Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

Bedragen x € 1.000
 

(1)

Stand vastgestelde begroting 2017

(2)

Mutaties 1e

suppletoire begroting 2017

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)–(4)

Slotverschillen

(+ of –)

VERPLICHTINGEN

2.357.564

887.258

– 362.948

2.881.874

1.654.654

– 1.227.220

Waarvan garantieverplichtingen

1.676.662

751.600

– 376.662

2.051.600

805.621

– 1.245.979

UITGAVEN

829.651

34.265

– 20.058

843.858

843.402

– 456

             

Garanties

65.780

 

– 1.901

63.879

58.916

– 4.963

BMKB

41.594

 

55

41.649

34.818

– 6.831

Storting reserve BMKB

       

11.147

11.147

Groeifaciliteit

8.850

   

8.850

4.216

– 4.634

Storting reserve Groeifaciliteit

       

2.144

2.144

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

11.745

 

– 1.956

9.789

1.610

– 8.179

Storting reserve GO

       

4.940

4.940

Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering

3.591

 

– 1.901

3.591

 

– 3.591

Storting reserve MKB Financiering

       

41

41

             

Subsidies

113.606

3.655

– 15.825

101.436

97.343

– 4.093

Lucht- en Ruimtevaart

3.214

 

19

3.233

1.587

– 1.646

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

31.265

– 2.015

– 12.142

17.108

15.818

– 1.290

Eurostars

14.689

1.000

– 1.205

14.484

13.325

– 1.159

Bevorderen Ondernemerschap

6.242

– 229

1.980

7.993

7.465

– 528

Groene Groei en Biobased Economy

1.553

– 785

– 382

386

1.147

761

Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG

42.916

 

– 3.702

39.214

37.356

– 1.858

Bijdrage aan ROM's

5.313

 

80

5.393

5.375

– 18

Overige subsidies

8.414

5.684

– 473

13.625

15.270

1.645

             

Opdrachten

35.681

636

– 649

35.668

29.971

– 5.697

Onderzoek en opdrachten

4.697

25

643

5.365

4.255

– 1.110

Caribisch Nederland

1.044

164

213

1.421

190

– 1.231

ICT beleid

19.056

– 4.508

4.656

19.204

16.834

– 2.370

Regeldruk

2.221

24

– 1.023

1.222

735

– 487

Mainport Rotterdam

7.612

 

– 74

7.538

7.537

– 1

Regiekosten regionale functie

1.051

– 69

– 542

440

263

– 177

Invest-NL i.o.

 

5.000

– 4.522

478

157

– 321

             

Bijdragen aan agentschappen

88.925

19.753

– 1.315

107.363

107.074

– 289

Bijdrage RVO.nl

83.978

9.693

5.271

98.942

98.351

– 591

Bijdrage Agentschap Telecom

2.710

60

266

3.036

3.240

204

Bijdrage Logius

2.237

 

32

2.269

2.672

403

Invest-NL i.o.

 

10.000

– 6.884

3.116

2.811

– 305

             

Bijdragen aan ZBO's/RWT’s

255.888

572

11.841

268.301

268.831

530

Bijdrage aan TNO

131.361

100

7.466

138.927

138.926

– 1

Kamer van Koophandel

104.301

472

5.192

109.965

109.969

4

Bijdrage aan NWO-TTW

20.226

 

– 817

19.409

19.936

527

             

Bijdragen aan medeoverheden

3.914

8.100

– 9.942

2.072

2.045

– 27

Sterke Regio's en Nota Ruimte

3.914

8.100

– 9.942

2.072

2.045

– 27

             

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

265.857

1.549

– 2.267

265.139

279.221

14.082

Internationaal Innoveren

33.771

– 50

2.829

36.550

36.499

– 51

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

99.396

225

1.383

101.004

100.804

– 200

TO2 (excl. TNO)

31.745

 

603

32.348

32.348

 

Topsectoren overig

21.386

1.275

7.122

29.783

31.193

1.410

Ruimtevaart (ESA)

64.766

500

– 12.483

52.783

66.599

13.816

Bijdrage NBTC

8.554

 

140

8.694

8.694

 

Bijdragen organisaties

6.239

– 401

– 1.861

3.977

3.084

– 893

             

ONTVANGSTEN

114.332

2.114

12.169

128.615

134.101

5.486

BMKB

33.000

   

33.000

37.316

4.316

Groeifaciliteit

8.000

   

8.000

5.510

– 2.490

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

13.000

   

13.000

9.132

– 3.868

Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)

4.000

   

4.000

178

– 3.822

Onttrekking reserve GSF

   

