Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

A Algemene doelstelling

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.4

C Beleidswijzigingen

In het eerste halfjaar van 2016 bekleedt Nederland het roulerende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Als voorzitter heeft de regering van 1 januari tot 1 juli 2016 de taak om de Europese onderhandelingen in goede banen te leiden. De Staten-Generaal geven gezamenlijk invulling aan de parlementaire dimensie van dit voorzitterschap.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle EK en TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen:

1.589

1.497

1.482

1.468

1.463

1.463

1.463

                 

Uitgaven:

1.799

1.497

1.482

1.468

1.463

1.463

1.463

                 

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.799

1.497

1.482

1.468

1.463

1.463

1.463

                 

Ontvangsten:

0

23

23

23

23

23

23

E Toelichting artikelonderdeel

4.3 Interparlementaire betrekkingen

Betreft uitgaven voor:

  • uitzending leden naar internationale organisaties;

  • aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen;

  • contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk;

  • ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organisaties;

  • de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie (IPU).

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief (2010 – 2014) de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per Kamerzetel (van Eerste en Tweede Kamer) opgenomen.

Tabel gemiddelde uitgaven per lid

Artikel 4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

(in € 1.000)

2010

2011

2012

2013

2014

Interparlementaire betrekkingen

1.075

1.066

1.029

1.384

1.799

totaal artikel 4

1.075

1.066

1.029

1.384

1.7991

gemiddeld per zetel (225)

5

5

5

6

8

1

De hogere uitgaven in 2013 en 2014 houden verband met de (voorbereidingen van de) organisatie door Nederland van de Parlementaire Assemblee van de NATO in november 2014 te Den Haag.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit terug ontvangen voorschotten.

4

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence