Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien

1. Inleiding

Dit niet-beleidsartikel heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegedeeld.

2. Budgettaire gevolgen van beleid
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

0

– 37.794

– 46.645

3.370

– 15.158

– 14.861

– 14.718

               

Uitgaven

0

– 32.126

– 46.640

3.378

– 15.142

– 14.902

– 14.718

               

1. Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

2. Prijsbijstelling

0

2.564

2.190

2.025

2.080

1.920

2.063

3. Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

4. Taakstelling

0

– 34.690

– 48.830

1.353

– 17.222

– 16.822

– 16.781

               

Ontvangsten

0

7.297

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Bovenstaande informatie is bedoeld voor de Staten-Generaal. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Toelichting

Prijsbijstelling

Op dit onderdeel worden de in het kader van de prijsbijstelling ontvangen bedragen geboekt totdat toerekening plaatsvindt aan begrotingsartikelen.

Onvoorzien

De grondslag voor dit onderdeel ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel voor onvoorziene uitgaven op te nemen. VWS maakt hier in 2015 geen gebruik van.

Taakstelling

Op dit onderdeel worden taakstellingen geboekt in afwachting van concrete invulling. De actuele stand omvat grosso modo de taakstellende onderuitputting die op de VWS-begroting is ingeboekt en die jaarlijks bij de tweede suppletoire begroting wordt ingevuld.

Ontvangsten

De ontvangstenraming van VWS is vanaf 2010 structureel verhoogd met € 5 miljoen. Deze taakstelling op de ontvangsten wordt jaarlijks in de begrotingsuitvoering ingevuld. De raming voor 2014 is bij eerste suppletoire begroting 2014 incidenteel verhoogd in verband met de afroming van het hoger dan toegestane eigen vermogen van de agentschappen CIBG (€ 0,7 miljoen) en de jeugdinstellingen De Lindenhorst-Almata en Almata Ossendrecht (€ 1,6 miljoen).

Licence