onderzoek naar het functioneren van het systeem van woningcorporaties wordt t.z.t. opgestart

De motie Essers c.s.; Verzoekt de regering uiterlijk eind januari 2013 aan de Kamer te rapporteren over onder meer: a) mogelijkheden om – met behoud van de door het kabinet voorgenomen beperking van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen – toe te staan dat na 50% aflossen van de lening de tweede 50% alsnog ter vrije beoordeling staat van hypotheekgever en hypotheeknemer; b) mogelijkheden om de aflossing over een langere termijn dan de nu gebruikelijke 30 jaren te spreiden; c) mogelijkheden om energiebesparing in de woningvoorraad te stimuleren

Kamerdebat 18-12-2012

Behandeling belastingplan antwoord regering

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 25 januari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 405, H)

De motie Essers c.s.; Verzoekt de regering met een novelle te komen om de verhuurderheffing 2013 te splitsen van de jaren daaropvolgend, Verzoekt de regering binnen de randvoorwaarden van bovengenoemde opbrengsten en inkomensafhankelijke huurverhoging met een uitgewerkt voorstel te komen voor een woningwaarderingssysteem en verhuurderheffing die corporaties de mogelijkheid biedt op termijn te blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw, en recht doet aan de draagkracht van huurders en corporaties, Verzoekt de regering voorts de verhuurderheffing vanaf 2014 niet door te laten gaan dan nadat een voorstel is uitgewerkt en de Eerste Kamer daarover voor 1 maart 2013 te informeren

Kamerdebat 18-12-2012 Behandeling belastingplan

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 28 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 926 nr. 193)

De motie van het lid Knops; Roept de regering op om, het voor mensen van wie een bankinstelling, verzekeraar dan wel tussenpersoon voor 1 april een schriftelijke aanvraag heeft ontvangen, dan wel voor mensen die voor 1 april beschikken over een ontvangstbevestiging dan wel een schriftelijke afwijzing van een mondelinge aanvraag bij een bankinstelling, verzekeraar dan wel tussenpersoon, mogelijk te maken dat alsnog genoemde aanvragen in behandeling kunnen worden genomen en die te laten vallen onder het voornoemde overgangsrecht, tenzij de (verhoging van de) KEW, BEW of SEW ten gevolge van die aanvraag op 31 december 2013 nog niet tot stand is gekomen

Kamerdebat 03-04-2013

VAO Afspraken woningmarkt

Afgedaan. Naar aanleiding van de motie is op 31 mei jl. in de Staatscourant een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd (Stc. 2013, nr. 14085), waarin is neergelegd op welke wijze het kabinet aangenomen motie ten uitvoer brengt

De motie van de leden Monasch en Klein; Verzoekt de regering om, in de gesprekken en afspraken met Vestia alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de verkoop van Vestiabezit tot een onaanvaardbaar lage sociale huurvoorraad leidt in gemeenten waar Vestia tot op heden actief is

Kamerdebat 27-03-2013

VAO Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 309)

De motie van het lid Monasch; Verzoekt de regering, dit kenbaar te maken aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de (interim-)bestuurders van Vestia en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te berichten

Kamerdebat 27-03-2013

VAO Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 309)

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zal de Tweede Kamer (na de zomer) – zoals eerder afgesproken – zijn visie over leefbaarheid in de achterstandswijken toezenden

Kamerdebat 06-06-2013 Woononderzoek Nederland 2012

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2013 geïnformeerd over de voortgang van en visie op de leefbaarheid in achterstandswijken

De minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Duivesteijn (PvdA) en De Vries-Leggedoor (CDA), toe om, in samenhang met de huursombenadering, eventuele fiscale alternatieven voor de huurverhoging op grond van inkomen in kaart te brengen en te schetsen (T01671)

Kamerdebat 12-03-2013

33 330 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

De toezegging wordt meegenomen bij de uitwerking van de huursombenadering medio 2014

De minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Duivesteijn (PvdA) en Kuiper (ChristenUnie), toe met de betrokken maatschappelijke organisaties te overleggen over de totstandkoming van een nationaal akkoord op het terrein van het wonen (T01670)

Kamerdebat 12-03-2013 – 33 330 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

De toezegging wordt meegenomen in de uitwerking van de huursombenadering medio 2014

De minister zegt de Tweede Kamer toe onderzoek te doen naar fysieke toegankelijkheid in het Bouwbesluit 2012

Kamerdebat 30-06-2011 Bouwbesluit 2012

De Tweede Kamer wordt na de zomer 2013 middels een beleidsreactie op rapporten geïnformeerd

De minister zegt toe – in overleg met zijn ambtgenoten van Defensie en V&J – na te gaan of er compenserende maatregelen in Friesland mogelijk zijn. De Tweede Kamer wordt daarover in zomer 2013 geïnformeerd

Kamerdebat 03-07-2013 Rijkshuisvesting

De Tweede Kamer wordt in zomer 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe (dit najaar) de Tweede Kamer het stelsel vereenvoudiging bouwregelgeving toe te zenden (hierbij zal ook worden betrokken 80% bouwwerken)

Kamerdebat 23-05-2013

Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid

De Tweede Kamer wordt in najaar 2013 geïnformeerd middels een brief met het stelsel vereenvoudiging bouwregelgeving

De minister zegt toe (in het najaar 2013) een brief te zenden aan de Tweede Kamer met een nieuwe tussenstand van de startersleningen

Kamerdebat 19-06-2013

Jaarverslag ministerie Binnenlandse Zaken 2012 onderdeel Wonen en Rijksdienst

De Tweede Kamer wordt in najaar 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe (in het voorjaar) te komen met voorstellen op het gebied van energiebesparing en de Tweede Kamer daarover te informeren (in het regeerakkoord is afgesproken op dit gebied green deals te sluiten.)

