Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4.3 Moties en toezeggingen

Moties

Bron

Omschrijving

Bewindspersoon

Stand van zaken

VAO Verkeersveiligheid en CBR

03-07-2008

Motie Madlener 29 398-112 over regels voor dekking van examencentra door heel Nederland.

Minister IenM

De Minister van IenM heeft in 2014 ingestemd met een nieuw locatiebeleid van CBR dat thans wordt geïmplementeerd. Hierin wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid.

VAO initiatiefnota Koopmans «De grenzen voorbij»

22-04-2010

Motie Anker/Mastwijk 32 351-8 over meenemen van de inbouw van ERTMS in de infrastructuur.

Stas IenM

Na voorkeursbeslissing ERTMS (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 652, nr. 14) is gestart met de planuitwerkingsfase. Daar wordt deze motie in meegenomen.

VAO Eenvoudig beter 23-11-2011

Motie De Rouwe/Houwers 31 953-45 verzoekt de regering naast een vereenvoudiging van het omgevingsrecht gelijktijdig te onderzoeken hoe met deze vereenvoudiging een verbetering en herziening van landelijk verplichte onderzoeken en inhoudelijke (milieu)normen plaats kan vinden, zonder dat daadwerkelijk belangrijke voorwaarden op het gebied van cultuur en milieu in het geding komen.

Minister IenM

Deze motie wordt meegenomen bij de vormgeving van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving.

Debat Ontwerpbesluit wijziging Crisis- en herstelwet

26-01-2012

Gewijzigde motie Van Veldhoven 32 127-154 verzoekt de regering in gesprekken met het bevoegd gezag en de exploitant erop aan te dringen dat zij onderzoeken met welke maatregelen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een oxidatielaag, extra methaanuitstoot kosteneffectief kan worden teruggebracht.

Minister IenM

De TK wordt na ondertekening van de Green Deal in oktober 2015 geïnformeerd.

Debat Wet Basisnet (32 862)

14-06-2012

Motie Jansen 32 862-43 verzoekt de regering, binnen een jaar een voorstel aan de Kamer te doen om het toezicht op de externe veiligheid bij het spoor in één hand te brengen.

Stas IenM

Er is een bestuurlijke tafel ingericht om voor emplacementen tot een landelijke aanpak te komen. Naar verwachting kan de Kamer

1 oktober 2015 worden geïnformeerd.

VAO Vervoers-concessie Hoofdrailnet

20-12-2012

Motie Van Veldhoven c.s. 29 984-350 verzoekt de regering, na vijf jaar de ervaringen van de op dat moment reeds gedecentraliseerde lijnen in kaart te brengen en hierbij de wenselijkheid van het decentraliseren van aanvullende verbindingen te verkennen, en tevens te evalueren of een eventuele openbare aanbesteding van het hoofdrailnet vanaf 2025 in het belang van de reiziger is.

Stas IenM

De ervaringen met decentralisatie worden conform motie in kaart gebracht bij de midterm review.

Het convenant tussen IenM en de provincie Limburg en de nieuwe vervoerconcessie bevatten bepalingen voor het uitvoeren van een evaluatie.

VAO Zee- en binnenvaart

14-03-2013

Motie Remco Dijkstra c.s 31 409-51 verzoekt de regering om, in IMO-verband te ijveren voor een systeem waarbij verladers niet verplicht worden tot het wegen van containers, maar ervoor te pleiten dat er alternatieven voor het vaststellen van het juiste gewicht van containers worden ontwikkeld en tevens om met de sector in overleg te treden over een uitvoerbare en minder kostbare methode ter bevordering van veilig vervoer van containers.

Minister IenM

In de vergadering van IMO/MSC november 2014 is de tekst goedgekeurd en zal 1,5 jaar later (juli 2016) van kracht zal worden. Belangrijk element daarbij is de nauwkeurigheid waarmee de massa van de container bepaald / berekend kan worden.

NO MIRT Infra

08-04-2013

Motie De Boer/Kuiken 33 400-A-95 verzoekt de regering om eerst sluitende afspraken te maken met de regio over de dekking van de exploitatieverliezen voor de 1e fase, het zogenaamde voorloopbedrijf waarbij zonder infrastructurele investeringen een diesel-IC moet gaan rijden vanaf 2014 danwel de huidige Euregiobaan wordt voortgezet;

overwegende dat aansluitend voor de tweede fase maximaal 18 miljoen euro extra benodigd is voor de infrastructuur tussen Heerlen en Herzogenrath;

verzoekt de regering tevens, als voorwaarde hierbij afspraken te maken over de tweede fase met betrokken partijen (provincie Limburg, de Duitse overheid en vervoerders) over de noodzakelijke stappen om een geëlektrificeerde IC-verbinding te realiseren en als de plannen nader uitgewerkt zijn afspraken te maken over de daarvoor benodigde kosteneffectieve infrastructurele investeringen en de verdeling van de exploitatieverliezen om de IC tussen Eindhoven-Heerlen-Aken op een verantwoorde manier te kunnen laten rijden.

Stas IenM

Met bijlage 1. bij de brief aan de Kamer van 18 november 2013 over de uitkomsten van het MIRT-overleg is de Kamer geïnformeerd over de afspraken die er gemaakt zijn tussen IenM en de provincie Limburg over de elektrificatie van de grensoverschrijdende verbinding naar Aken. Zodra de elektrificatie gereed is (ws. voorjaar 2018) zal de sneltrein Maastricht-Heerlen-Aken gaan rijden. De studie naar de mogelijkheid en haalbaarheid van een IC- verbinding naar Aken is ver gevorderd en wordt nog in 2015 afgerond. Inzet daarbij is de Kamer nog voor het AO MIRT van eind 2015 over de uitkomst van de studie te informeren.

VAO Grondstoffen en afval

05-06-2013

Motie Van Gerven 30 872-140 spreekt uit dat met de industrie harde afspraken moeten worden gemaakt om te komen tot een snelle overschakeling naar biologisch afbreekbare plastics als verpakkingsmateriaal.

Stas IenM

Er wordt samen met EZ een beleidsvisie opgesteld, gereed eind 2015.

VAO Gewasbescherming

01-07-2013

Motie Schouw-Jacobi 27 858-206 verzoekt de regering, de voor- en nadelen in kaart te brengen van het verplichten van een emissiereductieplan als de waterkwaliteitsnorm gehanteerd bij toelating van een gewasbeschermingsmiddel ruimer is dan de waterkwaliteitsnorm van de KRW.

Stas IenM

De Kamer wordt naar verwachting na het zomerreces 2015 geïnformeerd.

VAO Gewasbescherming

01-07-2013

Motie Geurts 27 858-205 verzoekt de regering, de Kamer na twee jaar te informeren over de voortgang in de verbetering van de waterkwaliteit alvorens nadere maatregelen te treffen.

Stas IenM

Volgens planning wordt de ontwerpwijziging van het Activiteitenbesluit in 2015 voorgehangen aan de Tweede Kamer; inwerkingtreding zou medio 2016 moeten plaatsvinden. De Tweede Kamer zal vervolgens conform motie medio 2018 geïnformeerd worden.

VAO Natura 2000 inclusief Westerschelde

01-10-2013

Motie Geurts 32 760-77 verzoekt de regering, de beschermde zones als gevolg van de Kader-richtlijn Mariene Strategie, te evalueren met het oog op de sociaaleconomische impact van het sluiten van grote delen van de Noordzee voor vissers.

Minister IenM

De informatie waarnaar wordt gevraagd, komt beschikbaar met maatregelenprogramma KRM, wat weer vrijkomt met NWP-inspraak.

De Kamer zal naar verwachting begin 2016 worden geïnformeerd.

VAO Biobrandstoffen

03-10-2013

Motie Dik-Faber 32 813-65 verzoekt de regering om, met ingang van 2014 jaarlijks op bedrijfsniveau te rapporteren over de aard, herkomst en duurzaamheid van de bio-energie die energiebedrijven op de markt brengen.

Stas IenM

In de 2e helft van het jaar verschijnt een openbare rapportage op bedrijfsniveau over de aard, herkomst en duurzaamheid van de bio-energie die de energiebedrijven op de markt brengen. De Kamer wordt uiterlijk eind december 2015 hierover geïnformeerd.

VAO Groene groei 05-11-2013

Motie Dik-Faber 33 034-19 verzoekt de regering, samen met genoemde instanties te onderzoeken wat een sociaal- en verkeersveilig lichtniveau is zodat genoemde normen en richtlijnen kunnen worden aangepast om lichtvervuiling tegen te gaan en de Kamer te informeren over de onderzoeksresultaten en de vertaling daarvan in aangepaste normen.

Stas IenM

Het gevraagde onderzoek wordt verricht door NSVV. Resultaten worden verwacht in oktober 2015. Daarna worden deze met een begeleidende brief naar de Kamer gestuurd.

Begrotings

behandeling IenM 05-11-2013

Motie Dik-Faber 33 750-XII-45 verzoekt de regering, zich in Brussel hard te maken voor het ten spoedigste, en uiterlijk in 2017, geldig worden van emissie-eisen voor ultrafijnstof voor bromfietsen, kwalitatief gelijk aan het niveau van personenauto».

Stas IenM

De motie ondersteunt de inzet van de Staatssecretaris in Europa.

Begrotings

behandeling IenM 05-11-2013

Motie Dik-Faber 33 750-XII-46 verzoekt de regering, de controle op voertuigeisen van bromfietsen aanzienlijk te verscherpen, zowel op papier als in de praktijk, om zo een halt toe te roepen aan de verkoop van bromfietsen die feitelijk niet aan de wetgeving voldoen.

Stas IenM

Er is een wetstraject in gang gezet waarbij onder meer het sanctiestelsel in het licht van Verordening (EU) 186/2013 zal worden bezien. Daarin zal hetgeen qua uitbreiding van de handhaving nog mogelijk is, in art. 34 van de Wvw 1994 worden meegenomen.

VAO OV, taxi en OV-chipkaart

26-11-2013

Motie Dik-Faber/De Boer 23 645-553 verzoekt de regering, de transformatie richting ov-chip 2.0 maximaal te stimuleren door zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 januari 2016 te bewerkstelligen dat:

1. TLS het ov-chipkaartplatform opent zodat ook aanbieders van andere betaalsystemen, zoals Touch & Travel, efficiënt gebruik kunnen maken van bestaande controle en in- en uitcheckapparatuur;

2. Een systeem van roaming mogelijk wordt onder toezicht van de ACM, zodat elke partij die vervoer wil aanbieden, capaciteit kan inkopen en/of verrekenen bij ov-bedrijven en vrij is om deze ingekochte capaciteit aan te bieden tegen zelf vorm te geven reisproducten en prijzen, zoals kilometerbundels met een tarief voor trein, tram en bus.

Stas IenM

De eerste stappen in transformatie zijn: opstellen van gezamenlijke visie op OV-betalen, herpositionering TLS en inrichten van toezicht op OV-betaalmarkt. Zodra deze stappen gezet zijn kan de OV-betaalmarkt zich verder ontwikkelen en is er zicht op welke innovaties op welke termijn mogelijk zijn.

AO Grondstoffen en afval

26-11-2013

Motie Van Gerven 30 872-153 verzoekt de regering, in overleg met de kunststofrecyclers in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om de kwalitatieve resultaten van de recycling te verbeteren, welke belemmeringen er zijn om dit in praktijk te brengen en de Kamer voor 1 mei 2014 te informeren over hoe de mogelijkheden beter zijn te benutten.

Stas IenM

De Kamer wordt uiterlijk 31 december 2015 geïnformeerd.

Parlementair agenda punt [25-11-2013] – MIRT

Motie De Rouwe cs. 33 750-A-31 Verzoekt de regering om samen met de verantwoordelijke decentrale overheden de uitwerking van de Toekomstagenda voor Snelfietsroutes te ondersteunen, zodat maatregelenten behoeve van het fietsgebruik onderdeel kunnen zijn van het programma Beter Benutten en daarna kunnen de uitkomsten bij het MIRT-overleg worden besproken.

Minister IenM

In het kader van motie De Rouwe c.s. (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 A, nr. 31) kan voorts worden gemeld dat veel regio’s plannen uitwerken voor het realiseren van snelfietsroutes of ontbrekende schakels in snelfietsroutes. In de meeste gevallen moet nog een verdere uitwerking plaatsvinden voordat definitief kan worden besloten over de uitvoering. In de meeste gevallen vindt definitieve besluitvorming in het najaar plaats.

De Kamer wordt over de voortgang van het vervolgprogramma geïnformeerd bij gelegenheid van het overleg over het MIRT in het najaar.

NO MIRT

25-11-2013

Motie Van Veldhoven/Dik-Faber 33 750-A-55 verzoekt de regering, bij de herziening van de OEI-richtlijnen te onderzoeken hoe de MKBA-systematiek op deze punten, waar wenselijk, zou kunnen worden gemoderniseerd.

