Base description which applies to whole site

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

A Algemene doelstelling

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, evenals de schadeloosstelling aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement geraamd.

Zorgdragen voor uitbetalingen i.v.m. wettelijke regelingen

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250), de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594) en de Wet schadeloosstelling leden Europees Parlement (Stb.1979, 379) zorg voor de uitgaven uit hoofde van:

  • schadeloosstelling leden Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • reis- en overige kostenvergoedingen leden Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • wachtgelden oud-leden Tweede Kamer (artikel 2.2);

  • pensioenen oud-leden en hun nabestaanden (artikel 2.2);

  • schadeloosstelling Nederlandse leden van het Europees Parlement (die niet door het Europees Parlement betaald worden) (artikel 2.3).

Aan deze activiteiten zijn de volgende kengetallen (aantallen gerechtigden) verbonden.

Tabel: aantallen gerechtigden pensioenen en wachtgelden oud-leden

Aantallen deelgerechtigden

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pensioenen oud-leden

423

433

452

455

460

455

Wachtgelden oud-leden

72

89

66

55

36

15

Totaal

495

522

518

510

496

470

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.2

C Beleidswijzigingen

Voor 2018 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

31.243

32.390

31.346

30.824

30.824

32.324

31.332

                 
 

Uitgaven:

31.292

32.390

31.346

30.824

30.824

32.324

31.332

                 

2.1

Schadeloosstelling

22.583

20.434

20.438

20.440

20.440

20.440

20.441

                 

2.2

Pensioenen en wachtgelden

8.606

11.850

10.802

10.278

10.278

11.778

10.785

                 

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten

103

106

106

106

106

106

106

                 
 

Ontvangsten:

33

86

86

86

86

86

86

E Toelichting artikelonderdeel

2.1 Schadeloosstelling

Op dit artikelonderdeel staan de uitgaven voor de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer.

2.2 Pensioenen en wachtgelden

De verhoging van artikel 2.2 pensioenen en wachtgelden in 2021 en 2022 houdt verband met de geplande Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Gebruikelijk is om het verkiezingsjaar te verhogen met € 1,5 mln. en het jaar na de verkiezingen met € 0,5 mln. De reden voor de ramingsbijstelling is het voorziene beroep op de wachtgeldregeling in het jaar van en het jaar na de verkiezingen.

2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs

Op dit artikelonderdeel staan de uitgaven voor de schadeloosstelling van één lid van het Europees Parlement.

Ontvangsten

De ontvangsten op dit onderdeel hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten.

2

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence