Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.4 Subsidiebijlage

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gebruikt. Volgens artikel 4.21 van de Awb wordt onder een subsidie verstaan: «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.»

Volgens deze definitie worden niet als subsidies aangemerkt: de aanspraken op financiële middelen die worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, en: de bekostiging van het onderwijs en onderzoek.

Dept.

Art.

Subsidie(-regeling)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen 2012

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Eind- datum

Toelichting indien geen einddatum (comply or explain)

BZK

3.1

Bevordering Eigen woningbezit (BEW)

38.562

28.644

22.796

12.764

9.652

9.652

9.652

32.700

Evaluatie BEW 2009

Nnb

2010

 

BZK

3.1

Beschikking geldelijke steun EW 84

5.675

5.270

4.527

5.262

5.482

5.313

5.313

4.360

 

Betreft betalingen op verplichtingen uit verleden.

 

Betreft betalingen op in het verleden aangegane verplichtingen.

BZK

3.1

Starterslening

30.000

0

 

Betreft incidentele subsidie.

 

Betreft eenmalige subsidie.1

BZK

3.1

Eigen Woningregelingen (EW)

723

1.365

1.068

1.068

1.068

1.068

0

 

Betreft betalingen op verplichtingen uit verleden.

2010

 

BZK

3.1

Experimenten en kennisoverdracht op het gebied van betaalbaarheid wonen

164

0

 

Betreft incidentele subsidie.

2013

Betreft een eenmalige toekenning van subsidie.1

BZK

3.1

Woonconsumentenorganisaties (Stg. VAC-punt Wonen en Woonbond)

1.291

1.266

1.241

1.221

1.221

1.221

1.221

2

 

Jaarlijks obv jaarverslag, inclusief financiële verantwoording.

 

Wordt verstrekt o.b.v. subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen. Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting een beschikking opgesteld.

BZK

3.1

Onderhoud bouwregelgeving

1.626

1.000

400

400

400

400

15

 

Nnb

2017

 

BZK

3.2

Experimenten en kennisoverdracht wonen

3.589

2.069

1.811

1.733

1.733

1.733

1.733

4

 

2015

2017

Wordt verstrekt o.b.v. subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen. Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting een beschikking opgesteld.

BZK

4.1

Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen

7.250

100

21

 

Nvt; regeling is eind 2012 afgelopen.

2012

 

BZK

4.1

Kenniscentrum funderingsprolbematiek

50

25

0

 

Nnb

 

Subsidieverzoeken worden incidenteel ingediend en vastgesteld.1

BZK

4.1

Tijdelijke regeling blok voor blok

1.000

500

Nvt, betreft eindafrekening

 

Wordt meegenomen in de beleidsdoorlichting 2014.

2013

 

BZK

4.1

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

17.000

10.248

1.000

16

 

Wordt meegenomen in de beleidsdoorlichting 2014.

2014

 

BZK

4.1

Projectbijdrage Stichting Bouwkwaliteit

403

403

403

403

403

403

 

1

 

Wordt meegenomen in de beleidsdoorlichting 2014.

2012

 

BZK

4.1

Revolverend fonds EGO

50.000

100.000

0

     

Betreft incidentele toekenning.1

BZK

 

Stimuleren wijkaanpak

20

0

     

Subsidieverzoeken worden incidenteel ingediend en vastgesteld.1

BZK

4.3

Subsidie conform het subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen aan Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken

246

246

 

1

 

Evaluatie na beëindiging activiteiten met een verantwoordingsverslag van de subsidienemer.

2011

 

BZK

8.1

A&O-fonds

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

1

Evaluatie A+O fonds 2011

Nnb

2017

 

BZK

8.1

EUR «Ontwikkeling rijksbreed bedrijfsvoeringbeleid»

63

1

Tot eind 2012. Jaarlijks verantwoording over voortgang en besteding.

 

2012

 

BZK

8.1

Promovendus «Ontwikkeling en gebruik van scenariomodellen»

63

1

Tot eind 2012. Jaarlijks verantwoording over voortgang en besteding.

 

2012

 

BZK

8.1

Promovendus EUR «Veranderkundige aspecten van de implementatie van het beleid tot duurzaam inkopen»

32

1

Tot eind 2012. Jaarlijks verantwoording over voortgang en besteding.

 

2012

 

BZK

8.1

Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings

130

1

Obv verantwoording over uitvoering plan van aanpak en obv jaarverslag van de stichting.

 

2012

 
     

81.053

132.860

137.088

26.251

23.359

23.359

23.359

37.125

       
1

Deze subsidies zijn incidenteel van aard en hebben hun grondslag niet in een regeling maar in het Kaderbesluit BZK subsidies. Derhalve is er geen link naar een regeling.

Licence