Minister IenM

Het Ministerie van EZ organiseert voor de zomer 2015 in samenwerking met o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving een workshop over de natuur-aspecten die – als een uitwerking van de Algemene Leidraad MKBA van december 2013 – in een MKBA Werkwijzer Natuur moeten worden opgenomen. Daar zal de actuele stand van zaken rond mogelijkheden en methoden voor identificatie, kwantificering en monetarisering van natuur-effecten (kosten en baten) deel van uitmaken. Bij deze uitwerking zal ook gebruik worden gemaakt van de ervaringen, die zijn en worden opgedaan in het TEEB-NL programma (tot 2014) en de opvolger daarvan: het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) van het PBL (2014–2016). De resultaten van de projecten in het NKN programma komen achtereenvolgens vanaf het voorjaar 2015 beschikbaar en worden geconsolideerd in een Syntheserapport, dat voorjaar 2016 uit zal komen.

VAO Spoor

29-01-2014

Motie Van Tongeren/Van Veldhoven 29 984-449 verzoekt de regering om, gevaarlijke stoffen bij voorkeur te vervoeren over de Betuweroute en te monitoren wanneer van dit principe wordt afgeweken.

Stas IenM

De Tweede Kamer is op 14 oktober 2014 geïnformeerd over het maatregelenpakket bouwperiode derde spoor. Hierin is aangegeven dat het streven is zoveel mogelijk gevaarlijke stoffen via de Betuweroute te vervoeren.

VAO Spoor

29-01-2014

Motie Van Tongeren/Van Veldhoven 29 984-451 verzoekt de regering om, samen met de NS te bezien of het mogelijk is om als tussenoplossing in elk geval laadpalen op de stations en perrons te plaatsen waar reizigers hun tablets, telefoons en laptops kunnen opladen.

Stas IenM

Mede op basis van de kostenopgave van NS voor het realiseren van stopcontacten in de tweede klas van de Intercity’s zal de Staatssecretaris in 2015 in samenspraak met vervoerders en ProRail een besluit nemen over zowel stopcontacten in treinen als oplaadpalen op stations. Deze kostenopgave ontvangt IenM rond de zomer 2015 van NS.

VAO Spoor

29-01-2014

Motie Van Veldhoven/De Rouwe 29 984-462 verzoekt de regering, in kaart te brengen welke gevolgen de tijdelijke toename van goederenvervoer op deze trajecten betekent voor de toename van geluid, trillingen en veiligheidsrisico’s, en in overleg met gemeenten en provincies die te maken krijgen met dit toenemend goederenvervoer, te zorgen voor maatregelen die deze overlast zo veel mogelijk beperken; verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover bij de uitwerking van het gehele maatregelenpakket in het najaar van 2014 te informeren.

Stas IenM

De Kamer is op 14 oktober 2014 geïnformeerd over het maatregelenpakket bouwperiode derde spoor. Hierin is aangegeven dat er geregeld contact is met betrokken gemeentes. Decentrale overheden zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. In eerstvolgende voortgangsbrief zal uitgebreider worden ingegaan op de gevolgen voor de omgeving en evt. maatregelen.

VAO Duurzaam hout

20-02-2014

Motie Van Veldhoven c.s. 30 196-238 verzoekt de regering, te garanderen dat de TPAC bij deze toets met bijbehorend veldonderzoek ook vertegenwoordigers van inheemse volkeren en lokale milieuorganisaties consulteert, in het bijzonder JOAS, de Jaringan Orang Asal SeMalaysia (The Indigenous Peoples Network of Malaysia) en MNS, de Malaysian Nature Society.

Stas IenM

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 1 maart 2016 geïnformeerd.

VAO Duurzaam hout

20-02-2014

Motie Van Veldhoven c.s. 30 196-239 verzoekt de regering, in overleg met de Malaysian Timber Certification Council een tijdsgebonden stappenplan op te zetten om ervoor te zorgen dat het MTCS-keurmerk binnen twee jaar volledig voldoet aan de door de TPAC vier geconstateerde tekortkomingen in het eindoordeel van TPAC over MTCS (d.d. 22 oktober 2010) en op die manier dus ook volledig voldoet aan inkoopcriteria duurzaamheid van de rijksoverheid; verzoekt de regering tevens, te bewerkstelligen dat deze eindevaluatie van TPAC binnen twee jaar wordt afgerond en dat daarbij geen uitloop zal zijn; verzoekt de regering voorts, te garanderen dat indien de TPAC over twee jaar constateert dat MTCS nog niet op alle vier de eerder genoemde punten voldoet aan de inkoopcriteria van de rijksoverheid voor duurzaam hout dit er toe zal leiden dat hout met het MTSC-keurmerk niet langer zal worden toegestaan voor het Nederlandse duurzaam inkoopbeleid.

Stas IenM

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 1 maart 2016 geïnformeerd.

VAO Gewasbeschermings

middelen buiten de landbouw

20-02-2014

Motie Van Tongeren 27 858-239 verzoekt de regering om, alleen uitzonderingen op het verbod toe te staan die voldoen aan de criteria goud en zilver van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur.

Stas IenM

De Kamer zal medio 2015 worden geïnformeerd.

VAO Luchtvaart

20-02-2014

Motie Graus 31 936-178 verzoekt de regering om borging van een gelijk speelveld, waaronder verkrijging van eerlijke concurrentie, voor alle Nederlandse luchtvaart-maatschappijen, zo ook bij de ontwikkeling van regionale luchthavens.

Stas IenM

Deze motie is ondersteuning van bestaand beleid. Ingezet wordt voor o.a. een goede marktwerking en een concurrerend kostenniveau en dat ook bij het selectiviteitsbeleid handhaving van een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie een belangrijk uitgangspunt is.

VAO Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

20-02-2014

Motie Van Gerven 27 858-241 verzoekt de regering, de uitzonderingen op dit verbod zo beperkt mogelijk te houden.

Stas IenM

Planning is dat medio 2015 een conceptwijzigingsbesluit naar de Kamer wordt gestuurd.

VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

12-03-2014

Motie 27 858-253 Dik-Faber verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat op korte termijn ook een green deal voor recreatieterreinen wordt gesloten, waarbij deze green deal gelijk op gaat lopen met de green deal voor sportterreinen.

Stas IenM

De Kamer zal naar verwachting eind 2015 worden geïnformeerd.

VAO – OV, OV-chipkaart en Taxi

26-03-2014

Motie Dik-Faber 23 645-563 verzoekt de regering, de ov-begeleiderskaart zo spoedig mogelijk te verchippen zodat een extra toegangskaart voor deze doelgroep niet nodig is.

Stas IenM

De NOVB werkgroep Toegankelijkheid is gevraagd dit onderwerp te beoordelen en vervolgens terug te rapporteren aan het NOVB directeurenoverleg. Het NOVB rapporteert over de uitkomst hiervan in de voortgangsrapportage in het najaar van 2015.

Debat Wijziging van de Wet milieubeheer

20-05-2014

Motie Van Gerven/Van Veldhoven 33 834-21 verzoekt de regering, over drie jaar de werking van voorliggende Wijzigingvan de Wet milieubeheer onafhankelijk te laten evalueren waarbij douanegegevens geanalyseerd worden om te bezien of de kwantiteit van de daadwerkelijke importstromen overeenkomt met de gegevens uit het HBEsysteem.

Stas IenM

Evaluatie is toegezegd en wordt uitgevoerd in 2018.

VAO Milieuraad

10-06-2014

Motie De Liefde/Van Dekken 21 501-08-517 verzoekt de regering, de Kamer actief te betrekken tijdens het opstellen van een nationaal afwegingskader voor de teelt van ggo’s op Nederlands grondgebied.

Stas IenM

De motie wordt conform dictum uitgevoerd, de Kamer is laatstelijk op 18 juni 2015 geïnformeerd.

VAO Waterkwaliteit

17-06-2014

Motie Jacobi/Van Veldhoven 27 625-325 verzoekt de regering om de waterkrachtcentrales van Linne en Lith aan te wijzen als proeflocaties voor experimenten met niet-bewezen, nieuwe technieken, opdat de gezamenlijke vissterfte van beide centrales ver beneden de norm van 10% komt te liggen.

Minister IenM

De oplossingsrichtingen worden verkend. Hiervoor is RWS in gesprek met de exploitanten van de centrales bij Linne en Lith en met de TU Eindhoven.

VAO Waterkwaliteit

17-06-2014

Motie Smaling 27 625-321 verzoekt de regering, te komen tot een juridische verankering van de bescherming van drinkwaterbronnen met als primair doel de drinkwater-voorziening in Nederland duurzaam veilig te stellen.

Minister IenM

Vóór het AO Water in juni 2015 is duidelijk of drinkwater in de OW zelf is verankerd.

Uitwerking hiervan in het uitvoeringsbesluit kwaliteit leefomgeving zal later plaatsvinden.

VAO Ruimtelijke Ordening

24-06-2014

Motie Albert de Vries 33 118-15 verzoekt de regering om, het instrument stedelijke herverkaveling voorafgaand aan het in werking treden van de Omgevingswet en naar analogie van de Wilg al op korte termijn te verankeren in wetgeving.

Minister IenM

De Kamer wordt in het najaar 2015 geïnformeerd.

VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet

25-06-2014

Motie De Rouwe/Hoogland 29 984-510 verzoekt de regering om, met de NS, ROCOV en de Noordelijke regio oplossingen in kaart te brengen om de reistijd eerder te verkorten dan 2021, en de Kamer hierover in het najaar te informeren.

Stas IenM

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

Het overleg hierover in Noord-Nederland heeft plaatsgevonden. De regionale bestuurders hebben in de media al een voorschot genomen op de nog in te boeken reistijdwinst. Het incasseren van de besproken maatregelen hangt af van de dienstregelingwijziging in 2017. Daar wordt nu druk aan gewerkt. De Kamer zal dit najaar hier nader over worden geïnformeerd.

VAO EU Klimaat- en Energiepakket

02-10-2014

Motie Van Veldhoven 33 858-19 verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met minder dan een onvoorwaardelijk CO2-reductiedoel van 40% in 2030.

Stas IenM

De motie is ondersteuning van beleid.

VAO EU Klimaat- en Energiepakket

02-10-2014

Motie Jan Vos en Remco Dijkstra 33 868-26 verzoekt de regering, namens Nederland te pleiten voor een ambitieus standpunt, waarbij de EU de bereidheid moet hebben om in de wereld-wijde onderhandelingen over een nieuw mondiaal klimaatverdrag verder te gaan dan een CO2-reductie van 40%, als de rest van de wereld samen met ons deze stap wil zetten.

Stas IenM

De motie is ondersteuning van beleid.

VAO Milieuraad

16-10-2014

Motie van de leden Agnes Mulder en Cegerek 21 501-08-529 over een stappenplan voor microplastics in cosmetica.

Stas IenM

De Kamer wordt in het najaar van 2015 geïnformeerd.

VAO Milieuraad

16-10-2014

Motie van het lid Van Veldhoven 21 501-08-532 over hoogwaardige afvalstromen.

Stas IenM

De Kamer wordt in het najaar van 2015 geïnformeerd.

VAO Milieuraad

16-10-2014

Motie van het lid Van Veldhoven 21 501-08-533 over een hogere Europese doelstelling voor energiebesparing.

Stas IenM

Motie is ondersteuning van beleid.

De kamer is geïnformeerd op 23 oktober 2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 858, nr.31).

Begrotings-behandeling IenM

29-10-2014

Motie Mulder/Cegerek 34 000-XII-29 verzoekt de regering om, met de cosmeticabranche voor de hele branche duidelijke bindende afspraken te maken om het gebruik van microplastics in cosmetica tot nul te reduceren en de sector te verleiden om dit voor 2017 te realiseren.

Stas IenM

De Kamer wordt in 2016 geïnformeerd.

Begrotings-behandeling IenM

29-10-2014

Motie Van Veldhoven c.s. 34 000-XII-35 verzoekt de regering:

– met lokale en regionale overheden, het openbaar vervoer en met betrokkenheid van het bedrijfsleven, een uitrol- en investeringsagenda uit te werken, waarin knelpunten in regelgeving en praktijk onderzocht en opgelost worden;

– daarbij ook te bespreken hoe een investeringsfonds (gefinancierd door rijksoverheid, regionale overheden, bedrijfsleven en de EU gezamenlijk) kan worden ingericht om de uitrol financieel mogelijk te maken;

– ervoor te zorgen dat eventuele voorstellen die hieruit voortvloeien waar passend ook kunnen worden opgenomen in het actieplan duurzame brandstoffenmix dat in het kader van het SER-energieakkoord wordt voorbereid;

– de Kamer voor de zomer 2015 over de voortgang te informeren.

Stas IenM

De Kamer is op 1 juli 2015 geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van deze motie. Voor het einde van het jaar wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van deze motie.

Begrotings-behandeling IenM

29-10-2014

Motie Van Veldhoven 34 000-XII-37 overwegende dat groene ondernemers, die met innovatieve technieken op CO2-uitstoot en water- en grondstoffengebruik besparen, bij aanbesteden en inkopen vaak op achterstand staan, omdat hieraan niet de juiste waarde kan worden toegekend; overwegende dat de overheid in haar aanbestedingsbeleid de volledige prijs van verschillende aanbiedingen met elkaar zou moeten kunnen vergelijken; verzoekt de regering om, de bestaande CO2-prestatieladder hiertoe door te (laten) ontwikkelen, zodat bedrijven geprikkeld worden om steeds te blijven innoveren.