Kamerdebat 20-12-2012

Begroting Wonen & Rijksdienst

De Tweede Kamer is middels brief van 16 mei geïnformeerd dat de nadere uitwerking op het gebied van Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving in september 2013 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd

De minister zegt toe (na de zomer 2013) de Tweede Kamer een beleidsreactie ter verbetering van de rechtspositie van woonbootbewoners ten aanzien van de ligplaats te doen toekomen (na bespreking rapport met aanbevelingen betrokken partijen)

Brief d.d. 21 mei 2013 inzake aanbieding rapport «Vaste grond onder de voeten'

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer na de zomer van 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe (najaar 2013) het plan van aanpak van de invulling van de lage loonschalen naar de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 03-07-2013

Rijkshuisvesting

De Tweede Kamer wordt in najaar 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe (over tenminste een jaar) een voortgangsrapportage vervreemding monumentencomplexen naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 05-06-2013

Monumentaal vastgoed

De Tweede Kamer wordt medio juni 2014 geïnformeerd

De minister zegt toe (voor de zomer) een voortgangsbericht over het overleg met institutionele belegger over betrokkenheid bij hypotheekfinanciering aan de Tweede Kamer toe te zenden

Kamerdebat 06-06-2013

Woononderzoek Nederland 2012

De Tweede Kamer wordt voor het zomerreces 2013 middels een voortgangsbericht geïnformeerd

De minister zegt toe (zomer 2013) de Tweede Kamer te informeren over de concrete voortgang in de regio’s na het Bestuurlijk Overleg in juni

Kamerdebat 06-03-2013

Huisvesting EU arbeidsmigranten

De Tweede Kamer wordt medio september 2013 geïnformeerd over de voortgang in de regio's met betrekking tot huisvesting van EU-arbeidsmigranten

De minister zegt toe / heeft het voornemen de Tweede Kamer (begin 2014) een actualisatie van de cijfers van nulmeting van de feitelijke aantallen en de gemiddelde omvang van de restschulden toe te zenden

Brief d.d. 28 maart 2013 inzake nulmeting restschuld op eigen woning

De Tweede Kamer wordt medio eerste kwartaal 2014 geïnformeerd

De minister zegt toe aan het lid Jansen (SP) een overzicht te sturen aan de Tweede Kamer van de ervaringen met bouwsparen in andere landen

Kamerdebat 28-05-2013

Problematiek koopwoningmarkt

De Tweede Kamer wordt na zomerreces 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe dat als de onderhandelingen tussen de Europese Raad en het Europees Parlement zijn afgerond, duidelijk zal zijn of er middelen voor de aanleg van breedband in krimp- en plattelandsgebieden beschikbaar zijn en of bij de aanvraag een aanbeveling van de lidstaat noodzakelijk is, de Tweede Kamer hierover zal worden geïnformeerd

Brief d.d. 08-05-2013 inzake motie leden Monasch en de Vries over glasvezelnetwerken in krimp- en plattelandsgebieden

De onderhandelingen tussen Europese Raad en Europees Parlement zijn deze zomer afgerond. De Tweede Kamer zal in najaar 2013 over de resultaten worden geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer (in de eerste helft 2012) te informeren over de gesprekken met beleggers en corporaties ten aanzien van opties voor het verbeteren van de liquiditeitspositie van corporaties

Kamerdebat 08-12-2011

Erfpacht

De Tweede Kamer wordt medio september 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer (medio 2014) te informeren over de uitkomsten van pilots in het kader van de WIZ en het machtigingsmodel

Kamerdebat 27-03-2013

Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's

De Tweede Kamer wordt medio 2014 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer het TNO (vervolg)onderzoek inzake PUR-isolatie te zijner tijd met de zienswijze minister toe te zenden

Kamerdebat 23-05-2013

Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid

Medio augustus 2013 zijn de rapporten beschikbaar en zal de Tweede Kamer met een beleidsreactie minister worden geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de transparantie van inspectierapporten (de verbetering daarvan)

Kamerdebat 25-06-2013 Mondelinge vraag van het lid VAN VELDHOVEN (D66) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Door chloor aangetast staal in zwembad levensgevaarlijk» (AD.nl, 21 juni 2013)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (bij aanbieding van de novelle inzake het wetsvoorstel herziening Woningwet) over het opzetten van een inspectie of een andersoortig dienstonderdeel inzake het Volkshuisvestelijk toezicht

Brief d.d. 26 maart 2013 inzake beleidsreactie op rapport Commissie Hoekstra

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd bij aanbieding van de novelle inzake het wetsvoorstel herziening Woningwet

