Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.6 Extra-comptabel overzicht stedenbeleid 2014

De Minister voor Wonen en Rijksdienst is programmaminister voor het stedenbeleid. Vanuit die coördinerende verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de leefbaarheid in steden heeft hij onderhavige overzichtsconstructie tot zijn beschikking, conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2013. Het overzicht heeft een informatiefunctie voor de Staten-Generaal. Op deze wijze wordt het integrale overheidsbeleid zichtbaar gemaakt, ook al wordt het beleid door meer ministers uitgevoerd. De individuele ministeriële verantwoordelijkheid blijft daarbij gehandhaafd.

Beleidsterrein/instrument

Type uitkering 2014

Ministerie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(indicatieve bedragen x € mln)1

               

Sociaal domein

               

Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid2

decentralisatieuitkering

VWS

254

255

255

255

255

255

                 

Gezond in de stad

decentralisatieuitkering

VWS

5

5

5

5

5

5

                 

Onderwijsachterstandenbeleid

specifieke uitkering3

             

OAB-Besluit van 23 augustus 20104

 

OCW

182

182

182

182

182

182

OAB-Besluit tot wijziging van 28 november 20115

 

OCW

95

95

95

95

95

95

                 

Participatiebudget6

specifieke uitkering

             

Inburgering

 

SZW

47

0

0

0

0

0

Volwasseneneducatie7

 

OCW

25

25

25

25

25

25

                 

Jeugd

decentralisatieuitkering

             

Voortijdig schoolverlaten (accent op aanpak overbelaste jongeren)8

 

OCW

22

22

22

22

22

22

                 

Vrouwenopvang/huiselijk geweld9

decentralisatieuitkering

VWS

89

89

89

89

89

89

Totaal beschikbare middelen sociale domein

   

719

673

673

673

673

673

                 

Fysiek domein

               

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

decentralisatie-uitkering

W&R

153

139

0

0

0

0

Budget voor stedelijke vernieuwing (bodemsanering)

decentralisatieuitkering

I en M

18

18

0

0

0

0

Totaal beschikbare middelen sociale en fysieke domein

   

890

830

673

673

673

673

1

Met het oog op de vergelijkbaarheid met de reeksen in voorgaande jaren wordt uitgegaan van de G4/G27 (G31), tenzij anders vermeld.

2

Het betreft hier de 27 centrumgemeenten maatschappelijke opvang binnen de G31.

3

In eerste instantie geldt de specifieke uitkering voor een periode van vier jaar (tot en met 2014); bij de evaluatie kan worden bezien of oormerking langer wenselijk of nodig is (Staatsblad 2010, 687).

4

De specifieke uitkering gaat naar alle gemeenten met onderwijsachterstandleerlingen (n.a.v. de som van de schoolgewichten in de desbetreffende gemeente); het betreft hier het bedrag voor de G31.

5

Het betreft hier een aanvullende bekostiging bestemd voor vve, schakelklassen en zomerscholen aan G37 (G31, zgn. Ortega-gemeenten – Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer, Zoetermeer – en de gemeente Delft); Staatsblad 2011, 582.

6

Vanaf 2010 zijn voor de G31 de middelen voor inburgering en volwasseneneducatie toegevoegd aan het Participatiebudget. In 2013 en 2014 vindt de verdeling van de educatiemiddelen deels plaats op basis van outputverdeelmaatstaven en deels op basis van objectieve gegevens. Hierdoor kan de verdeling van het budget tussen de G31 en de andere gemeenten wijzigen.

7

Het betreft hier volwasseneneducatie aan de G37 (G31, zgn. Ortega-gemeenten – Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer, Zoetermeer – en de gemeente Delft).

8

De uitkering gaat naar de G31 en naar de gemeenten Almere, Apeldoorn, Ede en Zoetermeer.

9

Het betreft hier de 25 centrumgemeenten vrouwenopvang binnen de G31.

Licence