Stas IenM

De Kamer wordt voor 1 oktober 2015 geïnformeerd d.m.v. brief plan van aanpak Duurzaam Inkopen.

Begrotings-behandeling IenM

29-10-2014

Motie Dik-Faber cs. 34 000-XII-40 verzoekt de regering, namens Nederland ervoor te pleiten dat de EU, ongeacht de uitkomst van de wereldwijde onderhandelingen over een nieuw mondiaal klimaatverdrag, voor Europa zelf vasthoudt aan ten minste 40% CO2-reductie.

Stas IenM

De motie is ondersteuning van beleid.

Begrotings-behandeling IenM

29-10-2014

Motie Bisschop cs. 34 000-XII-45 verzoekt de regering, te bevorderen dat de tachograafkaarten zo veel mogelijk op kostprijsniveau worden verkocht en de Kamer hierover nader te informeren.

Minister IenM

In de brief aan de Kamer van 21 april 2015 heeft de Minister van IenM aangegeven dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan naar de tarieven van tachograafkaarten en dat zij voornemens is die resultaten van het onderzoek medio 2015 met de wegvervoersector te bespreken. Hierna zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

Begrotings-behandeling IenM

29-10-2014

Motie Smaling/De Rouwe 34 000-XII-50 verzoekt de regering, jaarlijks bij de begroting van IenM in beeld te brengen wat de voortgang, aard en omvang is van het onderhoud van de infrastructuur van Nederland; verzoekt de regering tevens, de stand van zaken aan de Kamer te melden ten aanzien van de resultaten en voortgang van de geplande efficiencyverbeteringen en versoberingen.

Minister IenM

IenM zal in de Bijlage bij de Begroting het integrale overzicht van instandhouding van alle hoofdinfra (HWN, HVWN, HWS, Spoor) bieden. In deze bijlage zal tevens ingegaan worden op de voortgang van efficiency verbeteringen en versoberingen (RWS netwerken).

VAO HSL/Fyra

29-10-2014

Motie De Boer/Hoogland 22 026-473 verzoekt de regering om uiterlijk voor 1 juni 2015 in overleg met de gemeente en omwonenden een oplossing klaar te hebben voor dit probleem in een zorgvuldig participatieproces waarin een onafhankelijke blik geborgd is.

Stas IenM

Een zorgvuldig participatieproces is een belangrijk element in deze motie. De bestuurders van de gemeenten langs de lijn hebben om meer tijd gevraagd om in gesprek te kunnen gaan met raden en omwonenden om draagvlak te vinden voor de voorstellen. Gevraagd werd om de besluitvorming over de zomer te tillen. Ook de bewoners hebben tijdens de avonden aangegeven een zorgvuldig proces en een gedragen pakket voorop te stellen. Gegeven de tijd die hiervoor nodig is zal de Kamer vóór 1 oktober over de uitkomst geïnformeerd worden.

NO Water

17-11-2014

Motie Geurts 34 000-J-14 verzoekt de regering, de variant om sluizen aan te leggen in de Nieuwe Waterweg op korte termijn beter te onderzoeken, waarbij eventuele verlaging van de waterstanden achter de sluis en de effecten op het tegengaan van verzilting worden meegenomen, en de voor- en nadelen, ook ten aanzien van de kosten, voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Minister IenM

Naar verwachting kan de Kamer vóór de begrotingsbehandeling worden geïnformeerd.

NO Water

17-11-2014

Motie Smaling 34 000-J-24 verzoekt de regering, een inventarisatie te doen samen met provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om te bezien welke oplossingen noodzakelijk zijn voor het probleem van de slappe bodems en bodemdaling, waarbij kennisdeling, kennisontwikkeling en oplossingen voor de lange termijn centraal staan.

Minister IenM

Uitvoering van de motie is in volle gang, de Kamer wordt na de zomer 2015 geïnformeerd.

NO MIRT

24-11-2014

Motie Van Helvert c.s. 34 000-A-45 verzoekt de regering om binnen het project Nieuwe Sluis Terneuzen in overleg met de stakeholders te komen tot een veilige locatie voor maritieme dienstverlening, waarin kwaliteit en continuïteit van dienstverlening zijn geborgd, op een zodanige termijn dat het project geen vertraging oploopt.

Minister IenM

Binnen de ontwikkeling en uitwerking van de te realiseren variant wordt een nieuwe plaats gezocht voor de sluisgebonden functies. De Kamer wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.

NO MIRT

24-11-2014

Motie Hoogland c.s. 34 000-A-44 verzoekt de regering daarom uit de gereserveerde middelen voor de Ruit Eindhoven zo spoedig mogelijk de A67 en A58 te versterken, verzoekt de regering vervolgens te onderzoeken welke opgaven -naar landelijke maatstaven- aanvullend nog noodzakelijk zijn om de doorstroming naar voldoende niveau te brengen, en in kaart te brengen welke maatregelen daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, inclusief niet- asfalt gerelateerde maatregelen, waaronder smart mobility, en deze uit de resterende middelen te financieren, spreekt uit dat de «oost-west verbinding» daarbij niet in beeld komt, tenzij de Kamer in meerderheid uitspreekt dat de onderzochte alternatieven aantoonbaar onvoldoende oplossing bieden.

Minister IenM

De Kamer is op 22 januari 2015 per brief over de stand van zaken omtrent de Ruit Eindhoven geïnformeerd. De Kamer heeft deze brief geagendeerd voor het AO MIRT dat op 27 mei jl. heeft plaatsgevonden. Dit najaar zal een besluit worden genomen over de verkenning InnovA58.

NO MIRT

24-11-2014

Motie De Boer/Jacobi 34 000-A-24 Verzoekt de regering om via de samenwerking met andere overheden, en dmv het bedienen van sluizen op afstand, de sluisbediening op het oude niveau te krijgen.

Minister IenM

De Kamer zal vóór het notaoverleg MIRT over de uitkomsten van de evaluatie worden geïnformeerd.

NO MIRT

24-11-2014

Motie Bashir/Bisschop 34 000-A-30 verzoekt de regering in te zetten op voldoende en veilige afmeer voor de binnenvaart.

Minister IenM

Dit is ondersteuning van staand beleid. Huidige ligplaatsen worden op een sobere manier onderhouden met een gedifferentieerd aanbod aan faciliteiten. Waar sprake is van een capaciteitstekort wordt in het MIRT naar oplossingen gezocht via betere benutting of uitbreiding van ligplaatsen.

VSO Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid

04-12-2014

Motie van Veldhoven/Van Tongeren 32 813-97 verzoekt de regering om, het bijmengpercentage van conventionele biobrandstoffen te beperken tot 5%.

Stas IenM

Kamer is op 28 mei geïnformeerd over het eindresultaat van de ILUC-onderhandelingen: Lidstaten, behalve Tsjechië hebben op 1 april ingestemd met akkoord Op 28 april heeft het EP ingestemd. Na juridisch-linguïstische check wordt het als hamerstuk in de Raad geagendeerd (waarschijnlijk 2de helft 2015). Na publicatie door EC hebben lidstaten 24 maanden de tijd om de richtlijn te implementeren.

VAO Grondstoffen en Afval

04-12-2014

Motie Cegerek/Van Veldhoven 30 872-171 verzoekt de regering, in overleg met de bedrijven uit de frisdrankensector en de milieuorganisaties te komen met een plan van aanpak dat zal leiden tot een aantoonbare overall-reductie van de milieudruk van verpakkingen in 2022.

Stas IenM

Aan het eind van de raamovereenkomst in 2022 zal bekeken worden of de milieudruk is gedaald.

VAO Grondstoffen en Afval

04-12-2014

Motie Ouwehand 30 872-177 verzoekt de regering, gemeenten op te roepen om het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen.

Stas IenM

De Kamer wordt najaar 2015 geïnformeerd.

VAO Grondstoffen en Afval

04-12-2014

Motie Van Tongeren 30 872-180 verzoekt de regering, erop toe te zien dat als Nederland al vuilnis importeert dit in ieder geval geen chemische of nucleaire verontreinigingen heeft.

Stas IenM

De Kamer wordt najaar 2015 geïnformeerd.

VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

04-12-2014

Motie De Rouwe 23 645-589 verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat reizigersorganisaties een volwaardige en eigenstandige plek krijgen in de nieuwe TLS-organisatie.

Stas IenM

Het overleg met de consumentenorganisaties is gaande.

VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

04-12-2014

Motie Van Veldhoven 23 645-593 (was 585) verzoekt de regering, in overleg met de NS ervoor te zorgen dat de service aan buitenlandse toeristen wordt verbeterd, bijvoorbeeld door meertalige servicemedewerkers op stations waar veel toeristen komen en de mogelijkheid om een ov-chipkaart aan te schaffen in internationale treinen zoals de Thalys.

Stas IenM

Het NOVB heeft in de werkagenda voor 2015 twee projecten opgenomen die het voor toeristen eenvoudiger en aantrekkelijker moeten maken om met het OV te reizen, te weten een project voor toeristen in Amsterdam en een project voor toeristen in de rest van Nederland. Daarnaast komt dit onderwerp in de gesprekken met OV-sector en Schiphol aan bod.

VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes

04-12-2014

Motie De Boer 30 373-56 verzoekt de regering, af te stemmen met Duitse collega’s om te komen tot zoveel mogelijk gelijke regelgeving ten aanzien van het vervoeren van gevaarlijke stoffen om daarmee een level playing field te bewerkstelligen en de bereikte resultaten binnen een jaar terug te koppelen naar de Kamer.

Stas IenM

Het eerste overleg met Duitsland is geweest, de Kamer zal conform de motie worden geïnformeerd.

VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes

04-12-2014

Motie van Tongeren 30 373-57 verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het akkoord tot beëindiging van chloortransporten gehandhaafd wordt en de Kamer hierover te informeren.

Stas IenM

De Kamer wordt in december voor het kerstreces geïnformeerd over de wijze waarop de huidige chloortransporten kunnen worden beëindigd.

VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten

22-01-2015

Motie Van Veldhoven 30 196-288 verzoekt de regering om, met de gemeenten en uitvoeringsdiensten te overleggen opdat zij aan de actieve handhaving hiervan prioriteit geven, en hen hierin ook waar mogelijk te ondersteunen.

Stas IenM

De motie is ondersteuning van beleid.

NO Initiatiefnota Uitbouw en betere benutting Nederlandse wandel- en fietsnetwerk

19-01-2015

Motie Bashir c.s. 33 888-9 verzoekt de regering:

– bij tracébesluiten de Kamer inzicht te bieden in de gemaakte belangen-afweging tussen mobiliteit van het snelle en van het «doorkruiste» langzamere verkeer;

– bij afwijken van de CROW-methode dit duidelijk te motiveren;

– belangen van fietsers en wandelaars in een vroegtijdig stadium mee te wegen en belangenorganisaties van langzaam verkeer te consulteren.

Minister IenM

De Kamer is per brief d.d. 21 april 2015 over de uitvoering van de motie geïnformeerd.

NO Initiatiefnota Uitbouw en betere benutting Nederlandse wandel- en fietsnetwerk

19-01-2015

Motie Van Helvert c.s 33 888-13 verzoekt de regering, zich te laten inspireren door de initiatiefnota «Een stap vooruit», de voorstellen uit de nota mede op te pakken als bouwstenen voor op te stellen fiets- en wandelbeleid en hier jaarlijks interdepartementaal over te rapporteren.

Minister IenM

De Kamer is per brief d.d. 21 april 2015 over de uitvoering van de motie geïnformeerd.

NO MIRT

24-11-2014

Motie Bashir 34 000-A-55 verzoekt de regering, in de begroting over 2016 een hoofdstuk actieve mobiliteit/langzaam verkeer, zowel utilitair als recreatief, toe te voegen aan het MIRT.

Minister IenM

Om invulling te geven aan deze motie voeg ik in het MIRT projectenoverzicht 2016, dat uitkomt op Prinsjesdag 2015, in de beleidscontext een onderdeel toe over langzaam verkeer. Waar relevant stem ik de invulling hiervan ook af met andere departementen.

VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid

11-03-2015

Motie Hoogland/Van Veldhoven 29 398-457 verzoekt de regering om, in overleg met de gemeente Amsterdam en stakeholders de problematiek op de fietspaden in Amsterdam in kaart te brengen en de opties en de gevolgen daarvan in beeld te brengen voor het verplaatsen van de snorscooter van het fietspad naar de rijbaan;verzoekt de regering tevens, op basis van dit inzicht het verplaatsen van de snorscooter naar de rijbaan op zorgvuldige wijze mogelijk te maken in samenhang met lokale maatregelen ter vergroting van de verkeersveiligheid op fietspaden, en hierover voor 1 oktober 2015 aan de Kamer te rapporteren.

Minister IenM

De Kamer zal vóór 1 oktober a.s. over de uitkomsten worden geïnformeerd.

VAO Waddenzee en Noordzee

11-03-2015

Motie Smaling/Jacobi 33 450-40 constaterende dat de behoefte eerder is om «meer samen te doen» dan om «samen meer te doen»; verzoekt de regering voor eind 2016 onafhankelijk te laten evalueren of de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer voldoende zijn opgevolgd.

