Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5 EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Waterkwantiteit

11

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Waterkwantiteit en kwaliteit

11

2020

2021

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442254

 

Waterkwantiteit

11

20141

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442254

 

Waterkwaliteit

11

2015

2015

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/23/beleidsdoorlichting-beleidsartikel-12-waterkwaliteit

           

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Leefomgevingsbalans (1x per 2 jaar)

11

 

2016

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2016

 

Deltaprogramma rapport «Koers houden in de Delta»

11

2016

2016

http://www.pbl.nl/publicaties/koers-houden-in-de-delta

 

Wettelijke ex post evaluatie Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening

11

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34513-1.html

 

Evaluatie water-RO; Naar een vloeiende lijn.Opdracht Deltaprogramma aan Rijnmond-Drechtsteden

11

2015

2016

https://www.deltacommissaris.nl/documenten/publicaties/2016/06/21/evaluatie-water-ro-naar-een-vloeiende-lijn

 

Tussentijdse beleidsevaluatie 3 grote waterveiligheidsprogramma’s «Regeling grote projecten», oa HWBP2,Ruimte voor de rivier en Maaswerken

11

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-788518

 

Evaluatie structuurvisie derde nota Waddenzee

11

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665763

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water

11

 

2016

http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst

 

Ex (dur)ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de KRW

11

2018

2020

 
 

Nader onderzoek Windenergie op Zee-aanvulling Hollandse Kust

11

2015

2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/04/23/aanbieden-van-de-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-aanvulling-gebied-hollandse-kust

 

Deltaprogramma

Ontwerp Nationaal Waterplan 2016–2021

Onder andere: overstromingsrisicobeheersplannen

11

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710-35.html

 

Onderzoeken mbt totstandkoming omgevingswet

11

   

http://www.omgevingswetportaal.nl/publicaties/publicaties-eenvoudig-beter

 

Actualisatie initiële beoordeling KRM: beoordeling het bereiken van de goede milieutoestand en daarbij behorende doelen in 2020 n.a.v. het treffen van maatregelen in het kader van bestaand en voorgenomen beleid

11

 

2018

 
 

Voortgangsrapportage uitvoering Programma van Maatregelen KRM, cf. art.8

11

2017

2018

 
 

Evaluatie doelmatigheid drinkwatervoorziening (evaluatie van hoofdstuk 5 vd drinkwaterwet ogv art 60 vd drinkwaterwet)

11

2017

2017

 
 

Evaluatieonderzoek of de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer voldoende zijn opgevolgd (Gewijzigde motie van de leden Smaling en Jacobi TK 33 450 nr 40).

11

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29684-124.html

 

Eindevaluatie maaswerken

11

2017

   
 

Eindevaluatie ruimte voor de rivier

11

2017

   
 

Benchmark monitoring financiele doelmatigheid

11

2017

   

Overig onderzoek

         
 

Jaarlijkse voortgangsrapportage De staat van ons water

11

 

Jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-350.html

 

Periodieke beoordeling van primaire waterkeringen:

ILT:Rapportage eerste beoordelingsronde primaire waterkeringen; Landelijke beoordeling 2017–2023

11

2017

2023

 
 

Toetsing van de Basiskustlijn (kustlijnkaartenboek)

11

 

Jaarlijks

https://data.overheid.nl/data/dataset/kustlijnkaartenboek-2017-af-te-beelden-trendwaarden-schaal-100000

 

5-jaarlijkse evaluatie activiteiten Schelde estuarium conform verdrag met Vlaanderen inzake samenwerken beleid en beheer

11

2018

   
 

Nader onderzoek naar de doorwerking van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening voor het Waddengebied

11

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665764

 

PBL: Monitor SVIR (elke 2 jaar)

11

13

14

2016

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660-67.html

 

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland sinds 2012 (jaarlijkse ILT rapportage)

11

 

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-382.html

 

Midterm review beleidsnota drinkwater

11

2018

2019

 
 

EC evaluatie over toestand zwemwater (jaarlijks)

11

 

Jaarlijks

https://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2016

 

RIVM beleidsevaluatie legionellapreventie

11

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34297-4.html

 

Evaluatie nieuwe regelgeving voor badinrichtingen

11

2016

2019

http://www.internetconsultatie.nl/zwembaden

 

ILT: bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

(benchmark 2012–2013)elke 3 jaar

11

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-277498.html

 

ILT: Jaarevaluatie drinkwatertarieven

(jaarlijks)

11

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-386.html

 

Beleidsverkenning Toekomstige rol en ambitie Rijk en Regio voor het Waddengebied

11

2016

2017

http://www.waddenzee.nl/overheid/regiecollege-waddengebied-rcw/rcw-vergaderingen/

 

Advies waterkwaliteit van adviescommissie water

11

2015

2016

 
 

Evaluatie beleidslijn Grote rivieren door RHDHV

11

2015

2016

http://www.vnrgemeenten.nl/uploads/media/Evaluatie_Beleidslijn_Grote_Rivieren-Eindrapport_26_februari_2016.pdf

 

Procesevaluatie naar dijken op veen II door Twijnstra Gudde

11

2016

   
 

Evaluatierapport Partners voor water 3 2010–2015

11

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-378.html

           
 

Ruimtelijke ontwikkeling

13

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Ruimtelijke ontwikkeling

13

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442256

 

Ruimtelijke ontwikkeling

13

2019

2020

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Leefomgevingsbalans PBL (1x per 2 jaar)

13

2015

2016

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2016

 

Evaluatie Besluit en regeling financiele bepalingen bodemsanering

13

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30015-52.html

 

Evaluatie structuurvisie derde nota Waddenzee

13

 

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665763

 

Eindevaluatie sleutelprojecten

13

 

2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-8.html

           
 

Monitor omgevingswet

jaarlijks

13

2017

   
 

IBO flexibiliteit in infrastructurele planning

13

 

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-783234

 

Ex ante evaluatie Nationale omgevingsvisie

13

 

2018

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

Actualisatie KBA Inspire

13

 

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-749616

 

Kansrijk mobiliteitsbeleid

13

14

17

18

 

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-mobiliteitsbeleid

Overig onderzoek

         
 

Structuurvisies

13

   

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=VISIE

 

PBL: Monitor SVIR

13

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660-67.html

 

Inspire monitor EU

13

2011

2017

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182

 

Ex-durante Evaluatie AMvB Ruimte 1e tranche

13

 

2017

 
 

Ex-durante evaluatie Wet voorkeursrecht gemeenten

13

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27581-53.html

 

Pionieren met

de Omgevingswet: houd het eenvoudig maak het beter.

13

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-793805

 

Eindevaluatie en Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM

13

 

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31089-121.html

 

Eindrapport evaluatie Ruimtelijke Adaptatie

13

 

2017

https://www.deltares.nl/app/uploads/2017/02/170131-Samenvatting-Tussentijdse-Evaluatie-DBRA.pdf

 

Uitvoeringsmonitor SVIR

jaarlijks

13

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660-63.html

 

Ex durante evaluatie SVIR

13

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-763852

 

Evaluatie code maatschappelijke participatie

13

2016

2017

 
 

Evaluatie flexibiliteit in de MIRT systematiek

13

2019

2019

 
 

Evaluatie stichting bodemcentrum

13

2016

2017

 
           
 

Wegen en Verkeersveiligheid

14

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Wegen en verkeersveiligheid

14

2016

2017

 
 

Plan van aanpak bd

14

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-19.html

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Rijgeschiktheid langdurig gebruik Cat. III medicijnen

14

2015

2017

 

Voortgang Beter Benutten

 

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-A-15

 

Monitoring en evaluatie «beter benutten»

14, en 16

2012

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264684.html

 

Beter Benutten

   

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-763135

 

Voortgang Beter Benutten

   

2017

 
 

Voortgang Beter Benutten

   

2018

 
 

ARK rapport instandhouding hoofdwegennet

 

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-A-8.html

 

Effectonderzoek Wet Rijonderricht motorrijtuigen

14

2012

2013

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024674/geldigheidsdatum_24-07-2013

 

Evaluatie meerjarenprogramma Geluidsanering

14

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-625588

 

Evaluatie aantal doden en gewonden in het verkeer/monitor verkeersveiligheid

14

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-463.html;

