Base description which applies to whole site

2. Beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties

2019

Verplichtingen:

11.670

713

12.383

1.347

– 3

– 3

– 2

                 

Uitgaven:

11.670

713

12.383

1.347

– 3

– 3

– 2

                 

1.1

Apparaat Eerste Kamer

8.099

113

8.212

1.347

– 3

– 3

– 2

                 

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.498

0

3.498

0

0

0

0

                 

1.3

Verenigde vergadering

73

600

673

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

79

0

79

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 1.1 Apparaat Eerste Kamer

EU voorzitterschap

In het kader van EU-voorzitterschap in 2016 onderneemt de Staten-Generaal diverse activiteiten. De Eerste Kamer neemt de helft van de kosten voor haar rekening. De raming voor het jaar 2016 wordt hier op aangepast.

Artikel 1.3 Verenigde vergadering

200 jaar Koninkrijk

In 2015 organiseert de Eerste Kamer een extra Verenigde Vergadering in het kader van het 200-jarige bestaan van de Staten-Generaal. De hiervoor geraamde kosten bedragen € 0,6 mln.

Beleidsartikel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees parlement

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

29.232

0

29.232

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

29.232

0

29.232

0

0

0

0

                 

2.1

Schadeloosstelling

19.571

0

19.571

0

0

0

0

                 

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.661

0

9.661

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

86

0

86

0

0

0

0

Beleidsartikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

96.115

5.445

101.560

1.995

– 4

– 4

– 4

                 

Uitgaven:

96.115

5.445

101.560

1.995

– 4

– 4

– 4

                 

3.1

Apparaat Tweede Kamer

65.380

3.995

69.375

1.995

– 4

– 4

– 4

                 

3.2

Onderzoeksbudget

2.490

0

2.490

0

0

0

0

                 

3.3

Drukwerk

2.201

0

2.201

0

0

0

0

                 

3.4

Fractiekosten

23.675

0

23.675

0

0

0

0

                 

3.5

Uitzending leden

435

0

435

0

0

0

0

                 

3.6

Parlementaire enquetes

0

1.450

1.450

0

0

0

0

                 

3.7

Bijdrage ProDemos

1.934

0

1.934

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

4.966

0

4.966

0

0

0

0

Toelichting

3.1 Apparaat Tweede Kamer

Grote projecten

Voor 2014 had de Tweede Kamer een aantal grote projecten voorzien (onder meer de aanleg van een 4G-netwerk, de aanpassing van de plenaire zaal en digitale agenda voorzitter). Door vertraging binnen de aanbestedingsprocedure is een aanzienlijk deel van de hiervoor geraamde middelen niet tot besteding gekomen in 2014. De hiervoor geraamde middelen worden doorgeschoven naar 2015 € 4 mln. en 2016 € 2 mln.

3.6 Parlementaire enquêtes

Parlementaire enquête Fyra

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een parlementaire enquête naar de aanschaf van de Fyra (zie Kamerstukken II, 2014–2015, 33 678). In totaal worden de kosten geraamd op € 2,16 mln., verdeeld over de jaren 2014 en 2015. Voor 2015 resteert een bedrag van € 1,45 mln.

Beleidsartikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

1.493

0

1.493

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

1.493

0

1.493

0

0

0

0

                 

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.493

0

1.493

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

23

0

23

0

0

0

0

Licence