Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

25.638

0

9.783

– 6.106

1.912

31.227

Uitgaven:

36.450

0

– 24

– 4.156

– 403

31.867

Waarvan juridisch verplicht:

92%

         

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

36.450

0

– 24

– 4.156

– 403

31.867

20.01.01

Opdrachten

7.328

0

– 1.333

378

58

6.431

 

– Verkeersemissies

3.802

0

– 1.370

295

334

3.061

 

– Geluid- en luchtsanering

3.526

0

37

83

– 276

3.370

20.01.02

Subsidies

2.000

0

2.262

– 273

– 445

3.544

 

– Euro 6 en Euro-VI

2.000

0

2.262

– 273

– 445

3.544

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.057

0

0

1.420

0

2.477

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.057

0

0

1.420

0

2.477

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

25.191

0

– 1.400

– 5.681

– 15

18.095

 

– NSL

1.250

0

– 1.250

0

0

0

 

– Wegverkeerlawaai

23.941

0

– 150

– 5.700

– 17

18.074

 

– Overige bijdrage medeoverheden

0

0

0

19

2

21

20.01.07

Bekostiging

874

0

447

0

– 1

1.320

 

Ontvangsten

0

0

0

0

169

169

Verplichtingen

Naar aanleiding van een besluit van de Staatssecretaris van IenM is een additioneel project toegekend in het kader van de subsidieregeling sanering wegverkeerslawaai. Een aantal lopende projecten is goedkoper uitgevallen dan geraamd, waardoor ruimte is ontstaan voor een aanvullend project. Wel was hiertoe een ophoging van het verplichtingenbudget in 2015 noodzakelijk. Dit past binnen het totaal van de meerjarig gereserveerde middelen van het subsidieprogramma.

Licence