Minister IenM

De motie wordt conform dictum uitgevoerd.

VAO Scheepvaart

11-03-2015

Motie Albert de Vries/De Boer 31 409-74 verzoekt de regering, in de CCR een praktische hardheidsclausule voor te stellen waarmee de lidstaten binnen die randvoorwaarden zelf op een eenvoudig wijze individuele ontheffingen kunnen verlenen.

Minister IenM

Per bepaling zal worden bezien of een eenvoudige systematiek kan worden opgezet. Is dit het geval, dan zullen hiervoor voorstellen worden gedaan aan de CCR.

VAO Scheepvaart

11-03-2015

Motie Van Helvert 31 409-77 verzoekt de regering, bij het uitwerken van de rijksbrede maritieme strategie:

• de rol van de visserijsector voor de voedselzekerheid nadrukkelijk op te nemen;

• de diversiteit van de binnenvaartvloot als kwaliteit nadrukkelijk op te nemen.

Minister IenM

De tekst van de maritieme strategie wordt niet meer aangepast. De uitwerking van de maritieme strategie start op korte termijn en heeft een dynamisch karakter. Waar nodig zal de diversiteit van de binnenvaartvloot daarbij worden betrokken. Ambtelijk EZ is geïnformeerd over de motie inzake visserij. Bij de uitwerking van de maritieme strategie zal deze motie worden betrokken via een beoogde jaarlijkse voortgangsbrief over de implementatie van de maritieme strategie die interdepartementaal wordt afgestemd in samenwerking met EZ.

VAO Leefomgeving

17-03-2015

Motie Cegerek 30 175-214 verzoekt de regering om, inzichtelijk te maken welke stoffen er op een traject per jaar worden vervoerd.

Stas IenM

Motie wordt conform het gestelde in de motie afgedaan in april 2016.

VAO Leefomgeving

17-03-2015

Motie Cegerek/Remco Dijkstra 30 175-215 verzoekt de regering om alle mogelijke maatregelen om overlast van trillingen en geluid tegen te gaan te inventariseren en daarover de Kamer dit jaar te informeren.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Leefomgeving

17-03-2015

Motie Van Tongeren c.s 30 175-216 verzoekt de regering, naast een beleid gericht op het halen van normen, beleid te ontwikkelen gericht op een permanente afname van de emissies en concentraties, ook in gebieden die (net) aan de norm voldoen.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Milieuraad

17-03-2015

Motie Jan Vos 21 501-08-553 verzoekt de regering, een extra inspanning te leveren om door middel van bilaterale en multilaterale overeenkomsten met minder ontwikkelde landen klimaatvervuiling tegen te gaan.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Milieuraad

17-03-2015

Motie Ouwehand 21 501-08, nr. 576 verzoekt de regering druk op de Europese Commissie uit te oefenen om de opgestelde criteria zo snel mogelijk om te zetten in een beleidsaanpak voor een snelle uitfasering van hormoonverstorende stoffen.

Stas IenM

De motie is ondersteuning van beleid.

VAO Milieuraad

17-03-2015

Motie Remco Dijkstra c.s. 21 501-08-557 verzoekt de regering, zich binnen de EU, wanneer het gaat om de nieuwe voorstellen voor een circulaire economie, hard te maken voor het bevorderen van investeringen en het wegnemen van belemmeringen.

Stas IenM

De Kamer wordt uiterlijk 1 april 2016 geïnformeerd.

VAO Milieuraad

17-03-2015

21 501-08 nr. 555 de gewijzigde motie Remco Dijkstra c.s. over de gevolgen van REACH.

Stas IenM

De Kamer wordt in september 2015 geïnformeerd.

VAO Spoor

28-04-2015

Motie De Boer 29 984-594 verzoekt de regering, een vergelijking te maken met het Zwitserse, Britse en Japanse systeem en de voor- en nadelen van deze systematiek inzichtelijk te maken en daarover terug te rapporteren aan de Kamer.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Spoor

28-04-2015

Motie De Boer 29 984-595 verzoekt de regering om, in overleg met de NS onderzoek te doen naar het rondje rond de kerk, waarbij personeel veel meer dan nu wordt ingezet op vaste trajecten, en aan de Kamer daarover terug te rapporteren.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Spoor

28-04-2015

Motie Madlener 29 984-598 verzoekt de regering, het landelijk mogelijk te maken om incidenten- en politiegegevens aan elkaar te koppelen om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren.

Stas IenM

Voor de zomer wordt stand van zaken van het totale maatregelenpakket sociale veiligheid aan de Kamer gemeld. Onderdeel van het pakket is samenwerking NS en politie. Het uitwisselen van gegevens is hier onderdeel van. VenJ en IenM ondersteunen dit waar nodig in de randvoorwaarden voor de uitwisseling van gegevens.

VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid

28-05-2015

Motie Visser en Hoogland 29 398-472 verzoekt de regering, samen met betrokken partijen na te gaan welke eisen minimaal aan een helm gesteld moeten worden ter bescherming van berijders van gemotoriseerde tweewielers met snelheden van tussen 25 en 45 km/u, dit als nieuwe norm vast te leggen en te stimuleren dat nieuwe producten zo snel als mogelijk op de markt kunnen worden gebracht.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 (34 042)

27-05-2015

Motie Van Helvert 34 042-15 verzoekt de regering, spoedig te komen met een tijdsplan om het in- en uitchecken bij het overstappen naar andere vervoerders definitief te beëindigen.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 (34 042)

27-05-2015

Motie De Boer/Dik-Faber 34 042-17 verzoekt de regering, de toegezegde visie op de ov-betaalmarkt binnen zes maanden naar de Kamer te sturen en hierin de voor- en nadelen en de gevolgen voor de bestaande concessies van het voorgestelde systeem van roaming verder uit te werken.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Wetsvoorstel wijziging Spoorwegwet (2e termijn)(33 965)

27-05-2015

Motie De Boer 33 965-17 verzoekt de regering, te onderzoeken in overleg met havens, verladers en vervoerders welke impact die boetesystematiek heeft op de aantrekkelijkheid van het Nederlandse spoorgoederenvervoer en de aantrekke-lijkheid van onze havens, te onderzoeken hoe dit in het buitenland is geregeld en de Kamer binnen drie maanden hierover te informeren.

Stas IenM

Wordt meegenomen bij de vergelijking tussen de gebruiksvergoeding in Nederland en een aantal andere Europese landen.

Debat Fraude NS bij aanbesteding in Limburg

09-06-2015

Motie Van Tongeren 28 165-208 verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de geldende wet- en regelgeving moet worden verduidelijkt, zodat voor alle vervoerders helder is welke goederen, diensten en informatie NS of NS-dochters bij aanbestedingen en concessies van regionale lijnen dienen te leveren.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Milieuraad

10-06-2015

Motie Van Tongeren/Cegerek 21 501-08 nr 567 verzoekt de regering om, zich nadrukkelijk in te zetten op Europees niveau om zo snel mogelijk tot criteria te komen om hormoonverstorende stoffen te kunnen verbieden, te onderzoeken welke stappen op nationaal niveau kunnen worden gezet gezien het voorbeeld in de omringende landen en op nationaal niveau zo snel mogelijk goede voorlichting te geven aan kwetsbare groepen, waaronder zwangere vrouwen, die voorgelicht moeten worden over de risico’s van deze stoffen.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Milieuraad

10-06-2015

Motie Van Tongeren 21 501-08, nr. 568 overwegende dat de Raad een nieuw innovatie- en moderniseringsfonds voorstelt dat hieraan zou moeten bijdragen; verzoekt de regering om, te bewerkstelligen dat deze fondsen slechts projecten zullen ondersteunen die daadwerkelijk bijdragen aan decarbonisatie en de Kamer hierover te informeren.

Stas IenM

Ondersteuning beleid: steeds als er nieuwe informatie is over het nieuwe innovatiefonds wordt deze opgenomen in het Milieuraadsverslag of BNC-fiche. De inzet van Nederland wordt daarbij vermeld.

VAO Milieuraad

10-06-2015

Motie Van Veldhoven 21 501-08, nr. 572 verzoekt de regering, zich er in de EU hard voor te maken dat vanaf 2020 alleen bedrijven met een bewezen risico op carbon leakage gratis emissierechten of andere vormen van ETS-gerelateerde (Emissions Trading System: emissiehandels systeem) staatssteun ontvangen en dat ook bedrijven die gratis rechten ontvangen een sterke prikkel krijgen om emissies te reduceren en om te investeren in schone en efficiënte technologie.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Milieuraad

10-06-2015

Motie Van Veldhoven/Remco Dijkstra 21 501-08, nr. 577 verzoekt de regering, zich er in de EU hard voor te maken dat bij de allocatie van emissierechten de administratieve lasten en de complexiteit van het ETS niet teveel toenemen en dat emissiereducties worden beloond.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO OV, OV Chipkaart en taxi

16-06-2015

Motie Hoogland/Visser 23 645-600 verzoekt de regering, ook experimenten in grootstedelijk gebied te stimuleren, om zo inzicht te krijgen in de effecten van het loslaten van regels op de grootstedelijke taximarkt en in te zetten op een start van deze experimenten in 2015.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO OV, OV Chipkaart en taxi

16-06-2015

Motie Van Veldhoven 23 645-601 verzoekt de regering, voorstellen uit te werken waarbij innovatieve taxivervoerders de mogelijkheid krijgen op punten van taxiregelgeving af te wijken als zij kunnen aantonen dat zij veiligheid, kostentransparantie en betrouwbaarheid kunnen waarborgen.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO OV, OV Chipkaart en taxi

16-06-2015

Motie van Tongeren 23 645-603 verzoekt de regering, zo snel mogelijk een level playing field voor alle aanbieders van mobiliteitsarrangementen tot stand te brengen en de Kamer hierover te informeren.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Duurzaamheid

16-06-2015

Motie Van Veldhoven 30 196-321 verzoekt de regering, te verzekeren dat per 1 juni 2016 alle negen minimumeisen voor de inkoop van duurzaam hout voor de Nederlandse overheid weer onverkort gelden.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Duurzaamheid

16-06-2015

Motie Dik-Faber 30 196-322 verzoekt de regering om, in het plan van aanpak duurzaam inkopen, duurzame bedrijvenkoepels nauw te betrekken bij het ontwikkelen van marktontmoetingen, opleidingstrajecten voor inkopers en ambitieuzere inkoopcriteria.

Stas IenM

De Kamer wordt eind september 2015 geïnformeerd.

VAO Duurzaamheid

16-06-2015

Motie Dijkstra 30 196-332 Verzoekt de regering helderheid te scheppen in het woud aan criteria en keurmerken en daarbij zo spoedig mogelijk een gelijk speelveld te bereiken.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Duurzaamheid

16-06-2015

Motie Dijkstra 30 196-330 verzoekt de regering om zich te richten op «total cost of ownership» bij duurzaam inkoopbeleid.

Stas IenM

De Kamer wordt eind september 2015 geïnformeerd.

VAO Duurzaamheid

16-06-2015

Motie Cegerek 30 196-327 verzoekt de regering, jaarlijks een prijs uit te reiken aan de gemeente en de provincie met het duurzaamste inkoopbeleid.

Stas IenM

De Kamer wordt eind september 2015 geïnformeerd.

VAO Duurzaamheid

16-06-2015

Motie Cegerek 30 196-328 verzoekt de regering, met koplopers uit het bedrijfsleven in gesprek te gaan om daarmee kennisoverdracht en professionalisering voor duurzaam inkopen te verbeteren.

Stas IenM

De Kamer wordt eind september 2015 geïnformeerd.

VAO Duurzaamheid

16-06-2015

Motie Cegerek/Van Veldhoven 30 196-333 verzoekt de regering, duurzaam en circulair inkopen prioriteit te maken binnen de inkoop en aanbestedingen van het Rijk, bijvoorbeeld bij de renovatie van het Binnenhof.

Stas IenM

De Kamer wordt eind september 2015 geïnformeerd.