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-793170

 

Wettelijke evaluatie RDW

14

 

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-793149

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         

MKBA

         
 

Inventarisatie KBAs transportinfrastructuur 2001–2014

   

2015

http://www.syconomy.nl/Inventarisatie_MKBAs_def.pdf

 

Investeren in Infrastructuur

14

16

18

 

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/investeren-in-infrastructuur

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier mobiliteit

14

16

17

18

 

2016

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-mobiliteit.pdf

 

NMCA goederenvervoer integraal 2017

   

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-806239

 

NMCA Wegen

14

 

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-806234

Overig onderzoek

         
 

Voortgangsrapportage Tracewetplichtige trajecten (2x per jaar)

14

 

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-A-63.html

 

MIRT overzicht 2017

   

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-783152

 

Uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT

     

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-A-15

 

Mobiliteitsbeeld 2016

(jaarlijks)

14

16

17

18

2013

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305-217.html

 

MIRT brief

jaarlijks

   

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-19.html

 

Alcoholslotprogramma

14

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-430.html

 

ILT: Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport 2014 en 2015

14

16

17

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089-28.html; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089-29.html

 

Publieksrapportage rijkswegennet 2016

14

 

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-55.html

 

verslagen aan over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

14

 

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32252-59.html

 

NMCA

14

 

Tweejaarlijks vanaf 2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264683

 

Strategisch plan verkeersveiligheid

14

 

2018

 
           
 

Openbaar vervoer en Spoor

16

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Spoor

16

2018

2018

 
 

Openbaar vervoer

16

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442259

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor

16

2011

2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32707-27.html

 

Evaluatie HSL-Zuid groot project status IF artikel 17

16

   

Kamerstukken II, 22026

 

Evaluatie sociale veiligheid OV

16

2014

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28642-60.html

 

Evaluatie taxiwet

16

2014

2015

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/05/evaluatie-taxiwet.html

 

Evaluatie boordcomputer taxi

16

2015

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-807841

 

Ruimte voor de fiets

16

 

3jaarlijkse monitoring

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-317.html

 

Evaluatie dubbeltariefsysteem taxi

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31521-72.html

 

OV-klantenbarometer

16

2013

2013

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Eindrapport «Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV»

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25847-117.html

 

Benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer

16

 

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-579106

 

Beleidsevaluatie maximum tarieven taxivervoer

16

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-772802

 

Evaluatie aanlegprojecten spoor

16

2017

2025

 
 

Evaluatie beheer en onderhoud spoor

16

2017

2025

 

Ex-ante onderzoek naar doeltrefffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

ERTMS (voorkeursbeslissing)

16

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652-14.html

 

PHS (voorkeursbeslissing)

16

 

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404-74.html

 

NMCA Spoor 2030–2040

16

 

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-806235

 

Eindrapport – NMCA Bus Tram en Metro-2017

16

 

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-806236

Overig onderzoek

         
 

ERTMS groot project

16

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652-4.html

 

Evaluatie spoorwetgeving

 

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31987-10.html

 

LTSA-1

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-384.html

 

LTSA-2

16+15

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-474.html

 

Jaarlijkse evaluatie one stop shop op corridors Rotterdam-Genua en Rotterdam-Lyon

16

2014

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-33-508.html

 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport

16

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-478750

 

MER Evaluatie Betuweroute Aspect Sociaal

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-239593.html

 

Impact analyse EU DG Transport

16

2012

2013

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/evaluations/index_en.htm

 

Jaarverslag van de Nederlandse Autoriteit voor spoorveiligheid

16

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29893-156.html

 

Ruimte voor de fiets

15

 

3 jaarlijkse monitoring

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/meer-fietsenstallingen-bij-stations

 

OV-klantenbarometer

16

2014

2014

http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/resultaten-onderzoek-ov-klantenbarometer-2014

 

Eindrapport «Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV»

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-239777

 

Mobiliteitsbeeld 2014

16

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305-211.html

           
 

Luchtvaart

17

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Luchtvaart

17

2016

2017

 
 

Plan van aanpak bd

17

 

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-18.html

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Luchtvaart (GIS)

17

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26959-140.html

 

Jaarverslagen Alderstafel en evaluatie

17

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665-214.html

 

Evaluatie regeling versneld onderwerken graanresten

17

2016

2016

 
 

Evaluatie Schipholbeleid

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665-211.html

 

Evaluatie gebruiksprognose Schiphol en safety

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-263.html

 

verslag uit over de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten over de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016.