10.136

10.136

10.136

 

MKB-financiering

       

41

41

Luchtvaartkredietregeling

8.447

   

8.447

13.507

5.060

Rijksoctrooiwet

37.681

   

37.681

40.260

2.579

Eurostars

4.238

 

– 2.738

1.500

1.629

129

Joint Strike Fighter

2.500

 

– 459

2.041

2.009

– 32

Diverse ontvangsten

3.466

2.114

5.230

10.810

14.383

3.573

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen zijn circa € 1,2 mld lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat niet alle beschikbare garantieruimte voor de verschillende instrumenten is benut. Op het garantie-instrumentarium bleven de volgende budgetten onbenut: BMKB € 206,7 mln; Groeifaciliteit (GF) € 109,8 mln; Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) € 194,4 mln; Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) € 40 mln; Garanties Aanvullende actieplan MKB financiering € 695,1 mln. De benutting van de BMKB en de Groeifaciliteit lag op een lager niveau dan in 2016 (– € 98,3 respectievelijk – € 26,1 mln). De benutting van de GO lag € 47 mln boven het niveau van vorig jaar. De ETFF is medio 2017 in werking getreden waarvoor tot ultimo 2017 nog geen garanties zijn verstrekt. In het kader van het aanvullend actieplan MKB-financiering zijn voor € 56,5 mln aan garanties verstrekt. € 200 mln van de niet benutte ruimte in 2017 wordt opnieuw in 2018 beschikbaar gesteld voor het afronden van het programma. De overige ruimte is ultimo 2017 vervallen.

Het saldo per garantieregeling van de beschikbare begrotingsmiddelen, ontvangsten en schade-uitgaven is ultimo 2017 afgestort in de begrotingsreserves van de garantieregelingen. Dit betreft achtereenvolgens de volgende bedragen: BMKB € 11,1 mln; GF € 2,1 mln, GO € 4,9 mln en MKB-garanties € 0,1 mln.

Toelichting op de uitgaven

Garanties

BMKB (– € 6,8 mln): De schade-uitgaven voor de BMKB lagen op hetzelfde niveau als vorig jaar (€ 34,8 mln). Vanwege het lage aantal faillissementen was niet het volledige voor schadeuitgaven geraamde budget nodig. Door deze lagere uitgaven van € 6,8 mln en de hoger dan geraamde ontvangsten van € 4,3 mln was het mogelijk € 11,1 mln te storten in de begrotingsreserve van de BMKB als buffer voor eventuele tegenvallers in de toekomst.

GO (– € 8,2 mln): Voor de GO waren de schade-uitgaven beperkt (€ 1,6 mln), waardoor de realisatie fors onder de schaderaming in de begroting uitkwam. Voor de GO was het mogelijk een bedrag van € 4,9 mln af te storten in de begrotingsreserve als buffer voor eventuele tegenvallers in komende jaren.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Voor het onderdeel ruimtevaart is de bijdrage van € 13,8 mln aan de verplichte programma’s (contributie) van het European Space Agency (ESA) en Kourou (het lanceercentrum van ESA) voor 2018 in het jaar t-1 (2017) beschikbaar gesteld.

Toelichting op de ontvangsten

Ontvangsten Luchtvaartkredietregeling

De meevaller in de ontvangsten is veroorzaakt doordat een luchtvaartkrediet van € 2,7 mln in één keer werd afgelost.

Daarnaast is een aantal luchtvaartkredieten versneld afgelost en zijn er hogere aflossingen gerealiseerd dan aanvankelijk geraamd.

Toelichting op de begrotingsreserves

Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2017

58.633

+ Storting

11.147

– Onttrekking

 

Stand per 31/12/2017

69.780

Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 11,1 mln gestort in de begrotingsreserve BMKB.

Begrotingsreserve Groeifaciliteit

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2017

16.169

+ Storting

2.144

– Onttrekking

 

Stand per 31/12/2017

18.313

Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 2,1 mln gestort in de begrotingsreserve Groeifaciliteit.

Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2017

60.112

+ Storting

4.940

– Onttrekking

 

Stand per 31/12/2017

65.052

Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 4,9 mln gestort in de begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering.

Begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2017

10.136

+ Storting

 

– Onttrekking

– 10.136

Stand per 31/12/2017

0

Op basis van de evaluatie van de Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) is besloten de GSF na 1 juli 2017 niet te verlengen. Daarmee is de noodzaak om een begrotingsreserve GSF aan te houden vervallen.

Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2017

9.000

+ Storting

41

– Onttrekking

 

Stand per 31/12/2017

9.041

Licence