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren (in het najaar 2013) over het (herhaalde) onderzoek van de ILT over de betrouwbaarheid van energielabels bij utiliteitsbouw in de komende maanden om te beoordelen of de reproduceerbaarheid van de opname van het label het afgelopen jaar is toegenomen

Brief d.d. 19 maart 2013 inzake aanbieding rapporten energiebesparing gebouwde omgeving

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2013 per brief geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren in welke mate hypotheekverstrekkers gebruik maken van mogelijkheden die er zijn om hypotheken te verstrekken aan zzp’ers en de resultaten van (brede) onderzoek naar positie van zzp’ers en flexwerkers op de woningmarkt

Brief Tweede Kamer d.d. 17 juni 2013 inzake hypotheekverstrekking aan zzp'ers

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren inzake de instroommaatregelen bij ZBO's en de (ontbrekende) bevoegdheden van de minister BZK daarin

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Deze toezegging wordt meegenomen bij de wijzigingsvoorstellen van de Kaderwet ZBO's

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren inzake de nadere adviezen van de Commissie Dekker inzake rol en positie van gemeenten jegens corporaties te versterken

Brief d.d. 26 maart 2013 inzake beleidsreactie op rapport Commissie Hoekstra

De toezegging wordt meegenomen in de novelle en de Herzieningswet

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over buitenlandse banken, specifiek in relatie tot de discussie over restschuldproblematiek en executieveiling

Kamerdebat 10-04-2013

Problematiek koopmarkt

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheden die onderzocht worden voor de uitwerking van de aanbeveling «Een beleidskader voor het volkshuisvestelijk toezicht»

Brief d.d. 26 maart 2013 inzake beleidsreactie op rapport Commissie Hoekstra

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd bij aanbieding van de novelle inzake het wetsvoorstel herziening Woningwet

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten met betrekking tot gesprek Aedes inzake complete aanpak (visitatie) voor sturing op bedrijfsvoering en de efficiëntie daarvan, temeer als daarbij ook gebruik kan worden gemaakt van geschikte benchmarks

Brief d.d. 7 juni 2013 inzake toezeggingen AO 7 maart, stresstest CFV en beleidsregels derivaten en herziening beleidsregels derivaten

De Tweede Kamer wordt medio september 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de commissie Kroes (Alternatieve financieringsarrangementen woningmarkt) over vergroting betrokkenheid beleggers bij hypotheekverstrekking

Kamerdebat 10-04-2013

Problematiek koopmarkt

De Tweede Kamer wordt medio september 2013 (middels Prinsjesdagstukken) geïnformeerd

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over opties om woning-corporaties tot efficiënter opereren te prikkelen, onder meer door de toepassing van risicodifferentiatie door het WSW

Kamerdebat 25-04-2013

Toezicht woningcorporaties

De toezegging wordt beantwoord bij de aanbieding aan de Tweede Kamer van de Novelle bij de herzieningswet

De minister zegt toe de voorliggende wijzigingen over drie jaar te evalueren

Kamerdebat 20-03-2013 Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (33 436)

De evaluatie zal over drie jaar – medio 2016 – plaatsvinden

De minister zegt toe een onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid en afname van open verbrandingstoestellen in woningen (waaronder ook corporatiewoningen) en de Tweede Kamer daarover te informeren

Brief d.d. 1 november 2012 (TK 2012–2013, 32 757, nr. 46)

Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd obv de uitkomsten van het WoON 2012. Verwachting is dat de Tweede Kamer medio zomer 2013 over de uitkomsten wordt geïnformeerd

De minister zegt toe een overzicht van gemaakte kosten door de Belastingdienst, een overzicht van Aedes over de aantallen verhuurders die geen IAH gebruiken en een tussenstand van het aantal bezwaarschriften bij de DHC aan de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 25-04-2013

Uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging

Na de zomer (eind september 2013) zal een overzicht van gemaakte kosten door de Belastingdienst, een overzicht van Aedes over de aantallen verhuurders die geen inkomensafhankelijke huurverhoging gebruiken en een tussenstand van het aantal bezwaarschriften bij de huurcommissie aan de Tweede Kamer worden gezonden

De minister zegt toe een publicatie over ontwikkeling van de woonlasten aan de Tweede Kamer toe te zenden (najaar 2013)

Kamerdebat 06-06-2013

Woononderzoek Nederland 2012

De Tweede Kamer wordt in najaar 2013 per brief geïnformeerd

De minister zegt toe in de loop van 2013 een evaluatie naar de Tweede Kamer te zenden (stand van zaken en eventuele verbeterpunten) inzake proces mbt uitvoering huurverhogingen

Kamerdebat 09-04-2013

Mondelinge vraag van het lid PAULUS JANSEN (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over corporaties die moeite hebben met de uitvoering van de huurverhogingen (Nos.nl, 5 april 2013)

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd middels een evaluatie (stand van zaken en eventuele verbeterpunten) inzake proces mbt uitvoering huurverhogingen

De minister zegt toe in gesprek te gaan met het WEW over de mogelijkheden om NHG toekenning te koppelen aan het functioneren van de VvE en informeert de Tweede Kamer vóór de zomer 2013

Brief d.d. 03 juli 2012 inzake aanbieden rapportage «functioneren van VvE's: update 2012 en verbetervoorstellen»

