Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2 Artikel 2: Financiële Markten

A. Algemene doelstelling

Beleid maken voor een stabiele werking van financiële markten, waarin financiële instellingen betrouwbare diensten verlenen aan burgers en bedrijven.

B. Rol en verantwoordelijkheid Minister

De Minister van Financiën bevordert het goed functioneren van het financiële stelsel en heeft een regisserende rol. De Minister is verantwoordelijk voor de Nederlandse wetten en regels ten aanzien van de financiële markten, de institutionele structuur van het toezicht, en voor de besluitvorming over eventuele besteding van publieke middelen bij een crisis. Het daadwerkelijke toezicht op de financiële markten wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De randvoorwaarden die de Minister stelt voor een integer en stabiel systeem hebben hun basis in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het gaat hierbij om (het toezicht op) regelgeving die financiële instellingen stimuleert en verplicht om op integere en transparante wijze te werk te gaan. Met deze regelgeving en dit toezicht wordt eraan bijgedragen dat consumenten en bedrijven met voldoende informatie en vertrouwen financiële producten kunnen afnemen.

De Minister bevordert de educatie van de burger op financieel gebied, streeft naar een integer financieel stelsel met passende regelgeving in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en is verantwoordelijk voor de ongestoorde voorziening van voldoende munten in circulatie.

C. Beleidswijzigingen

De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat een hervorming van de wet- en regelgeving in de financiële sector noodzakelijk is. In de G20, het Bazels Comité voor bankentoezicht en in Europa zijn hiertoe een grote hoeveelheid voorstellen gedaan, die grotendeels door middel van richtlijnen in nationale regelgeving zijn en worden geïmplementeerd. In de beleidsagenda is aangegeven hoe de Europese Bankenunie, met beter afwikkelbare banken, wordt vormgegeven. De hervormingen van de financiële sector moeten leiden tot een robuuste financiële sector die solide, verantwoordelijk en transparant is. Via een jaarlijks te sturen brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het verloop van de hervormingen en de veranderingen die op het terrein van wet- en regelgeving zijn te verwachten.

D1. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

– 7.291.534

– 8.316.172

21.500

20.604

18.859

18.856

18.858

waarvan garantieverplichtingen

             

Garantieregeling bancaire leningen

– 7.349.358

– 8.381.164

         
               

Uitgaven

60.866

64.992

21.500

20.605

18.858

18.855

18.858

waarvan juridisch verplicht

   

60%

       
               

Subsidies

             

Geldmuseum

1.500

           

CDFD

1.370

7.809

4.642

3.724

3.207

3.204

3.207

               

Bekostiging

             

Rechtspraak Financiële Markten

1.092

1.072

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

Muntcirculatie

10.895

12.385

12.385

12.385

11.185

11.185

11.185

Afname munten in circulatie

             

Overig

216

50

140

140

140

140

140

               

Opdrachten

             

Wijzer in geldzaken

1.212

1.760

270

270

270

270

270

               

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s

             

Bijdrage toezicht AFM

20.500

20.652

400

400

400

400

400

Waarvan BES en FEC

 

400

400

400

400

400

400

Bijdrage toezicht DNB

23.701

20.864

2.013

2.036

2.006

2.006

2.006

Waarvan BES en FEC

 

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

               

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

             

Caribean Financial Action Taskforce

 

20

20

20

20

20

20

IASB

380

380

380

380

380

380

380

               

Ontvangsten

362.270

738.044

12.515

10.678

10.071

9.891

8.691

               

Garanties

             

feeopbrengsten gar. banc. leningen

164.972

99.636

         
               

Leningen

             

Ontvangsten IJsland

77.107

623.000

         
               

Bekostiging

             

ontvangsten muntwezen

12.647

5.184

5.184

5.184

5.184

5.184

5.184

toename munten in circulatie

62.804

           
               

Overig

44.740

10.224

7.331

5.494

4.887

4.707

3.507

D2. Budgetflexibiliteit

De budgetflexibiliteit van de uitgaven is beperkt. Een aanzienlijk deel van de uitgaven bestond uit de bijdragen van het Ministerie van Financiën aan de AFM en DNB voor de kosten van het toezicht. Deze bijdragen worden per 1 januari 2015 afgeschaft. De afschaffing van de overheidsbijdrage is verwerkt in het voorstel tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht.