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665-237.html

 

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-799580

 

Evaluatie bijdrage Commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol /omgevingsraad Schiphol

17

2017

2017

 
 

Evaluatie Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

17

2017

2017

 
 

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2017

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-799581

 

Evaluatie Knowledge and development center

17

2017

2017

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

KEA SMASH

13

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660-57.html

 

Actualisatie quick scan MKBA Schiphol en Lelystad Airport Middellange termijn

 

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-342891

 

Luchthavenbesluit Twente

17

   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-198.html

 

Luchthavenbesluit Lelystad

Quick Scan Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-264.html

 

Toets op de planning luchtverkeersdienstverlening Lelystad

17

 

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-388.html

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Bekostiging luchtverkeersleiding

     

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-258.html

Overig onderzoek

         
 

Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota

17

2014

2015

 
 

Wettelijke ZBO evaluatie functioneren LVNL

17

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30398-1.html

 

Externe veiligheid

17

2013

 

http://easa.europa.eu/language/nl/home.php

 

Beleidsagenda luchtvaartveiligheid

17

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-2063.html

 

Gatewayreview Lelystad

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-388.html

 

Evaluatie subsidie Knowledge & Development Center (KDC)

17

2017

2017

 
 

Een luchtvaartstrategie voor Europa

17

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-2062.html

           
 

Scheepvaart en havens

18

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Scheepvaart en havens

18

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-22.html

 

Scheepvaart en havens

18

2020

2021

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Evaluatie subsidieregeling Zeehaveninnovatieproject IF artikel 15

18

2016

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-800901

 

Evaluatie Quick wins binnenhavens IF artikel 15

18

2017

2017

 
 

Evaluatie subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

18

2017

2017

 

Ex-ante onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

KBA brughoogtes

18

 

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-154.html

 

Vervolg KBA brughoogtes

18

2017

2017

 
           

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Totaaloverzicht Beheer, onderhoud, vervanging en renovatie wegen, vaarwegen en water

 

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-413631

 

Toelichting programma IDVV: De Nederlandse vaarwegen beter benut

 

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-61

 

Versterking marktstructuur binnenvaart

 

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-79.html

 

Rijksbrede maritieme strategie 2015–2025

 

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-70.html

 

Deelrapportage Vaarwegen voor de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)

18

 

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-806237

Overig onderzoek

         
 

Beveiliging door moedwillige verstoring – audit EC

18

2012

2012

Vertrouwelijk

 

Onderzoek naar de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29862-24.html

 

Havenstaatcontrole 2013

 

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-66.html

           
 

Klimaat

19

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

klimaat

 

2018

2018

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Agentschapsevaluatie NEa

19

2018

2018

 
 

IBO kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen

 

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813-122.html

 

Hernieuwbare energie: evaluatie Europese richtlijn (EZ)

EZ

   

http://ec.europa.eu/energy/studies/index_en.htm

 

Lokale klimaatinitiatieven

19

2013

2015

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2015/06/29/evaluatie-lokale-klimaatagenda-2011-2014/evaluatie-lokale-klimaatagenda-2011-2014.pdf

 

SER energieakkoord (EZ)

EZ

2016

2016

 
 

ECN: Evaluatie Besluit Emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

19

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-231228.html

 

Kabinetsreactie op parlementair onderzoek naar klimaat

19

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33193-7.html

 

MIA/VAMIL

19

 

2013

ttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-5.html

 

CDM

19

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-346237.html

 

Energie Prestatie Keuringsysteem (EPK)

19

2016

2016

 

Ex-ante onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

- PBL

19

2015

2015

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/150902Quickscan_Emissiereductie2020_final.pdf

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier klimaat en energie

19

 

2015

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-klimaat-en-energie.pdf

Overig onderzoek

         
 

Voortgang klimaatbeleid in de balans voor de leefomgeving

19

 

2 jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31253-32.html

 

KIM: Beleidsopties voor vermindering van de CO2-uitstoot van het wegverkeer deel 1 en 2

.