De minister heeft de Tweede Kamer per brief d.d. 28 juni 2013 bericht dat zij in het najaar 2013 zal worden geïnformeerd

De minister zegt toe mbt de beleidsambities kopen van een huurwoning de relevante beleidsaspecten te bespreken bij het kooprecht voor huurders

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onderdeel Volkshuisvesting, 33000 VII)

Het kabinet beziet – mede naar aanleiding van het advies van de raad van State – het wetsvoorstel tot introductie van een kooprecht voor huurders van een woning van een toegelaten instelling

De minister zegt toe met Aedes te overleggen om te bezien of corporaties in voorkomende gevallen in plaats van voor anti-kraak bewoning, willen kiezen voor verhuur onder regime van de Leegstandwet

Kamerdebat 20-03-2013

Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (33 436)

De Tweede Kamer wordt na de zomer 2013 over het resultaat geïnformeerd

De minister zegt toe met de VNG te overleggen over de uiteenlopende leges die gemeenten voor vergunningen in het kader van de Leegstandwet rekenen

Kamerdebat 20-03-2013

Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (33 436)

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe met NVB en VNG te gaan praten over mogelijk verdere vereenvoudiging van de regelgeving bij tijdelijke verhuur

Kamerdebat 20-03-2013

Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (33 436)

De Tweede Kamer wordt medio 2014 geïnformeerd

De minister zegt toe opnieuw met de banken te overleggen over het feit dat de banken slechts twee bemiddelingsbureaus accepteren bij tijdelijke verhuur van te koop staande woningen

Kamerdebat 20-03-2013

Wijziging van de Leegstandswet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen (33 436)

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe, in verband met versnelling van het proces, de Tweede Kamer deze zomer de rapporten van de twee hoogleraren professor Snijder en professor Polder toe te zenden

Kamerdebat 25-06-2013

Mondelinge vraag van het lid VAN VELDHOVEN (D66) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Door chloor aangetast staal in zwembad levensgevaarlijk» (AD.nl, 21 juni 2013)

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2013 geïnformeerd

De minister zegt toe, met betrekking tot verankering Bouwbesluit, de Tweede Kamer te informeren over het rapport van het Normalisatie-instituut

Kamerdebat 25-06-2013

Mondelinge vraag van het lid VAN VELDHOVEN (D66) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Door chloor aangetast staal in zwembad levensgevaarlijk» (AD.nl, 21 juni 2013)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2013 geïnformeerd

De Tweede Kamer wordt geinformeerd over de stand van zaken van de brandveiligheid van studentenhuisvesting naar aanleiding van nieuw onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Kamerdebat 12-11-2009

Bouwregelgeving en brandveiligheid

Bij brief van 16 mei jl. is aan de Tweede Kamer gemeld dat naar verwachting na zomerreces 2013 de Tweede Kamer geïnformeerd kan worden over de resultaten van het vervolgonderzoek

De vervolgmeting concurrentie op en tussen bouwlocaties alsmede door particulier opdrachtgeverschap wordt in 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd

Brief d.d. 25 oktober 2004 inzake kabinetsstandpunt resultaten onderzoekstraject concurrentiebevordering Ontwikkelingslocaties

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2013 geïnformeerd

In overleg met de minister van Justitie worden de door kamerleden voorgestelde maatregelen om huisjesmelkers aan te pakken, evenals de door wethouder Karakuz voorgestelde maatregelen, bezien op hun juridische haalbaarheid en beleidsmatige effectiviteit

Kamerdebat 10-03-2011

Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkers

Voorgestelde maatregelen zijn verwerkt in twee wetsvoorstellen. De voorstellen voor versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet (huisjesmelkers) en aanpassing Wbmgp (Rotterdamwet) zijn in juni verzonden aan de Raad van State. In het najaar 2013 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

VvE-belang zal – in afstemming met het ministerie – de wijzigingen van modelreglementen en mogelijkheden van opschaling in kaart brengen. De minister zegt toe de Tweede Kamer hierover (in het najaar 2013) te informeren

Kamerdebat 27-03-2013

Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's

De Tweede Kamer wordt in najaar 2013 geïnformeerd. De motie van het lid Verhoeven, om in overleg met betrokken partijen, waaronder de Kamer van Koophandel en de banken, te bekijken op welke manier voorkomen kan worden dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel ertoe leidt dat verenigingen van eigenaren als bedrijven behandeld worden, wordt hierbij betrokken

B.2 Afgedane toezeggingen

Omschrijving toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Meindertsma, toe dat zij apart met de Woonbond overleg wil plegen over nieuwe werkmethoden voor de vormgeving van participatie en zeggenschap van huurders en bewoners.Tevens zal zij nagaan of het de moeite waard is om een aantal huurdersorganisaties pilots te laten doen. (T 00863)

Kamerdebat 23-09-2008

Wetsvoorstel Verbetering positie en zeggenschap huurders (30 856)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 4 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 30 856, nr. G)

De minister zegt de Tweede Kamer toe om eventuele verlenging mogelijkheden dubbele hypotheekrenteaftrek die eindigen eind 2013 mee te nemen in gesprek met minister De Jager

Kamerdebat 17-11-2011 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onderdeel Volkshuisvesting, 33 000 VII)

Afgedaan. De toezegging is afgedaan middels de 4e nota van wijziging op het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning, onderdeel van Belastingplan 2013 (TK 2012–2013, 33 405 nr. 26)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitwerking van de heffing voor verhuurders (met betrekking tot studentenhuisvesters)

Brief d.d. 13 juli 2011 inzake onderzoek knelpunten rijksregelgeving i.r.t. studentenhuisvesting

Afgedaan. In september is de Wet Verhuurderheffing, met de toegezegde uitwerking, aan de Tweede Kamer gezonden (TK 2011–2012, 33 407 nr. 1 t/m 4)

De minister zegt toe voor de stemmingen dinsdag 20 november 2012 de Tweede Kamer een brief te zenden over:- de uitslag van het overleg met Verzekeraars over vervallen tijdsklem kapitaalverzekeringen eigen woning.- de financiële consequenties van hypotheken met 40 jaar looptijd en 30 jaar renteaftrek.- de toelichting op wetsartikelen in verband met renseignering bij wijziging van de maandelijkse rentevoet (artikel 319c)

Kamerdebat 15-11-2012 Belastingplan 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 405 nr. 25)

De minister zegt toe voor de stemmingen van dinsdag 20 november a.s. de Tweede Kamer een brief te zenden over de nota van wijziging met de verlenging van de verhuisregeling in 2013 (langere periode aftrek voor 2 woningen)

Kamerdebat 15-11-2012 Belastingplan 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 405 nr. 25)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de ingebrekestelling

Kamerdebat 27-06-2012

Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33 124)

Afgedaan. De minister heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Kenbaarheid Energiebesparing Gebouwen (33 124) d.d. 15 november 2012 de Tweede Kamer mondeling geïnformeerd inzake de stand van zaken inzake de ingebrekestelling.

De minister zegt toe de Tweede Kamer een kabinetsreactie toe te zenden inzake de rapporten van het CFV en van Ortec Finance over de gevolgen voor het bouwprogramma van woningcorporaties. Daarbij zal ook het bouwvolume van particuliere aanbieders worden betrokken

Kamerdebat 13-11-2012

Debat over de regeringsverklaring

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 280)

De minister zegt toe voor de begrotingsbehandeling BZK de Tweede Kamer een brief te zenden inzake of een nulmeting met betrekking tot de omvang van de restschuldproblematiek mogelijk is (inclusief bijzonder beheer en belemmeringen voor financiering restschuld)

Kamerdebat 15-11-2012 Belastingplan 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 285)

De minister zegt toe de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling BZK te informeren over stand van zaken inzake Vestia

Kamerdebat 28-11-2012 Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 285)

De minister zegt toe voor de begrotingsbehandeling BZK de Tweede Kamer een overzicht te zenden inzake de in- en uitgaande geldstromen in 2013 van en naar het Rijk in het totaal van de sector

Kamerdebat 15-11-2012 Belastingplan 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 285)

De minister zegt toe zich in te zetten voor een verschuiving van de datum van de daadwerkelijke huurverhoging van 1 juli naar 1 januari en zal de Tweede Kamer daarover informeren

Kamerdebat 13-01-2009

Wijziging Wet op de huurtoeslag; uitvoerings-technische wijzigingen (31 446)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 926 nr. 192)

De minister zegt toe het onderzoek brandbare isolatiematerialen medio 2011 naar Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 09-02-2011

Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 november 2012 per brief door minister VenJ geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 517 nr. 66)

Monitoren aantallen open verbrandingstoestellen corporatiewoningen meenemen in overleg met Aedes, bezien in hoeverre het woningwaarderingsstelsel hiervoor kan worden ingezet, koolmonoxidemelders kunnen worden gestimuleerd en Tweede Kamer hierover informeren

Kamerdebat 09-02-2011

Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 november 2012 per brief door minister VenJ geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 517 nr. 66)

Eind 2012 zaken afdoen in 4 maanden. En aanvullende maatregelen treffen indien dit niet lukt

Kamerdebat 19-11-2009

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie (31 903)

Afgedaan. De toezegging wordt meegenomen in het reguliere BZK-beleid

De minister zegt toe eind 2012 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de toekomstagenda

Brief d.d. 11 november 2011 inzake monumentaal vastgoed in rijksbezit

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 103)

De minister zegt toe dat de websites van de Rijksoverheid komend jaar moeten voldoen aan de webrichtlijnen. Mocht dit niet lukken, zal de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd worden

Kamerdebat 22-03-2011

ICT-projecten bij de Rijksoverheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 643 nr. 260)

De minister zegt toe de Tweede Kamer een tussenrapportage over de stand van zaken met de masterplannen toe te sturen (voor najaar 2012). In het vervolg zal de Tweede Kamer twee maal per jaar worden geïnformeerd over de voortgang

Kamerdebat 22-03-2012 Sluiting van de belastingdienst in Emmen en Venlo

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 101)

De minister zegt toe de Tweede Kamer nadere informatie te sturen over de kosten van project «Rijnstraat 8»

Kamerdebat 22-03-2012 - Sluiting van de belastingdienst in Emmen en Venlo

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 101)

Beleidsreactie advies Rijksbouwmeester over scholenbouw: In de 2e helft van 2010 zal de Tweede Kamer worden geinformeerd over de voortgang van de ingezette activiteiten in het kader van het verbeteren van het binnenmilieu van (onder meer) scholen

Brief d.d. 06-11-2009 Beleidsreactie advies Rijksbouwmeester over scholenbouw

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 757 nr. 46)

De minister zegt toe – zodra de gegevens bekend zijn – de bezoldiging van bestuurders 2011 naar de Tweede Kamer te zenden.