Van de resterende uitgaven betreft een groot deel de muntcirculatie. De muntcirculatie bestaat uit uitgaven die betrekking hebben op de productie van munten en een vergoeding van de kosten gemaakt door het Nationaal Analysecentrum voor Munten. Deze uitgaven zijn juridisch verplicht. De overige uitgaven zijn beleidsmatig gereserveerd en zijn nodig voor de aankoop van metaal voor reguliere circulatiemunten en bijzondere munten, alsmede het ontwerp.

E. Toelichting op de instrumenten

Subsidies

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) ondersteunt en adviseert de Minister van Financiën over de uitvoering van de regels met betrekking tot vakbekwaamheid van financiële dienstverleners zoals deze zijn neergelegd in de Wet financieel toezicht (Wft) en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo). Het CDFD heeft onder andere als taak het adviseren van de Minister bij het vaststellen van toets- en eindtermen en het erkennen van exameninstituten. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt het CDFD subsidie. De subsidie wordt echter formeel verleend aan de stichting Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) en wordt door het CAOP doorbetaald aan het CDFD.

Bekostiging

Rechtspraak Financiële Markten (accountantskamer)

De Accountantskamer beoordeelt klachten over gedragingen van accountants bij hun beroepsmatig handelen. Het gaat daarbij vooral om gedragingen die mogelijk in strijd zijn met de wet of met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. In een tuchtprocedure staat het belang van een goede beroepsuitoefening voorop. Aldus wordt bijgedragen aan het (herstel van) vertrouwen van het publiek in de beroepsuitoefening van accountants.

Muntcirculatie

Muntcirculatie bestaat uit uitgaven die betrekking hebben op de muntproductie en de vergoeding van de kosten van het Nationaal Analysecentrum voor Munten. De muntproductie in de jaren 2015 en verder is afhankelijk van de ontwikkelingen in de muntvraag.

Afname munten in circulatie

Het in omloop brengen van reguliere euromunten leidt tot ontvangsten voor de Staat en tegelijkertijd tot een schuld aan het publiek. Wanneer er meer munten in omloop worden gebracht dan dat er uit omloop terugkomen, neemt het aantal munten in circulatie toe. Deze toename leidt tot een netto ontvangst omdat de nominale waarde van de munten wordt ontvangen door de Staat. Wanneer er minder munten in omloop worden gebracht dan dat er uit omloop terugkomen, leidt dit tot een afname van munten in circulatie en tot een netto uitgave, omdat de nominale waarde wordt terugbetaald. De realisaties van voorgaande jaren laten een wisselend beeld zien met zowel positieve als negatieve resultaten. Om deze reden wordt een stelpost van nul opgenomen voor zowel de ontvangsten als de uitgaven aan munten in circulatie.

Overig

Deze post is een verzameling van kleine instrumenten. In 2015 worden er middelen ingezet voor de Commissie verzekeraars. Deze commissie zal onderzoeken hoe de verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen. Deze rol bestaat onder meer uit het spreiden en beheersbaar maken van risico’s en het verzorgen van langetermijninvesteringen in de economie.

Opdrachten

Wijzer in geldzaken

Het platform Wijzer in geldzaken zet zich in voor het bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland. Uitgangspunt voor de begroting van Wijzer in geldzaken is dat het Ministerie van Financiën samen met een aantal partijen uit de sector het platform financiert.

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s

Bijdrage AFM en DNB

De bijdrage toezicht AFM en DNB komt per 2015 te vervallen; alleen een bijdrage voor toezicht op de BES-eilanden en het FEC resteert.

Bijdrage internationale organisaties

Hieronder vallen de jaarlijkse contributie aan de International Accounting Standards Board, alsmede de bijdrage in de kosten van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). De CFATF is een regionale organisatie in het Caribische gebied die witwassen en het financieren van terrorisme bestrijdt.

Ontvangsten

Ontvangsten muntwezen

De ontvangsten muntwezen hebben betrekking op de uitgifte van bijzondere euromunten, de afdracht van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) aan de Staat van de totale nominale waarde van uitgegeven muntsets, de bijzondere euromunten en van royalty's. Royalty's zijn vergoedingen die de Staat ontvangt voor dukaten die KNM produceert en verkoopt. De ontvangsten muntwezen hebben tevens betrekking op verkocht metaalschroot.

Licence