19

 

2013

http://www.kimnet.nl/publicatie/beleidsopties-voor-vermindering-van-de-co2-uitstoot-van-het-wegverkeer

 

ECN/CE Delft/TNO: Scenarios for energy carriers in the transport sector

19

 

2014

http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/brandstofvisie.aspx

 

TNO/CE Delft/ECN: Verzamelde kennisnotities ten behoeve van de visie duurzame brandstoffenmix

19

 

2014

http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/brandstofvisie.aspx

 

Stratelligence: Kosten en effecten van de actie-agenda: inschatting van de potentie

19

 

2015

http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2015/ministerraad-duurzame-brandstofvisie.aspx

 

CE Delft/TNO/ECN: CO2-reductie door gedragsverandering in de verkeerssector

19

 

2014

http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs_2015/cvs15_046.pdf

 

Tussenevaluatie Potential benefits of Triple A tyres in the Netherlands

19

2016

2018

2016

2018

 
 

PBL: Stimuleren van elektrisch rijden

19

 

2016

http://www.pbl.nl/publicaties/stimuleren-van-elektrisch-rijden-effect-van-enkele-beleidsprikkels

 

PBL: Effecten van autodelen op mobilteit en CO2-uitstoot

19

 

2016

http://www.pbl.nl/publicaties/effecten-van-autodelen-op-mobiliteit-en-co2-uitstoot

           
 

Geluid

20

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Geluid

 

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-17.html

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Allocatie budgetten Swung I

20

2012

2018

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

– Swung 1 en Meerjarenprogrammering geluidsanering 2018

     

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32252-56.html

           
 

Lucht

20

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Plan van aanpak beleidsdoorlichting luchtkwaliteit

   

2017

 
 

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

 

20182

2019

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Rapportage Euro VI subsidieregeling ongebruikte vrachtwagens en bussen

 

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-363446

 

Rapportage Euro VI subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelwagens

 

2015

2015

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

KIM: De lucht klaren. Over de relatie tussen verkeer, luchtkwaliteit en gezondheid en mogelijke aangrijpingspunten voor beleid.

 

2014

2015

http://www.kimnet.nl

 

Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017–2021

14, 19, 20

2017

2017

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-analyse-leefomgevingseffecten-verkiezingsprogramma%27s-2568.pdf

Overig onderzoek

         
 

Geluidmonitor

20

 

jaarlijks

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/augustus/Geluidmonitor_2015_ Meetprogramma_RIVM_2015_ 2016_ten_behoeve_van_toetsing_ geluid_productie_plafonds_weg_en_rail_ verkeer

 

Jaarlijks monitoringrapport NSL

20

 

jaarlijks

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-E.html

 

Jaarlijkse onderzoeken naar mogelijke knelpunten NSL

     

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/luchtkwaliteit/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit/documenten.aspx

           
 

Duurzaamheid

21

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Duurzaamheid

21

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442260

 

Duurzaamheid

21

2019

2020

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

De Regeling groenprojecten periode 2010–2016 zal in 2017 worden geëvalueerd

21

2017

2018

aangekondigd in brief aan TK 30 196 nr. 399

 

MIA/VAMIL

21

2017

2018

Genoemd in brief aan TK

33 752 van stas FIN van 17 sept. 2013

 

Het programma Van Afval Naar Grondstof

21

2017

2018

Uit 1ste vrtg brief aan de TK

 

Evaluatie instrument duurzaam inkopen

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-290001.html

 

Evaluatie ketenaanpak

21

2013

2013

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/duurzaam_produceren/ketenaanpak/nieuws-ketenaanpak/

 

Voortgangsrapportage programma Van Afval Naar Grondstof (VANG)

21

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33043-41.html

 

Evaluatie of de voordelen van covergisting opwegen tegen de nadelen (EZ en IenM)

21

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33037-152.html

 

Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer mbt landbouwactiviteiten

21

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383-237.html

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Ex-ante-evaluatie ontwikkelingsrichtingen mestbeleid op realisatie milieudoelen voor de veehouderij