Brief d.d. 26 september 2012 inzake beantwoording kamervragen over bezoldiging van corporatiedirecteuren en de algemene bedrijfslasten bij woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 282)

De minister zegt toe (eind januari 2013) de Tweede Kamer een uitgewerkt voorstel over de brandveiligheid van stallen toe te zenden

Kamerdebat 06-12-2012 Bouwregelgeving en brandveiligheid

Antwoordbrief is verzonden door staatssecretaris EZ, namens minister W&R d.d. 31 januari 2013 (TK 2012–2013, 33 400 XIII nr. 129)

De minister zegt toe bij het doorrekenen van de plannen uit te gaan van de actuele cijfers WOZ-waarden; over de berekeningen zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd

Kamerdebat 20-12-2012]

Begroting W&R

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 926 nr. 193)

De minister zegt toe om voor 1 maart 2013 met een nadere uitwerking van het huurbeleid en de verhuurderheffing te komen en deze aan de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 20-12-2012 - Begroting W&R

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 926 nr. 193)

De minister zegt toe de Tweede Kamer mondeling te informeren tijdens het geplande AO d.d. 14 februari a.s. over «EU Huisvesting arbeidsmigranten» over uitkomsten Bestuurlijk Overleg d.d. 4 februari 2013 (waarin gemeenten worden aangesproken op concrete afspraken voor de huisvesting van EU-arbeidsmigranten).

Brief d.d. 18 januari 2013 inzake voortgang huisvesting EU-arbeidsmigranten

Afgedaan. De toezegging is (mondeling) betrokken bij het AO Huisvesting EU-arbeidsmigranten van 6 maart 2013

De minister zegt toe om (binnen een maand) het beleidskader monumenten, op basis van bestaand beleid, aan de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 05-02-2013 Rijkshuisvesting en rijksvastgoed

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 105)

De minister zegt toe de analyse van het Centraal Fonds Volkshuisvesting aan de Tweede Kamer te zenden zodra het stuk ter beschikking komt (op grond van deze toezegging wordt motie nr. 38 aangehouden)

Kamerdebat 13-11-2012

Debat over de regeringsverklaring

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 november 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 279)

De minister zegt toe dat de Tweede Kamer schriftelijk wordt geïnformeerd over het aantal woningen dat door de liberalisatiegrens en 800 eurogrens zal gaan als gevolg van de maximaal 25 punten

Kamerdebat 16-06-2011 Doorrekening regeerakkoord voor woningcorporaties en het woningwaarderingsstelsel

De Tweede Kamer is op 4 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 926 nr. 194)

De minister zegt de Tweede Kamer (uiterlijk begin 2013) toe te rapporteren over de concrete afspraken die eind 2012 in de acht regio's worden gemaakt

Brief d.d. 11 april 2012 inzake de Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 januari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 407 nr. 154)

De minister zegt de Tweede Kamer toe een voortgangsrapportage te zenden vóór het RNI operationeel is (februari 2013). Daarin wordt in ieder geval aandacht besteed aan: • hoe registratie in GBA en RNI ten opzichte van elkaar geregeld is en waarom in RNI alleen het eerste verblijfsadres wordt vastgelegd. • goede voorbeelden en hoe ze worden uitgewisseld tussen regio’s. • mogelijk resterende knelpunten in wet- en regelgeving. • het hinderlijk volgen gaat door, zij het wellicht met een ander bewindspersoon. • explicieter benoemen van goede, respectievelijk slechte voortgang/ resultaten van onderscheiden regio’s

Kamerdebat 24-10-2012 Afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de EU

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 januari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 407 nr. 154)

De minister zegt toe dat zij de ervaringen van gemeenten die erfpacht aangepast hebben zal onderzoeken en zij zal de Tweede Kamer rond de jaarwisseling 2012–2013 informeren

Beantwoording kamervragen «Erpacht in Amsterdam»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 924 nr. 57)

De minister zegt toe, samen met de minister van SZW, de problemen en risico's in kaart te brengen van eigenaar-bewoners, waarbij speciaal wordt gekeken naar de mensen zonder NHG. Ook zal met banken en woningcorporaties wordt overlegd welke maatregelen kunnen worden genomen om betalingsproblemen aan te pakken en gedwongen verkopen te voorkomen. Voorbeelden van goede projecten – zoals een opkoopfonds, aanvullende kredieten, betalingspauzes, overnemen van woningen – worden meegenomen. De Tweede Kamer wordt voor de zomer geinformeerd over de termijn waarop e.e.a. zijn beslag zal krijgen en de Kamer over de maatregelen zal worden geinformeerd

Kamerdebat 27-05-2009

Kabinetsmaatregelen woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 februari en 28 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nrs. 293 en 304)

De minister zegt de Tweede Kamer toe met een schriftelijke reactie komen te komen inzake de aangehouden motie van het lid Voortman over Trias Energetica. (De motie is tot de schriftelijke reactie aangehouden.)

