Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 40 Apparaat

Bedragen x € 1.000
 

(1)

Stand vastgestelde begroting 2017

(2)

Mutaties 1e

suppletoire begroting 2017

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotverschillen

(+ of -)

VERPLICHTINGEN

334.284

– 4.564

74.483

404.203

403.194

– 1.009

UITGAVEN

334.284

– 4.564

74.483

404.203

403.194

– 1.009

             

Personele uitgaven

234.181

– 4.714

24.706

254.173

258.940

4.767

– waarvan eigen personeel

208.260

1.480

12.746

222.486

225.316

2.830

– waarvan externe inhuur

5.890

 

4.267

10.157

11.127

970

– waarvan overige personele uitgaven

20.031

– 6.194

7.693

21.530

22.497

967

Materiële uitgaven

100.103

150

49.777

150.030

144.254

– 5.776

– waarvan ICT1

7.065

 

400

7.465

7.451

– 14

– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

30.494

 

– 3.297

27.197

32.257

5.060

– waarvan SSO DICTU

30.767

446

33.296

64.509

60.949

– 3.560

– waarvan overige materiële uitgaven

31.777

– 296

19.378

50.859

43.597

– 7.262

             

ONTVANGSTEN

35.826

1.012

– 8.558

28.280

25.893

– 2.387

1

Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

Er is in 2017 € 4,8 mln meer uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:

  • Er een overuitputting is ontstaan op de HGIS personele budgetten. Dit komt voornamelijk door meer inzet in 2017 op de internationale organisatie.

  • Er is op personeel € 2,6 mln meer uitgegeven aan ACM dan begroot. Tegenover deze hogere personele uitgaven staan lagere materiële uitgaven van de ACM.

  • Er is bij de directie communicatie extra personeel (€ 1 mln) aangetrokken voor de herinrichting van het voormalig EZ in LNV en EZK. Het gaat hierbij om tijdelijk personeel.

  • De uitgaven van de inhuur van de landsadvocaat zijn begroot op het materiele budget, maar verantwoord op het personeelsbudget. Het gaat om ongeveer € 1,6 mln.

Materiële uitgaven

Er is in 2017 € 5,8 mln minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:

  • Er zijn in 2017 minder uitgaven op de materiële budgetten van ACM. Hier staan hogere materiële uitgaven tegenover.

  • Door vertraging in het rijksbrede programma omgevingswet is er 0,7 mln in 2017 niet uitgegeven.

  • De uitgaven van de landsadvocaat zijn begroot op het materiële budget, maar verantwoord op het personeelsbudget.

  • Er is bij het kerndepartement meer geld uitgegeven aan inbesteding. Daarnaast is er minder geld uitgegeven voor de regieopdrachten aan Dictu.

  • SODM heeft € 0,7 mln minder uitgegeven aan inbesteding.

Toelichting op de ontvangsten

Er zijn in 2017 minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit komt voornamelijk doordat ontvangsten die eerder waren geraamd, niet haalbaar waren.

Licence