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-281083.html

 

Evaluatie Green Deals

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264765.html

 

Ex-ante evaluatie Circulaire economie (inclusief consumentenbeleid en Van Afval naar Grondstof (VANG))

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-234688.html

 

Evaluatie LAP 1 en 2

21

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-342379

 

Een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van doelstellingen met betrekking tot recycling en preventie van huishoudelijk afval

21

 

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/verkennend-onderzoek-recycling-preventie-huishoudelijk-afval

Overig onderzoek

         
 

Voortgangsrapportage uitvoering Landelijk Afval Plan

21

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30872-161.html

 

National ecosystem assessment

PBL Quick Scan Hoofdlijnennotitie

21

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-252785.html

 

PBL ea:monitor duurzaam Nederland

21

 

2014

http://www.pbl.nl/publicaties/2011/monitor-duurzaam-nederland-2011

           
 

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

22

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

22

2018

2018

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie GGO-beleid 2000–2013

22

2014

2016

 
 

Evaluatie TNS regeling

22

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28663-62.html

 

Voortgangsrapportage op grond van biocideverordening

22

2014

2020

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA

         
 

Actualisatie MKBA asbestdaken

22

 

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-514238

Overig onderzoek

         
 

Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015

22

 

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-776785

 

Derde vijfjaarlijkse evaluatie resultaten beleid prioritaire stoffen

22

2016

2016

 
 

Tweede tussentijdse evaluatiedoelstelling vernieuwing stoffenbeleid (REACH/SOMS)

Gevolgen voor MKB Reach

22

2013

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-210976

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-08-548.html

 

Tussentijdse evaluatie omgaan met risico’s van nanotechnologie

22

2015

2016

 
 

Vierjaarlijkse wettelijke evaluatie Commissie Genetische Modificatie

Beleidsnota Biotechnologie; Brief regering; Aanbieding COGEM Trendanalyse Biotechnologie 2016

22

2015

2016

 
 

Evaluatie VTH, inclusief BRZO-OD structuur

22

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-573158.html

 

Evaluatie TNS regeling

22

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-478157.html

           
 

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

2018

2019

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie Agentschap KNMI

 

2014

2015

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/18/doorlichting-knmi

 

Onderzoek naar de kwaliteit van het (klimaat)onderzoek en de operationele werkzaamheden.

 

2017

2017

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Overig onderzoek

         
 

Verkenning toekomst KNMI en heroverweging wet KNMI

23

 

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32379-8.html

 

Evaluatie wet taken metereologie en seismologie

23

2018

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33802-3.html

 

Belang Eurometsat satellieten voor KNMI

23

2012

 

http://www.knmi.nl/cms/content/95298/nieuwe_serie_meteosat-weersatellieten

           
 

Handhaving en Toezicht

24

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Handhaving en toezicht (keuzes die in het handhavings- en toezichtbeleid door de ILT kunnen worden gemaakt).

24

2018

2019

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie agentschap ILT

24

2014

2016

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Meerjarenplan 2015–2019 ILT

14

16

17

24

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-480938

 

Meerjarenplan 2016–2020 ILT

 

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-771829

Overig onderzoek

         
 

– 

       
1

De eindevaluatie van Bestuurs Akkoord Water vindt in 2020 plaats. De beleidsdoorlichting vindt aansluitend plaats.

2

De beleidsdoorlichting Luchtkwaliteit (artikel 20) vindt plaats na afronding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is verlengd tot de beoogde datum van invoering van de omgevingswet (2018).

Toelichting

Bij MIRT projecten en de te nemen voorkeursbeslissingen ligt altijd een MKBA ten grondslag. Deze wordt bij de voorkeursbeslissing openbaar. Over de voortgang van de besluitvorming over MIRT projecten wordt de Tweede Kamer ieder half jaar geïnformeerd via een rapportage.

KIM publiceert zijn werkprogramma en rapporten op http://www.kimnet.nl.

PBL publiceert zijn werkprogramma en onderzoeken op de site http://www.pbl.nl.

ILT publiceert haar rapporten op F.

Licence