VAO Spoorveiligheid/

ERTMS

17-06-2015

Motie De Boer en Hoogland 29 893-193 verzoekt de regering om in de aanbestedingsstrategie de volgende aspecten te borgen en duidelijkheid te hebben over deze aspecten alvorens de aanbesteding kan plaatsvinden:

• de afstemming tussen materieel en baan, die passend moet zijn en waarbij minder uitval dan met het huidige ATB en GSM-R mag voorkomen;

• de verschillende levels en systemen van ERTMS moeten op elkaar aansluiten;

• duidelijkheid ten aanzien van het aantal en de omvang van de kavels, waarin het spoor en materieel worden aanbesteed en een duidelijke fasering waarbij niet alle kavels in een keer worden aanbesteed;

• de aanleg van ERTMS moet afgestemd worden met de buurlanden;

• de uitwerking van ERTMS in wet- en regelgeving die Europees is afgestemd;

• een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling van het project, ook na het aflopen van de huidige concessieperiode;

• een goede financiële verantwoording met jaarlijks goedkeurende accountantscontrole.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Spoorveiligheid/

ERTMS

17-06-2015

Motie Bashir 29 893-194 verzoekt de regering om, ook andere spoorvervoerders aan te sporen om gebruik te maken van het ORBIT-systeem.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Spoorveiligheid/

ERTMS

17-06-2015

Motie Hoogland en De Boer 29 893-195 verzoekt de regering om, op basis van de voorwaarden van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (zoals 50% cofinanciering door de regio en een gezamenlijk gedragen integrale probleemanalyse) nog dit jaar actie te ondernemen op de overweg. Vierpaardjes bij Venlo in het kader van het LVO.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Luchtvaart

18-06-2015

Motie Visser/Leenders 31 936-284 Verzoekt de regering in overleg te treden met andere EU-lidstaten om hen te bewegen het Nederlandse voorbeeld te volgen om geen extra landingsrechten te verlenen aan luchtvaartmaatschappijen uit de Golf totdat er een onderhandelingsmandaat is en de Tweede Kamer over de uitkomsten van dit overleg zo snel mogelijk te informeren.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Luchtvaart

18-06-2015

Motie Hachchi 31 936-282 verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat ook de psychologische gesteldheid van piloten en het testen daarvan volwaardig onderdeel worden van de samenwerking binnen de ASG; verzoekt de regering tevens, er zorg voor te dragen dat alle luchtvaart-maatschappijen die onder de Nederlandse wetgeving vallen, deel uitmaken van deze samenwerking.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Luchtvaart

18-06-2015

Motie Hachchi 31 936-283 verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk ervoor zorg te dragen dat de resultaten van onderzoeken naar geurincidenten door luchtvaartmaat-schappijen met het ABL worden gedeeld; verzoekt de regering tevens, de analyses van het ABL op dit punt te betrekken bij de werkzaamheden van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Wetsvoorstel taken meteorologie en seismologie

18-06-2015

Motie Van Tongeren 33 802-19 verzoekt de regering, erop toe te zien dat de gewenste cultuurverandering bij het KNMI tot stand komt en de Kamer hierover te informeren.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Scheepvaart

23-06-2015

Motie Jacobi en Van Helvert 31 409-83 verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de handhaving op het water slimmer en eenvoudiger kan worden gemaakt en hierbij een alternatief voor heterdaad en de mogelijkheden van moderne media te onderzoeken.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Scheepvaart

23-06-2015

Motie Jacobi en Aukje de Vries 31 409-84 verzoekt de regering, voor 1 september 2015 te komen met een voorstel welke kortetermijnoplossingen haalbaar en realistisch zijn voor het oplossen van de vertraging van de boot Holwerd-Ameland; verzoekt de regering tevens, op korte termijn duidelijkheid te scheppen over welke PIANCnorm nu geldt voor de vaargeul Ameland;verzoekt de regering voorts, in het openplanproces nadrukkelijk ook het verkorten (met doorsteken) van de vaargeul Ameland mee te nemen en de financiële gevolgen daarvan (structureel en incidenteel) in kaart te brengen;spreekt uit dat zij bereid is, indien dat nodig is voor een structurele oplossing van de vaargeul Ameland, om de PKB Waddenzee en eventueel andere noodzakelijke regelgeving aan te passen.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Scheepvaart

23-06-2015

Motie Bashir 31 409-85 verzoekt de regering, om zowel binnen het CCR als de CESNI een voortrekkersrol te bekleden in het schrappen van onnodige technische voorschriften aan binnenvaartschepen en de Tweede Kamer halfjaarlijks te informeren over de vorderingen op dit vlak.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Scheepvaart

23-06-2015

Motie De Boer en Jacobi 31 409-86 verzoekt de regering om in overleg met de vertegenwoordigende organisaties in de binnenvaart te komen tot een kostendekkingsnorm die is gebaseerd op de afgifte van substantieel meer passen dan 500.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO Scheepvaart

23-06-2015

Motie De Boer en Jacobi 31 409-87 verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de onderhouds en toezichtskosten in Nederland naar beneden kunnen worden bijgesteld en daarbij te kijken naar een alternatief waaronder private inspecties die vervolgens door de Nederlandse betrokken inspectie kunnen worden gecontroleerd, wat kan leiden tot een daling van de Nederlandse inspectie- en toezichtskosten, en vooruitlopend hierop deze kosten voor alle sectoren niet te verhogen.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Ronnes/Veldman 33 962-174 verzoekt de regering te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de afschaffing van het systeem van de vergunningverlening van rechtswege en of gehele of gedeeltelijke invoering ervan mogelijk en wenselijk is en de Kamer daarover te informeren.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Van Veldhoven/Ronnes 33 962-175 verzoekt de regering om, onderzoek te doen naar de mogelijke negatieve gevolgen hiervan voor deze werelderfgoederen en op basis hiervan zo nodig voorstellen te doen om de vergunningsvrije bouwmogelijkheden in deze erfgoederen af te schaffen dan wel in te perken.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Van Veldhoven 33 962-136 verzoekt de regering, gemeenten in staat te stellen om zonder te veel administratieve lasten te sturen op de kwaliteit van de leefomgeving.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Van Veldhoven/Dik-Faber 33 962-137 verzoekt de regering, de lopende projecten in het kader van Eenvoudig Beter specifiek te evalueren op het punt van participatie, en de Kamer daar voorafgaand aan de invoeringswet over te informeren; verzoekt de regering tevens, participatie expliciet mee te nemen in de reeds voorziene evaluatiemomenten van de stelselherziening.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Dik-Faber c.s. 33 962-147 verzoekt de regering, afspraken te maken met de bouwsector over hogere eisen voor duurzaamheid in de bestaande bouw bij verbouw en de resultaten hiervan te verwerken in de op te stellen algemene maatregel van bestuur.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Van Tongeren c.s. 33 962-142 verzoekt de regering om, bij het vaststellen van het Besluit kwaliteit leefomgeving een omgevingswaarde vast te stellen die overeenkomt met de door de rechter opgedragen verplichting en de Kamer hierover te informeren.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie 33 962-176 verzoekt de regering om, het nationale belang van de transitie hernieuwbare energie en de daarvoor benodigde installaties en voorzieningen in wet- en regelgeving te verankeren en stelselmatig in het omgevingsrecht te betrekken en de Kamer daarover te informeren.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Bisschop/Veldman 33 962-146 verzoekt de regering, te bezien hoe onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure ingeperkt kan worden, bijvoorbeeld door invoering van een motiveringsplicht of een verplichte legeskorting.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Veldman 33 962-113 verzoekt de regering, het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) opnieuw te consulteren ten aanzien van de financiële effecten van de uitvoeringsregelgeving op de regeldruk en de Tweede Kamer te informeren over de conclusies van Actal.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Veldman c.s 33 962-170 Verzoekt de regering middels een aanpassing van artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet, of op andere wijze te bewerkstellingen dat een gemeentelijke belasting cq. heffing ten behoeve van een algemene voorziening zoals het riool of de inzameling van afvalstoffen niet afhankelijk mag worden gesteld van het eigendom van een aangesloten object, maar via het aangesloten zijn op de voorziening geregeld moet worden.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Veldman/De Vries 33 962-120 verzoekt de regering om, in het implementatietraject van de Omgevingswet gemeenten te stimuleren de adviescommissie (zoals genoemd in art 17.9) ook in te zetten om initiatiefnemers aan de voorkant van het proces te adviseren en uit te dagen om hun plannen met zo veel mogelijk kwaliteit en consensus te realiseren en het welstandstoezicht achteraf geleidelijk af te bouwen.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie De Vries 33 962-121 verzoekt de regering om, aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek bedoeld in de motie-Paulus Jansen c.s. na te gaan of de bepalingen uit het wetsvoorstel voor de Omgevingswet over de grondex-ploitatie aanvulling of herziening behoeven om de werking van de wettelijke bepalingen voor de uitvoeringspraktijk te verbeteren, en deze zo nodig via de aanvullingswet grondeigendom door te voeren.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie De Vries/Dik-Faber 33 962-122 verzoekt de regering, dit VN-verdrag na ratificering bij de invoeringswet op te nemen in artikel 4.20 van de Omgevingswet.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie De Vries c.s. 33 962-123 verzoekt de regering om, de verdere ontwikkeling van de MGR krachtig te ondersteunen, zodat een breed en gebruiksvriendelijk instrument ontstaat, waarmee gemeenten gezondheidsrisico’s beter kunnen meenemen in hun besluitvorming.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie De Vries c.s. 33 962-124 verzoekt de regering om, te bezien of het mogelijk is om bij AMvB (algemene maatregel van bestuur) een verplichting op te nemen om voorafgaand aan de uitvoering van vergunningvrije werkzaamheden aan rijksmonumenten de start hiervan te melden bij de gemeente.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie De Vries 33 962-126 overwegende dat er een bestuursovereenkomst is aangekondigd met de betrokken overheden over de uitvoering van de Omgevingswet; overwegende dat in die bestuursovereenkomst het uitvoeren van een onderzoek zal worden opgenomen volgens artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet teneinde te bezien of overheden financieel voldoende zijn toegerust om de hun toebedeelde taken op een adequaat kwaliteitsniveau uit te voeren; verzoekt de regering, dit onderzoek na vijf en tien jaar te herhalen.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie De Vries c.s. 33 962-173 verzoekt de regering, in de rijksomgevingsvisie aan te geven welke afspraken nodig zijn om de recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken in stand te houden en hoe deze afspraken doorwerken in provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Smaling 33 962-128 verzoekt de regering:

– bij het implementatietraject expliciet aandacht te schenken aan de kennis en kunde van overheden op dit gebied;

– te onderzoeken of een kennisplatform zoals het Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid hier een rol in kan spelen.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Smaling 33 962-129 verzoekt de regering, in de aanvullingswet grondeigendom waterdichte mechanismen op te nemen die te allen tijde voorkomen dat een dergelijke situatie opnieuw kan ontstaan.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Smaling 33 962-130 verzoekt de regering, de resultaten van de evaluatie van de Crisis- en herstelwet, de jurisprudentie die zich de komende jaren ontwikkelt, het voortschrijdend inzicht uit het programma Nu Eenvoudig Beter én de ervaringen van zowel bestuurders als ambtenaren die met de Omgevingswet moeten werken een plaats te geven in de Invoeringswet Omgevingswet.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Smaling 33 962-131 verzoekt de regering, één of meerdere interactieve games te laten ontwikkelen die:

– harde en zachte waarden van de fysieke leefomgeving goed met elkaar verbinden;

– het leren denken in verschillende ruimte- en tijdschalen ondersteunen;

– inzichtelijk maken hoe het maken van afwegingen zich vertaalt in keuzes voor de inrichting van de fysieke leefomgeving;

– zowel individueel als in de aardrijkskundeles goed toepasbaar zijn.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Veldman c.s. 33 962-117 verzoekt de regering om, in het voorgenomen Besluit kwaliteit leefom-geving een regeling op te nemen die voorziet in de afwijkingsmogelijk-heden naar analogie van de regeling voor ontwikkelingsgebieden in de Crisis- en herstelwet en de regeling van de interim-wet stad-en milieubenadering.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Debat Omgevingswet

24-06-2015

Motie Veldman/Ronnes 33 962-172 Verzoekt de regering in te zetten op een versimpeling van de ladder van duurzame verstedelijking.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VSO Invoering BCT en uitvoering motie De Boer

01-07-2015

Motie Visser en Hoogland 31 521-92 verzoekt de regering, geen nieuwe eisen aan taxiondernemers op te leggen ten aanzien van de BCT totdat er duidelijkheid is omtrent de eisen, updates,handhaving en meerkosten, de evaluatie van de BCT indien mogelijk te starten voor medio 2016 en zo snel als mogelijk af te ronden, en de Kamer over de gewijzigde planning te informeren.

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO MIRT

02-07-2015

Motie Dik-Faber 34 000-A-72 verzoekt de regering in het MIRT-onderzoek A9 Badhoevedorp-Alkmaar ook de mogelijkheid van een aansluiting van de N208 op de A9/A22 bijVelserbroek te onderzoeken.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO MIRT

02-07-2015

Motie Visser 34 000-A-67 verzoekt de regering te onderzoeken of op korte termijn, met de inzet van beperkte middelen uit bestaande programma's, aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming bij de aansluiting A1/A30 te verbeteren; Verzoekt de regering adequaat te monitoren of bij deze aansluiting geen sprake zal zijn vaneen (toekomstige) situatie waarbij de doorstroming onaanvaardbaar verslechtert;Vérzoekt de regering de Kamer het eerste kwartaal van 2016 hierover te informeren.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO MIRT

02-07-2015

Motie Hoogland 34 000-A-74 Verzoekt de regering hierover constructief met de regio in gesprek te gaan, en de Kamer over de uitkomsten van dit overleg voor het aanstaande Notaoverleg MIRT te informeren.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO MIRT

02-07-2015

Motie Hoogland en Visser 34 000-A-75 verzoekt de regering, naar de mogelijkheden van de huidige systematiek te kijken door ook aandacht te besteden aan andere criteria dan reistijd, waaronder economische schade en relatie hoofd- en onderliggend netwerk, en de Kamer over de voortgang hiervan dit najaar te informeren.

