Base description which applies to whole site

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr

Verplichtingen:

28.541

0

28.541

2.672

31.213

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

28.541

0

28.541

2.672

31.213

0

0

0

0

                     

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering

28.541

0

28.541

2.672

31.213

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

1.217

0

1.217

0

1.217

0

0

0

0

Toelichting
2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering

Taken Middelen Analyse

Naar aanleiding van de taken Middelen Analyse zijn voor borging van de uitvoering van de wettelijke taken van de Hoge Colleges van Staat (Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman) in deze kabinetsperiode extra middelen aan de begroting toegevoegd.

Transitiekosten Algemene Rekenkamer

Voor het doorvoeren van een reorganisatie en modernisering van de Algemene Rekenkamer zijn bij tweede suppletoire begroting 2017 middelen (€ 1,2 mln.) doorgeschoven naar 2018. Tevens is incidenteel in 2018 € 1,2 mln. beschikbaar gesteld.

Licence