Base description which applies to whole site

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

31.346

0

31.346

0

31.346

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

31.346

0

31.346

0

31.346

0

0

0

0

                     

2.1

Schadeloosstelling

20.438

0

20.438

0

20.438

0

0

0

0

                     

2.2

Pensioenen en wachtgelden

10.802

0

10.802

0

10.802

0

0

0

0

                     

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

106

0

106

0

106

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

86

0

86

0

86

0

0

0

0

Licence