Minister IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

VAO MIRT

02-07-2015

Motie Hoogland 34 000-A-76 verzoekt de regering, via ProRail en RWS een proactieve rol te spelen om te verzekeren dat in de toekomst bij nieuwe tunnels reeds in de aanlegfase telecomproviders betrokken worden om een mobiel netwerk aan te leggen.

Minister IenM

Stas IenM

Uitvoering van de motie wordt voorbereid.

Toezeggingen

Bron

Omschrijving

Bewindspersoon

Stand van zaken

EK-behandeling over de Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage

08-12-2009

De Minister van VROM zegt de Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen de heer De Boer in de evaluatie aandacht te besteden aan de borging van cultuurhistorische waarden in kleine MERprojecten.

Minister IenM

Is gekoppeld aan evaluatie MER; einddatum 2015.

Notaoverleg Evaluatie Spoorwegwetgeving

12-10-2009

Alvorens de juridische eigendom van het spoor wordt overgedragen aan de Staat zal de Kamer worden geïnformeerd over de afspraken met Prorail en de Dienst Domeinen.

Stas IenM

De afspraken tussen RVB en ProRail zijn rond. Dit jaar kan het administratieprotocol waarin deze afspraken zijn vastgelegd worden getekend. Vervolgens kan bij koninklijk besluit de juridische eigendom van het spoor aan de Staat worden overgedragen.

AO Moties en toezeggingen

02-04-2009

De evaluatie van de pilot met snelwegbussen en het voorstel van een landelijke formule voor een nationaal interlinernet kan de Kamer na afloop van de driejarige pilot in Utrecht tegemoet zien.

Stas IenM

Op 12 mei 2014 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de tussenevaluatie (Kamerstuk 23 645, nr. 573). Na afloop van de pilot zal een eindevaluatie plaatsvinden. De Tweede Kamer wordt hier eind 2015 over geïnformeerd.

De pilot is afgerond. De eindevaluatie vindt nu plaats. Tevens wordt een document opgesteld waarin de bevindingen toegankelijk worden beschreven zodat decentrale overheden en Beter Benutten van de ervaringen gebruik kunnen maken. Dit document is in Q3 2015 gereed. Na gereedkomen van dit document wordt een informatiedag voor de decentrale overheden georganiseerd via het CROW.

AO Loodsenwet

21-04-2010

De Minister zal het uitvoeren van de eindevaluatie naar Bedienen op afstand breder betrekken, en ook ondermeer Schuttevaer benaderen.

Minister IenM

Conform de toezegging aan de TK om een evaluatie uit te voeren van twee pilotprojecten: Zeeland (project MOBZ) en Limburg (project Regiocentrale zuid) waarbinnen bediening op afstand wordt gerealiseerd. Huidige planning: Limburg in 2016 en Zeeland in 2018/2019. De evaluatie kan pas worden opgesteld zodra deze pilotprojecten zijn afgerond. Naar verwachting oktober 2019.

AO Waterkwantiteit (2e termijn)

20-06-2011

De Kamer ontvangt in 2018 de evaluatie van de 50/50% financiering tussen Rijk en waterschappen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt in 2018 hierover geïnformeerd.

AO Geluid

14-12-2011

Bij de evaluatie van het Besluit geluid milieubeheer en het invoeringsbesluit geluidproductieplafonds zal de Staatssecretaris specifiek aandacht geven aan gevoelige bestemmingen in samenhang met luchtkwaliteit.

Stas IenM

Besluit is op 1 juli 2012 in werking getreden. Evaluatie zal te zijner tijd worden meegenomen in de Swung-II evaluatie eind 2015.

AO Luchtvaart

12-06-2013

De Staatssecretaris zal in de Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van luchthaven Schiphol uitvoeriger omschrijven wat zal worden verstaan onder uitzonderlijke, onvoorziene gevallen die aanleiding kunnen zijn voor extra tariefstijgingen.

Stas IenM

Wordt meegenomen in Wijziging Wet luchtvaart.

AO Structuurvisie Wind op Land

20-06-2013

De Minister van IenM zal de Kamer eind 2013 informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar benutting van rijksgronden ten behoeve van windenergie. Zij zal daarbij ook ingaan op de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de motie Holtackers/ Van Tongeren over een windmolenpark op de Afsluitdijk (Kamerstuk 33 000-XII, nr. 72).

Minister IenM

Toezegging deels afgedaan (Afsluitdijk). Hoe dit benutten moet nog antwoord op komen. Dat gebeurd met de volgende voortgangsrapportage.

AO Waterkwaliteit

27-06-2013

In 2015 zal de Minister de Kamer, samen met haar EZ-collega, informeren over de effecten van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water op EZ-beleidsterreinen als visserij.

Minister IenM

Het onderzoek loopt. Een deelrapportage is nagenoeg en eind 2015 worden de bevindingen van de Europese internationale harmonisatie (Intercalibratie) van doelen voor vis aan de eindrapportage toegevoegd.

Het wordt mede begeleid door vertegenwoordigers van de sportvisserij en Natuurmonumenten.

33 125 Wijziging van de Wet veiligheid wegtunnels

04-06-2013

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Schouwenaar, toe om bij het Kenniscentrum voor Tunnels expliciet de vraag neer te leggen hoe ervoor gezorgd kan worden dat gebruikers van tunnels meer actieve kennis krijgen over wat zij moeten doen in onveilige situaties in tunnels en om te vragen op welke wijze dit het beste georganiseerd kan worden.

Minister IenM

In het (concept-) jaarplan 2015 van het Kennisplatform Tunnelveiligheid staat hierover: ... in de eerste helft van 2015 samen met RWS een voorstel ontwikkelen voor een hoofdstuk «Tunnels» in het ANWB theorieboek voor het rijexamen;... samen met RWS een voorstel ontwikkelen voor nadere invulling van publieksvoorlichting voor mensen die reeds in bezit van een rijbewijs zijn. De verwachting is dat in het najaar inhoudelijk meer duidelijk is, waarna de Kamer geïnformeerd kan worden.

AO Spoor

12-09-2013

De Staatssecretaris zal de Kamer jaarlijks informeren over het «omgevingsmanagement» in verband met de tijdelijke sluiting van het spoor tussen Emmerich en Oberhausen in verband met de aanleg van het derde spoor. Daarbij zal ook worden ingegaan op de afspraken met de Drechtsteden en het plan van aanpak ten behoeve van veilig vervoer van gevaarlijke stoffen in dat gebied.

Stas IenM

De Tweede Kamer zal halfjaarlijks worden geïnformeerd dmv de voortgangsbrief Betuweroute. Eerstvolgende zal eind maart/begin april worden verstuurd.

Met de Drechtsteden is op

12-11-2014 een uitvoeringsplan overeengekomen voor extra externe veiligheidsmaatregelen. Dit wordt binnenkort aan de Kamer bericht.

AO Milieuraad

09-10-2013

De Staatssecretaris houdt de Kamer in de geannoteerde agenda's voor de Milieuraad op de hoogte van haar inzet om andere landen ertoe aan te zetten regelgeving en handhaving ten aanzien van uitstoot door brom- en snorfietsen te verbeteren.

Stas IenM

Deze toezegging is een continu proces. De Kamer zal regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen.

AO Grondstoffen en afval

14-11-2013

De Staatssecretaris informeert de Kamer voor de zomer van 2014 over het ontwikkelen van een visie op duurzaam stortbeheer bij gemeenten.

Stas IenM

De Kamer wordt uiterlijk 1 december 2015 geïnformeerd.

AO Klimaat

13-11-2013

De Staatssecretaris zegt toe dat de implementatie van de Klimaatagenda aansluit bij het SER-energieakkoord en dat zij zo veel mogelijk andere landen betrekt om tot een klimaatakkoord te komen.

Stas IenM

Deze toezegging is een continu proces. De Kamer zal regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang.

AO Duurzaam Hout (2e termijn)

04-12-2013

De Staatssecretaris van IenM gaat in overleg met het Verenigd Koninkrijk en andere gelijkgezinde EU-lidstaten over harmonisatie van of gezamenlijke toetsing van MCTS en informeert de Kamer hierover voor de zomer van 2014.

Stas IenM

De Staatssecretaris heeft de stand van zaken in AO 5 februari 2015 toegelicht en aangegeven begin 2016 eerste resultaten te verwachten.

AO Duurzaam Hout (2e termijn)

04-12-2013

Bij de evaluatie van MCTS over twee jaar zal ook ter plaatse worden gekeken.

Stas IenM

De Tweede Kamer wordt voor 1 januari 2017 geïnformeerd. (evaluatie vindt plaats in eerste helft 2016).

AO Externe veiligheid en handhaving

12-12-2013

De Kamer wordt geïnformeerd of het is gelukt om een verbod op het ontgassen van schepen in te stellen.

Stas IenM

Mogelijk dat de CVP eind juni 2015 een concept aanpassing van het CDNI verdrag gaat vaststellen. Daarna kan de bedoelde brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer worden opgesteld als dat besluit is genomen. In december 2015 wordt de aanpassing vastgesteld volgens de huidige planning. Dan is pas zekerheid over het ontgassingverbod en is het het meest zeker de Kamer te informeren.

AO Leefomgeving

15-01-2014

Vóór de zomer ontvangt de Kamer van de Staatssecretaris een ontwerp-AMvB over de gebruiksvergoeding voor het spoor waarin ook ingegaan wordt op differentiatie daarvan.

Stas IenM

In 2015 ontvangt de Tweede Kamer een ontwerpAMvB over de prijsprikkels bij de gebruiksvergoeding.

De gewijzigde AMvB is per 13 april 2015 in werking getreden.

AO Milieuraad

19-02-2014

De regering zal de Kamer pro-actief en tijdig informeren over ontwikkelingen in het onderhandelingsproces omtrent luchtkwaliteit die van invloed zijn op het welslagen van de Nederlandse inzet en/of aanpassing van deze inzet vereisen.

Stas IenM

Deze toezegging is een continu proces. De Kamer zal regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen.

33781 rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)

10-04-2014

Bij de evaluatie van de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorvoertuigen 1993 zal de Minister rekening houden met administratieve kosten, proportionaliteit (welke groepen bestuurders vallen wel of niet onder de wet) en zal eventuele mazen in de wet onderzoeken.

Minister IenM

De toezegging zal bij de evaluatie worden betrokken.

Waddenveren

23-04-2014

De Staatssecretaris bericht de Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheid om de concessieverlening voor de Waddenveren te decentraliseren naar de provincie.

Stas IenM

Onderzoek moet nog gestart worden. Dit jaar worden hierover afspraken gemaakt met provincie Fryslân.

33 834 Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

20-05-2014

De Staatssecretaris zal de definitieve nalevingsstrategie voor hernieuwbare energie uiterlijk medio 2016 naar de Kamer sturen. NB: in 2015 zal eerst ervaring worden opgedaan met de strategie en zullen eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Transportraad

28-05-2014

De Staatssecretaris biedt aan de Kamer in een technische briefing nader te informeren over de wijze waarop zij de afspraken en suggesties voor een betere informatievoorziening aan de Kamer over Europese voorstellen en Europese Raden op IenM-terrein wil vormgeven, opdat de Leden zich daar een oordeel over kunnen vormen.

Stas IenM

De Tweede Kamer gaat deze op korte termijn inplannen.

AO Transportraad

28-05-2014

In het voorjaar van 2015 zal de Kamer nader worden geïnformeerd over het nader onderzoek naar de cabotageactiviteiten in Nederland en over de handhaving hierop in Nederland en andere EU-lidstaten.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt d.m.v. een verzamelbrief t.b.v. het AO Wegen en Verkeersveiligheid dat op 28 mei a.s. plaatsvindt, meegedeeld dat de Minister verwacht de Kamer hierover in het najaar te kunnen informeren.

AO Transportraad

28-05-2014

De Kamer zal binnenkort worden geïnformeerd over de vraag of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voldoende instrumenten heeft om de cabotageregels te kunnen handhaven. Daarbij nodigt de Staatssecretaris de Leden uit om een bezoek te brengen aan de ILT.

Stas IenM

Deze toezegging wordt betrokken bij het vervolgonderzoek over cabotage.

AO Scheepvaart

10-06-2014

De Minister stuurt de Kamer twee jaar na 1 juli 2014 een evaluatie van het huisvuilabonnement voor de binnenvaart.

Minister IenM

Het nieuwe abonnement is per 1 juli 2014 ingegaan. RWS volgt de uitvoering.

AO ERTMS/Spoorveiligheid

24-06-2014

De Staatssecretaris brengt bij de planuitwerking van ERTMS in beeld welke trajecten buiten PHS extra aandacht krijgen en waarom.

Stas IenM

Deze toezegging wordt meegenomen in de

onderzoeken die plaatsvinden in de Planuitwerkingsfase. Hier wordt de Tweede Kamer over geïnformeerd.

AO Externe veiligheid en handhaving

19-06-2014

De Staatssecretaris stuurt de resultaten van de evaluatie van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) vóór de zomer van 2015 naar de Kamer. Daarbij zal zij de interventiebevoegdheid nader toelichten en ingaan op de noodzakelijkheid daarvan.

Stas IenM

De resultaten van de evaluatie zullen op korte termijn naar de Kamer gestuurd worden.

AO Externe veiligheid en handhaving

19-06-2014

De Staatssecretaris zegt toe de verschillen tussen regio's mee te nemen in de eerstvolgende «Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven».

Stas IenM

De eerst volgende «Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven» wordt op korte termijn naar de Kamer gezonden.

Wet aanpassing waterschaps-verkiezingen (33 719)

09-12-2013

Bij de evaluatie van het waterschapsbestel na 2015 zal ook aan de orde komen

• het punt van de geborgde zetels;

• de vertegenwoordiging van de geborgde zetels in het dagelijks bestuur;

• de bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen in relatie tot de ruimte binnen het bestaande budget van de waterschappen.

Minister IenM

De resultaten van de evaluatie zullen voor het kerstreces 2015 naar de Kamer gestuurd worden.

Begrotingsonderzoek

09-10-2014

De Minister zal vanaf de begroting voor 2016 een tabel in de begroting opnemen met daarin het budget voor beheer, onderhoud en vervanging per modaliteit per jaar, in een oogopslag.

Minister IenM

IenM zal in de Bijlage bij de Begroting het integrale overzicht van instandhouding van alle hoofdinfra (HWN, HVWN, HWS, Spoor) bieden. In deze bijlage zal tevens ingegaan worden op de voortgang van efficiency verbeteringen en versoberingen (RWS netwerken).

Begrotingsonderzoek

09-10-2014

De Minister biedt aan voortaan bij begrotingen technische briefings te laten geven.

Minister IenM

Deze toezegging is een continu proces.

AO Vervoer en Beheer Hoofdrailnet (concept-ontwerpconcessies) – 2e termijn

15-10-2014

De Staatssecretaris bericht de Kamer na de evaluatie van het Actieplan Fietsparkeren in 2015 schriftelijk over hoe dit in de toekomst vorm gaat krijgen in de samenwerking tussen de betrokken partijen.

Stas IenM

De Tweede Kamer zal voor het einde van het jaar hierover worden geïnformeerd.

AO Vervoer en Beheer Hoofdrailnet (concept-ontwerpconcessies) – 2e termijn

15-10-2014

De Staatssecretaris informeert de Kamer schriftelijk over de besteding van boetes die aan NS zijn opgelegd.

Stas IenM

Deze toezegging wordt tzt in het kader van het uitwerken van de beheer- en vervoerconcessie uitgevoerd.

AO Vervoer en Beheer Hoofdrailnet (concept-ontwerpconcessies) – 2e termijn

15-10-2014

De staatsecretaris informeert de Kamer er schriftelijk over als ze een besluit neemt over een voorstel van NS om tariefdifferentiatie toe te passen.

Stas IenM

Deze toezegging wordt tzt in het kader van het uitwerken van de beheer- en vervoerconcessie uitgevoerd.

AO Vervoer en Beheer Hoofdrailnet (concept-ontwerpconcessies) – 2e termijn

15-10-2014

De Staatssecretaris informeert de Kamer binnen twee maanden schriftelijk over hoe de aandacht voor het goederenvervoer geborgd wordt in de samenstelling van de directie van ProRail.

Stas IenM

Aan deze toezegging kan pas voldaan worden als de opheffing van KeyRail afgerond is. De Kamer zal naar verwachting na de zomer van 2015 een reactie krijgen.

AO Openbaar Vervoer/OV-chipkaart

16-10-2014

De Staatssecretaris vraagt de vervoerders om vóór de begroting van 2016 in de voortgangsrapportage Nationaal Openbaar Vervoerberaad te rapporteren over deur-tot-deur-pilots met betalen in het openbaar vervoer.

Stas IenM

De pilots zijn opgenomen in de NOVB-werkagenda. Daardoor wordt over de voortgang gerapporteerd in de voortgangsrapportage.

AO Grondstoffen en Afval (tweede termijn)

16-10-2014

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu informeert de Kamer over de percentages inzake de zuiverheid van verpakkingsmaterialen. De Staatssecretaris gaat daarbij in op de 2%/10%-norm en op het betrekken van meerdere productgroepen bij deze norm.

Stas IenM

De Kamer wordt voor 31 december 2015 geïnformeerd.

Begrotingsbehandeling IenM

29-10-2014

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu informeert de Kamer voorafgaand aan het notaoverleg MIRT d.d. 24 november 2014 over de uitkomsten van het overleg met de regio inzake de problemen omtrent de Valleilijn.

Stas IenM

Het overleg van IenM met Gelderland en Connexxion over de uitbreiding van de capaciteit van de treinen in de spits is nog gaande. IenM heeft al geruime tijd een bijdrage van € 7,5 miljoen beschikbaar uit het Programma Beter Benutten. De provincie Gelderland en Connexxion proberen de financiering van hun bijdragen rond te krijgen zodat nog in de zomer in totaal 2 of 3 extra treinstellen door Connexxion kunnen worden besteld.

Begrotingsbehandeling IenM

29-10-2014

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu informeert de Kamer in de loop van 2015 over haar zoektocht samen met het bedrijfsleven, de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en Stichting True Price om te komen tot een goede manier om de CO2-prestatieladder door te ontwikkelen.

Stas IenM

De Tweede Kamer wordt voor 1 oktober 2015 geïnformeerd.

AO Water

17-11-2014

De Minister zal overleg plegen met haar ambtsgenoot van financiën over de verlenging van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds en zal de Kamer daar in verband met de ontwerpbegroting 2016 over informeren.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2015 geïnformeerd.

AO Water

17-11-2014

In het volgende Deltaprogramma zal ook informatie worden overgenomen over de integrale aanpak en het meekoppelen in waterprojecten.

Minister IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Water

17-11-2014

In het voor in 2015 voorziene nieuwe Nationaal Waterplan 2016–2021 zal ook worden ingegaan op een systematische en integrale aanpak waterkwaliteit en zoetwatervoorziening.

Minister IenM

De Kamer wordt voor 31 december 2015 geïnformeerd.

AO Water

17-11-2014

Zoals de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Kamer heeft laten weten in haar brief «Appreciatie RIVM rapport en stand van zaken microplastics en geneesmiddelen» d.d. 28 oktober 2014, zal eind 2014 door het kabinet een «Green Deal duurzame bedrijfsvoering zorgsector» aan de Kamer worden gezonden, dat ook een plan van aanpak voor medicijnresten in het oppervlaktewater zal bevatten.

Stas IenM

De Green deal Zorg met bouwstenen van EZ wordt eind zomer 2015 uitgestuurd.

AO Luchtvaart

26-11-2014

De Staatssecretaris informeert de Kamer zodra de voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol benoemd is.

Stas IenM

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2015 geïnformeerd.

AO Luchtvaart

26-11-2014

De Staatssecretaris informeert de Kamer over de begroting van de Omgevingsraad Schiphol en in hoeverre daarbij financieel synergievoordeel is behaald.

Stas IenM

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2015 geïnformeerd.

AO Transportraad

27-11-2014

In de toekomstige verslagen over de Transportraad zal worden aangegeven of de bewindspersonen daar zelf bij aanwezig waren en zo nee, waarom niet.

Minister IenM

Stas IenM

Deze toezegging is een continu proces.

Debat over de eventuele gevolgen van het IPCC rapport voor het Nederlandse beleid

03-12-2014

Het kabinet stuurt de Kamer voor de zomer van 2015 een reactie op het rapport «Naar een voedselbeleid» van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en gaat daarbij tevens in op het rapport van Chatham House «Livestock – Climate Change’s Forgotten Sector. Global Public Opinion on Meat and Dairy Consumption».

Stas IenM

De Tweede Kamer wordt rond de zomer 2015 geïnformeerd.

Notaoverleg MIRT

24-11-2014

De Minister zal het onderzoek naar nut- en noodzaak van de kanteldijk bij de Blankenburgtunnel, reeds door haar gestart, betrekken bij het ontwerp van de tunnel, rekening houdend met de veiligheid. Zij zal hierover rapporteren in het ontwerp-tracébesluit (OTB) dat na de zomer van 2015 ter inzage wordt gelegd en zal dit tevens aan de Kamer doen toekomen, inclusief het rapport van Horvat en partners getiteld «Advies Waterveiligheid Tunnel NWO» en inclusief andere rapporten met alternatieven, met daarbij technische onderbouwingen.

Minister IenM

RWS onderzoekt de nut en noodzaak van de kanteldijk. Het ENW-rapport (op verzoek van het Hoogheemraadschap en RWS opgesteld) is medio december opgeleverd, waarin wordt aangegeven dat het in principe is toegestaan de tunnelconstructie onderdeel te laten zijn van de primaire waterkering (geen kanteldijk nodig), maar dat naar de specifieke situatie moet worden gekeken. RWS onderzoekt of dit ook geldt voor deze specifieke situatie. De verwachting is dat eind mei een integrale analyse gereed is op basis waarvan de Minister kan worden geadviseerd over wel of geen kanteldijk in dit specifieke geval en hoe dit zijn weerslag zal krijgen in het OTB.

Notaoverleg MIRT

24-11-2014

De Minister zal – in samenspraak met haar ambtsgenoot van het Ministerie van Financiën – in de verkenning naar de wijze waarop de verlenging van het Infrastructuurfonds in de toekomst vorm kan krijgen verschillende opties uitwerken, waaronder de optie van een automatische jaarlijkse verlenging. Zoals reeds toegezegd tijdens het Wetgevingsoverleg Water van 17 november 2014 zal zij de Kamer deze verkenning doen toekomen in aanloop naar de behandeling van de Ontwerpbegroting 2016.

Minister IenM

De Tweede Kamer wordt volgens planning toezegging geïnformeerd.

Debat Invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs) 33 781

02-12-2014

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Schaap van de VVD-fractie, toe de Kamer te informeren zodra de uitkomsten van het uitwerkingsoverleg met de AOC Raad bekend zijn.

Minister IenM

De Eerste Kamer wordt conform toezegging over de uitkomsten van het uitwerkingsoverleg met de AOC Raad geïnformeerd.

AO Scheepvaart

21-01-2015

De Minister informeert de Kamer over de mogelijkheid de BTW op walstroom af te schaffen.

Minister IenM

Deze vraag loopt mee in de implementatie van de richtlijn Clean Power voor Transport. Er zal in overleg met de branche het gesprek met onder andere Financiën geopend worden. De uitkomsten zullen voorjaar 2016 aan de Kamer gemeld worden.

AO Scheepvaart

21-01-2015

De Minister stuurt de Kamer na 13 mei 2015 informatie over de mogelijke verdieping van de toegang van de haven van Vlissingen.

Minister IenM

De Kamer zal rond de zomer 2015 worden geïnformeerd.

AO Scheepvaart

21-01-2015

De Minister stuurt de lijst van indicatorstoffen voor ongewenste bijmenging in scheepsbrandstof naar de Kamer.

Minister IenM

Stas IenM

Lijst is pas beschikbaar na overleg met de sector in het IMO. Verwachting is 2e helft 2015.

AO Scheepvaart

21-01-2015

De Minister bericht de Kamer over de onderhandelingen over de stikstofemissiebeheergebieden (NECA's) zodra het noodzakelijk is besluiten te nemen over de te volgen strategie.

Minister IenM

Stas IenM

De Kamer zal rond de zomer 2015 worden geïnformeerd.

Initiatiefnota Uitbouw en betere benutting Nederlandse wandel- en fietsnetwerk

19-01-2015

De Minister zal voor zover het Rijksprojecten betreft, indien afgeweken wordt van de CROW-richtlijn, daar een motivatie voor geven.

Minister IenM

De Kamer zal medio 2015 geïnformeerd worden.

Initiatiefnota Uitbouw en betere benutting Nederlandse wandel- en fietsnetwerk

19-01-2015

De Minister heeft toegezegd de Richtlijn Fietsverkeer opnieuw tegen het licht te houden en de Kamer daarover te informeren.

Minister IenM

De Kamer wordt voor 31 december 2015 geïnformeerd.

Initiatiefnota Uitbouw en betere benutting Nederlandse wandel- en fietsnetwerk

19-01-2015

De Minister zal bij de MIRT-rapportage inzichtelijk maken wat de regering op het inhoudelijke beleidsterrein van de Initiatiefnota doet.

Minister IenM

De Kamer wordt voor 31 december 2015 geïnformeerd.

Initiatiefnota Uitbouw en betere benutting Nederlandse wandel- en fietsnetwerk

19-01-2015

De Minister zal met haar ambtsgenoot van Economische Zaken in overleg treden over het verder openstellen van ecoducten ten behoeve van wandel- en fietspaden.

Minister IenM

De Kamer zal in het najaar 2015 worden geïnformeerd.

AO Waddenzee en Noordzee

04-02-2015

De Minister zal de evaluatie van de Samenwerkingsagenda Waddenzee aan de Kamer doen toekomen.

Minister IenM

Het betreft de tussenevaluatie van de samenwerkingsagenda Verbetering Beheer Waddenzee. Bij brief aan de Kamer van 2 juli 2014 is aangegeven dat deze plaatsvindt in 2016.