Kamerdebat 20-12-2012 Begroting Wonen & Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 757 nr. 58)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de berichten in de Telegraaf over woonfraude

Kamerdebat 28-11-2012 Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 december 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 285)

De minister zegt de Tweede Kamer toe te informeren nav vragen van het lid Jansen een reactie te geven op een rapport over de inverdieneffecten van een project van de Duitse regering

Kamerdebat 03-04-2013 Afspraken woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 april 2013 per brief geinformeerd (TK 2012–2013, 32 847 nr. 59)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheden om het budget voor startersleningen in te zetten voor doorstarters

Kamerdebat 03-04-2013 Afspraken woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 847 nr. 61)

De minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren (uiterlijk 12 april 2013) over de doorrekening van de effecten van de verhuurderheffing door Aedes en Ortec Finance

Kamerdebat 13-03-2013 Afspraken woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 april 2012 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 847 nr. 64)

De minister zegt de Tweede Kamer toe met een schriftelijke reactie te komen op de vraag van het lid Jansen over de concurrentierichtlijn

Kamerdebat 13-03-2013 Afspraken woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 847 nr. 64)

De minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de rol van de gemeente inzake de toetsing van de energienorm

Kamerdebat 06-12-2012 Bouwregelgeving en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 32 757 nr. 61)

De minister zegt de Tweede Kamer toe (in het voorjaar) te komen met een brief met invulling van de andere maatregelen rond de huurmarkt

Kamerdebat 15-11-2012 Belastingplan 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 27 926 nr. 193)

De minister zegt toe de Tweede Kamer (voor 1 mei as) te informeren over de voortgang van het overleg met de bonden. Hierbij zal een overzicht worden verstrekt van de andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen die de minister naast de SBF-regeling bij dit overleg wil betrekken

Kamerdebat 04-04-2013

SBF-regeling gevangenis-personeel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 116)

De minister zegt toe een inhoudelijke reactie op de analyse en aanbevelingen in het rapport commissie Hoekstra (de Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties) aan de Tweede Kamer te zenden

Brief TK d.d. 14 januari 2013 inzake eindrapportage van de Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 303)

De minister zegt toe te bezien of inzicht mogelijk is in inzet van ISV-middelen ten behoeve van woonwagenkampen en de Tweede Kamer daarover te informeren voor de komende begrotingsbehandeling W&R

Kamerdebat 12-12-2012

Wijkenaanpak en stedelijke vernieuwing

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 januari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400 VII nr. 55)

De minister zegt toe in overleg te treden met EZ over de hoogte van de boete en wijze van toepassing indien de VvE niet is ingeschreven in het Handelsregister en informeert de Tweede Kamer (binnen twee maanden), zodat dit betrokken kan worden bij het komende debat over de evaluatie van de Handelsregisterwet met de minister van EZ

Kamerdebat 27-03-2013 Evaluatie Wet overleg huurders verhuurder en functioneren VVE's

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 mei 2013 per brief geïnformeerd (2013-0000225894)

De minister zegt de Tweede Kamer toe op korte termijn met een beleidsbesluit te komen tav dit onderwerp om alle onduidelijkheid uit de wereld te helpen;- een «stresstest» op de huidige regelgeving toe te passen;- schriftelijk terug te komen op nog in te dienen schriftelijke vragen van het lid Schouten (CU), en komt daarmee ook terug op het amendement van het lid Koolmees (D66) en de toepassing daarvan op expats (33 405, nr. 12)

Kamerdebat 29-01-2013 Mondelinge vraag van het lid NEPPÉRUS (VVD) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat hypotheekrenteaftrek bij nieuwbouwwoningen niet meer goed mogelijk zou zijn (Telegraaf, 26 januari 2013)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 maart en op 11 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 405 nr. 28 en 29)

De minister zegt toe de Hervormingsagenda Rijksdienst – naar verwachting – in mei 2013 aan de Tweede Kamer aan te bieden

Kamerdebat 20-12-2012 - Begroting Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd (2012–2013, 31 490 nr. 119)

De minister zegt toe, uiterlijk in april 2013 aan de Tweede Kamer een uitwerking aan te bieden van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de ambitie uit het regeerakkoord ten aanzien van het in dienst nemen van lage loonschalen en de 5% arbeidsgehandicapten

Kamerdebat 20-12-2012 Begroting Wonen & Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd (2012–2013, 31 490 nr. 119)

De minister zegt toe in Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2012 een overzicht op te nemen van het aantal vacatures dat is opgevuld met 50-plussers bij het Rijk

Brief d.d. 20 december 2012 inzake schriftelijke antwoorden bij het begrotingsdebat BZK

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 117)

De minister zegt de Tweede Kamer een cumulatief overzicht toe per persoon van vergoedingen van leden van rijksadviescommissies. Dit overzicht wordt meegenomen in de Jaarrapportage bedrijfsvoering over 2012

Kamerdebat 04-07-2012 Compacte Rijksdienst/Over-heidsdienstverlening

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 117)

De minister zegt toe in de rapportage grote ICT-projecten de Tweede Kamer te informeren over de kosten van onderhoud en de kwantitatieve en/of kwalitatieve baten bij elk project

Kamerdebat 04-07-2012 Compacte Rijksdienst/Overheidsdienstverlening

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 117)

De minister zegt toe in het najaar van 2012 de Tweede Kamer nader te kunnen informeren over het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2020

Brief aan TK d.d. 7 december 2011 (2011-2000546066)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 119)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over stageplaatsen en jonge ambtenaren in de Rijksdienst

Kamerdebat 14-11-2011

BZK Begroting (33 000-VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd (2013-0000293918)

De minister zegt toe in de bestaande rapportage een rapportage zal worden opgenomen over de uitkomsten van controles door OPTA en Policy Authority bij de certificatenleveranciers

Kamerdebat 10-04-2012

Cyber Security en Veiligheid overheidswebsites

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 117)

De minister zegt toe de vraag van de SP over het energieverbruik van rijkskantoren schriftelijk te beantwoorden aan de Tweede Kamer

Kamerdebat 05-02-2013

Rijkshuisvesting en rijksvastgoed

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 117)

De minister zegt toe met een schriftelijke reactie te komen op de vraag van het lid Jansen over de ruimte die woningcorporaties daadwerkelijk gebruiken van de maximale ruimte die het woningwaarderingsstelsel (WWS) biedt

Kamerdebat 13-02-2013 Wijziging Boek 7 BW en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens, 33 330)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 330 nr. 60)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over: voor groepen van gehandicapten en chronisch zieken (nader door de minister aan te wijzen) komt er een hardheidsclausule waardoor uitzonderingen mogelijk zijn op de inkomensafhankelijke huurverhogingen

Brief d.d. 13 februari 2013 inzake integrale visie op de woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 330 nr. 63)

De minister zegt toe (voorjaar 2013) de Tweede Kamer schriftelijk te informeren op de vraag in hoeverre de CBS-cijfers juist en bruikbaar zijn voor grensregio’s

Kamerdebat 06-03-2013 Huisvesting EU-arbeidsmigranten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 mei 2013 per brief geïnformeerd

(2013-0000270529)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren inzake het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het voornemen tot vervreemding van monumenten (vervreemdingsprocedure)

Brief d.d. 21 februari 2013 inzake beleidskader vervreemding monumentaal vastgoed in rijksbezit

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 mei 2013 per brief geïnformeerd (RVOB 1020140369)

De minister zegt toe na te gaan welke van de 25 uitgebrachte onderzoeken uit 2012 betrekking hebben op de huursector en dit overzicht aan de Tweede Kamer toe te zenden

Kamerdebat 28-02-2013

Debat over het niet tijdig verzenden aan de Kamer van een rapport (ASRE) over de vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 330 nr. 62)

De minister zegt toe een kabinetsreactie op het rapport van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) «De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector» toe te zenden aan de Tweede Kamer

Kamerdebat 28-02-2013

Debat over het niet tijdig verzenden aan de Kamer van een rapport (ASRE) over de vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid in de huursector

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 330 nr. 61)

De concrete invulling van de taakstelling van € 1,1 miljard zal bij Voorjaarsnota 2013 gebeuren. Bij de concrete invulling zal de minister de consequenties voor de sociaaleconomisch zwakkere gebieden in beeld brengen en deze gebieden naar vermogen ontzien

Kamerdebat 20-12-2012

Begroting Wonen & Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490, nr. 119)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren middels een inventarisatie over het jaar 2012 met daarin een eventuele toename aantal commissies (op verzoek van het lid Voortman ook task forces en werkgroepen daar in meenemen)

Kamerdebat 12-03-2013 Mondelinge vraag van het lid VOORTMAN (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Beperken commissies bij lange na niet gelukt» (NRC, 11 maart 2013)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 117)

De minister zegt toe jaarlijks een rapportage naar de Tweede Kamer te zenden inzake welke (rijks)commissies ingesteld zijn, welke leden zitting hadden en de bijbehorende kosten

Kamerdebat 12-03-2013 Mondelinge vraag van het lid VOORTMAN (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Beperken commissies bij lange na niet gelukt» (NRC, 11 maart 2013)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 mei 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 490 nr. 117)

De minister zegt toe nog eens met Aedes te bespreken dat corporatiewoningen nooit gebouwd mogen worden of alleen toegankelijk mogen zijn voor mensen met een bepaalde religieuze achtergrond.

Kamerdebat 14-03-2013 Moslimwoningen

Afgedaan. Minister W&R heeft de toezegging recentelijk met de heer Calon (directeur) van Aedes besproken en de toezegging is hiermee afgedaan

De minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de juridische consequenties van de mogelijkheid van prestatiecontracten gekoppeld aan kortingen op bouwgrond

Kamerdebat 27-03-2013 Woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 april 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 29 453 nr. 307)

De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken van het plan voor internetveilingen (motie Van der Ham)

Kamerdebat 18-02-2009

Actuele ontwikkelingen op de Woningmarkt (27 926-126)

Afgedaan. Het wetsvoorstel is 21 november 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden (TK 2012–2013, 33 484 nrs. 3 en 4)

Licence