Base description which applies to whole site

Artikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

54.934

0

54.934

9.475

64.409

3.448

2.595

2.595

2.595

                     
 

Uitgaven:

54.934

0

54.934

9.475

64.409

3.448

2.595

2.595

2.595

                     

1.1

Advisering

5.923

0

5.923

96

6.019

0

0

0

0

                     

1.2

Bestuursrechtspraak

27.525

0

27.525

8.029

35.554

3.448

2.595

2.595

2.595

                     

1.4

Raad van State gemeenschappelijke diensten

21.486

0

21.486

1.350

22.836

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Toelichting
1.2 Bestuursrechtspraak

Programmakosten Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)

Voor de financiering van het programma digitaal procederen is € 3,6 mln. van de tweede suppletoire begroting 2017 doorgeschoven naar 2018. Deze gelden worden ingezet ter compensatie van de bij OW 2017 aangekondigde verlaging op de onderdelen bestuursrechtspraak en gemeenschappelijke diensten. Dit ter bekostiging van de investering ten behoeve van het project digitaal procederen. Bij OW 2019 zal het kasritme voor de jaren 2018 t/m 2022 worden bepaald

Beheerskosten Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)

Voor de beheerslasten wordt structureel € 0,9 mln. aan de begroting van de Raad van State toegevoegd. Dit zijn middelen voor de beheerkosten van het digitaal procederen en digitaal dossier van de bestuursrechtspraak bij de Raad van State.

Hoger beroep vreemdelingen

De instroomraming in het Hoger Beroep Vreemdelingen is naar boven bijgesteld. Dit leidt tot een verhoging van de uitgavenraming van € 2,2 mln. in 2018 aflopend tot € 1,7 mln. in 2023.

Taken Middelen Analyse

Naar aanleiding van de taken Middelen Analyse zijn voor borging van de uitvoering van de wettelijke taken van de Hoge Colleges van Staat (Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman) in deze kabinetsperiode extra middelen aan de begroting toegevoegd. De Raad van State ontvangt € 0,8 mln. in 2018 en € 0,7 mln. in 2019.

IT-kalender

Bij tweede suppletoire begroting 2017 is € 1,2 mln. voor de IT-kalender van de Raad van State doorgeschoven naar 2018. De werkzaamheden om onder meer aan de wettelijke eisen van digitale toegang tot de rechtspraak te kunnen voldoen gebeuren in 2018.

Licence