AO Duurzaamheid

05-02-2015

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu stuurt de Kamer, waarschijnlijk vóór de zomer van 2015, samen met de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Minister van Economische Zaken het plan van aanpak duurzaam inkopen. Hierin wordt nader ingegaan op de vragen gesteld over duurzaam inkopen in dit algemeen overleg. Tevens wordt ingegaan op de brief d.d. 27 januari 2015 van VNO-NCW en een vijftal andere organisaties inzake duurzaam inkopen.

Stas IenM

De Kamer wordt voor 1 oktober 2015 geïnformeerd.

AO Duurzaamheid

05-02-2015

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu stuurt de Kamer in 2015 een evaluatie van de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC).

Stas IenM

De Kamer wordt voor 31 december 2015 geïnformeerd.

AO Wegverkeer en Verkeersveiligheid

12-02-2015

De Minister stuurt zo snel mogelijk het voorstel voor de aanpassing van de Wegenverkeerswet inzake de tijdens dit Algemeen Overleg besproken problematiek rond de verkeersregelaars aan de Kamer.

Minister IenM

Voortouw ligt bij VenJ, planning naar verwachting rond de zomer 2015.

AO Leefomgeving

26-02-2015

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu informeert de Kamer over de uitkomst van het overleg met het lid Van Veldhoven (D66) inzake aanpassing van de nalevingsverslagen geluidsproductieplafonds met betrekking tot de werkruimte van 1,5 db.

Stas IenM

Het aangekondigde overleg van de Staatssecretaris met het lid Van Veldhoven heeft nog niet plaatsgevonden. Nadat dit overleg heeft plaatsgevonden informeert de Staatssecretaris de Kamer.

AO Leefomgeving

26-02-2015

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu informeert de Kamer over de resultaten van het gesprek met de regio inzake AWACS, en neemt de mogelijkheid tot het instellen van een leefbaarheidsfonds daarin mee. De gesprekken met de regio staan gepland voor de maand maart 2015.

Stas IenM

De gesprekken vinden op verzoek van de lokale overheden later plaats. Daarna wordt de Kamer spoedig geïnformeerd.

AO Milieuraad

04-03-2015

In de verslagen over de Milieuraad zal de Staatssecretaris – waar aan de orde – terugkomen op het Franse verbod op het gebruik van Bisfenol A in verpakkingsmateriaal dat in contact komt met voedsel.

Stas IenM

Deze toezegging is een continu proces.

AO Milieuraad

04-03-2015

De Staatssecretaris zal de Kamer rapporteren over de extra inspanning die geleverd wordt ten aanzien van het tegengaan van CO2-uitstoot in minder ontwikkelde landen, in aanloop naar de COP in Parijs in december 2015.

Stas IenM

De Kamer wordt voor 31 december 2015 geïnformeerd.

Dertigledendebat Europese kerncentrales d.d.

06-03-2013

Het jaarlijks melden van de voortgang van de sanering van het historisch afval in Petten bij de begroting.

Minister IenM

Deze toezegging is een continu proces.

Dertigledendebat Europese kerncentrales d.d.

06-03-2013

Jaarlijks (bij de begrotingsbehandeling) zal de TK worden geïnformeerd over de voortgang bij de uitvoering van de stresstestmaatregelen in Borssele.

Minister IenM

Deze toezegging is een continu proces.

Dertigledendebat Europese kerncentrales d.d.

06-03-2013

Voor zover nadere informatie over veiligheid van buitenlandse kerncentrales (...) zal die bij de rapportage bij de begroting aan de Kamer worden gegeven.

Minister IenM

Deze toezegging is een continu proces.

Mondelinge vragen Van Veldhoven (D66)

22-01-2013

De Minister heeft toegezegd de Kamer te informeren als er meer duidelijkheid is hoe hoog de kosten zijn en waar de kosten van opruimen landen.

Minister IenM

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd

Dertigledendebat Thermphos d.d. 02-04-2015

De Minister zegt volledig toe inzicht te geven aan de Tweede Kamer als het hele proces, waaronder het zoveel mogelijk verhalen van de kosten op de boedel, achter de rug is.

Minister IenM

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

Dertigledendebat Thermphos d.d. 02-04-2015

De Minister zegt toe dit jaar een onderzoek uit te laten voeren naar de wenselijkheid van het verplichten van bedrijven die in de categorie laagradioactieve stoffen vallen om een financiële zekerheid te stellen. Hierbij zal in beeld worden gebracht wat de financiële gevolgen zijn voor overheid en bedrijfsleven en zal de internationale context in beeld worden gebracht. Vervolgens zal ik samen met mijn collega van IenM nagaan welke conclusies wij moeten trekken uit de onderzoeksresultaten.

Minister IenM

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

Dertigledendebat Europese kerncentrales d.d. 06-03-2013

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de besluitvorming en de planning voor eindberging van radio-actief afval.

Minister IenM

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

AO Kernenergie d.d. 21-04-2011

De Kamer zal in 2013 worden geïnformeerd over de uitkomsten van de tienjaarlijkse evaluatie veiligheid Borssele.

Minister IenM

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

AO Spoor (tweede deel)

29-04-2015

De Staatssecretaris beziet of het mogelijk is om feitelijke informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen openbaar te maken en informeert de Kamer daarover.

Stas IenM

De Kamer wordt gelijktijdig met de motie Cegerek 30175-214 voor april 2016 afgedaan.

AO Ruimtelijke ordening

29-04-2015

De Minister zal de Kamer een brief sturen over de procedure die zij wil volgen inzake de snelle realisatie van de Wet stedelijke herverkaveling en de Wet inrichting landelijk gebied en zal in deze brief mogelijkheden rond loskoppeling schetsen indien andere onderdelen vertraging oplopen.

Minister IenM

De Kamer wordt in het najaar 2015 geïnformeerd.

AO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

28-05-2015

De Staatssecretaris zal het functioneren van de Toegelaten Taxi Organisaties (TTO's) nader evalueren, in aanvulling op de evaluaties van de tariefstructuur en de boordcomputer taxi.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

28-05-2015

De Staatssecretaris komt bij de volgende voortgangsrapportage van het Nationaal Openbaar Vervoerberaad (NOVB) terug op de stand van zaken van de open brondata in het openbaar vervoer.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

28-05-2015

De Staatssecretaris houdt de Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het sluiten van poortjes op stations.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Luchtvaart

04-06-2015

De Staatssecretaris informeert de Kamer over de actie die ze met de Minister van SZW onderneemt om het evenwicht op de arbeidsmarkt van piloten te bevorderen, in november of december 2015. Mocht dat langer duren, dan bericht ze de Kamer daar voor die tijd over.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Luchtvaart

04-06-2015

De Staatssecretaris bericht de Kamer voor het Kerstreces van 2015 over haar gesprek met de EVO over het vrachtvervoer vanaf Schiphol

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd

AO Luchtvaart

04-06-2015

De Staatssecretaris geeft voor 1 september 2015 duidelijkheid over de transformatie in de tweede geluidszone rond Schiphol.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Luchtvaart

04-06-2015

De Staatssecretaris doet de Kamer een brief toekomen over wat ze nationaal kan doen aan de psychologische keuring van piloten.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Spoorveiligheid/ERTMS

17-06-2015

In de derde voortgangsrapportage ERTMS informeert de Staatssecretaris de Kamer onder meer over de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de Auditdienst en over het monitoringkader voor ERTMS en daarmee samenhangende projecten.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Spoorveiligheid/ERTMS

17-06-2015

De Staatssecretaris informeert de Kamer in september 2015 over de eerste tussenrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport over het verbeterprogramma PGO van ProRail.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Spoorveiligheid/ERTMS

17-06-2015

De Staatssecretaris informeert de Kamer voor het Kerstreces 2015 over de uitkomsten van de derde tranche van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Scheepvaart

23-06-2015

De Minister bericht de Kamer in het laatste kwartaal van 2015 over het aanbieden van wifi bij sluizen.

Minister IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

WGO Jaarverslagen

25-06-2015

De Kamer ontvangt begin 2016 de evaluatie/effectmeting Beter Benutten.

Minister IenM

De Kamer wordt over de uitkomsten van de effectmetingen van het lopende Beter Benutten programma, de eerste effectmetingen van de maatregelen voor het regionaal spoor en de voortgang van het vervolgprogramma geïnformeerd bij gelegenheid van het overleg over het MIRT in het najaar.

WGO Jaarverslagen

25-06-2015

Over de bestuurlijke afspraken rond het wandel- en fietsnetwerk, (de subsidiëring van) het Fietsplatform en de coördinerende rol van de Minister wordt gerapporteerd in de brief «Bestuurlijke overleggen MIRT» van het najaar van 2015. Daarmee samenhangend zal de Minister de Kamer vóór de begrotingsbehandeling informeren over wat haar intenties in deze zijn.

Minister IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

WGO Jaarverslagen

25-06-2015

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over de resultaten van het initiatief tot (de organisatie van) een «grensoverschrijdend spoor-top», dat zij samen met de regio zal nemen.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Water

24-06-2015

De Minister zal in het najaar een brief aan de Kamer sturen inzake de berekeningen ten aanzien van de 18.000 kuub bij Lobith-discussie waarbij zij de relevante rapporten betrekt.

Minister IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Water

24-06-2015

De Minister zal in november een routekaart ten aanzien van de aanpak voor wat betreft het Nationaal Waterplan en aanverwante zaken aan de Kamer sturen, waarbij zij specifiek aandacht zal besteden aan het programma rond waterkwaliteit, mede gelet op de motie Jacobi-Hachchi (34 000-J, nr. 18) en de zogenaamde «Verklaring van Amersfoort».

Minister IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Water

24-06-2015

De Minister zal in het najaar een overzicht geven van de belemmeringen inzake innovaties in de waterketen, waarbij zij de op dat moment reeds beschikbare oplossingen noemt. Voorts zal zij zal wanneer deze oplossingen nog gezocht moeten worden daar iets over opmerken.

Minister IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Water

24-06-2015

De Minister zal de informatie rond drinkwatervoorziening en drinkwatertarieven in het najaar van 2015 aan de Kamer sturen.

Minister IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Water

24-06-2015

De Minister heeft toegezegd dat zij er voor zal zorgen dat in de eerder door de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken inzake de samenhang tussen de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en de Kaderrichtlijn Water (KRW) ook de samenhang tussen KRW en de Nitraatrichtlijn zal worden meegenomen.

Minister IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Water

24-06-2015

In december zal de Minister een brief sturen inzake het wel of niet toestaan van het doorvaren van vissersschepen met een lengte tussen de 25 en 45 meter door windmolenparken.

Minister IenM

Vanuit het NWP2 zal in de aanbiedingsbrief TK bij het Nationaal Waterplan 2016–2021 met bijlagen o.a. Beleidsnota Noordzee 2016–2021 expliciet aandacht zijn voor deze toezegging. De toezegging zal worden afgedaan door de beleidstekst in de Beleidsnota Noordzee 2016–2021 over Doorvaart en Medegebruik.

AO Grondstoffen en Afval en ILT rapport

25-06-2015

De Staatssecretaris zal de Kamer het plan van aanpak voor de pilot voor het retourpremiesysteem in oktober aan de Kamer doen toekomen.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Grondstoffen en Afval en ILT rapport

25-06-2015

De Staatssecretaris zal de Stichting Afvalfonds vragen de afspraken uit 2007 over statiegeld schriftelijk te herbevestigen en die reactie naar de Kamer sturen.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Grondstoffen en Afval en ILT rapport

25-06-2015

Nadat de Staatssecretaris afspraken met de sector heeft gemaakt over hout, zal zij aan het eind van het jaar de eindresultaten hiervan naar de Kamer sturen.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Grondstoffen en Afval en ILT rapport

25-06-2015

In het derde kwartaal zal de Staatssecretaris de Kamer informeren over de brancheverduurzamingsplannen.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Grondstoffen en Afval en ILT rapport

25-06-2015

De Staatssecretaris zal een reactie op het zespuntenplan van de heer Dijkstra (VVD), uitgereikt tijdens het AO, aan de Kamer doen toekomen.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Grondstoffen en Afval en ILT rapport

25-06-2015

In de volgende voortgangsrapportage VANG zal de Staatssecretaris per actie ingaan op de verschillende indicatoren, zoals de betrokken partijen en de financiële instrumenten.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Grondstoffen en Afval en ILT rapport

25-06-2015

De Kamer zal na de zomer de regeling voor het verbod op gratis plastic tassen ontvangen.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Grondstoffen en Afval en ILT rapport

25-06-2015

De Staatssecretaris zal nagaan of er ten aanzien van kassabonnetjes fiscale verplichtingen zijn en de Kamer hierover informeren.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Grondstoffen en Afval en ILT rapport

25-06-2015

De Kamer zal eind 2015 een interdepartementale visie ontvangen over de duurzame inzet van biomassa, waarin ook duurzaamheidscriteria en borgsystemen voor na 2020 worden meegenomen. Hierin zal ook worden ingegaan op de mogelijkheid van Europese certificering.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Grondstoffen en Afval en ILT rapport

25-06-2015

In de volgende voortgangsrapportage VANG zal de Kamer worden geïnformeerd over de recycling van tweewielers.

Stas IenM

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Licence