Base description which applies to whole site

3.13 Beleidsartikel 13

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

311.004

275.246

‒ 3.542

‒ 30.937

240.767

Uitgaven:

312.024

276.266

‒ 3.542

‒ 30.937

241.787

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

42.975

42.245

978

‒ 1.333

41.890

Remigratieregeling

42.975

42.245

978

‒ 1.333

41.890

      

Subsidies

11.988

16.488

‒ 3.900

1.037

13.625

Kennisinfrastructuur

2.736

2.736

0

37

2.773

Vluchtelingenwerk

1.032

1.032

0

0

1.032

Overige subsidies

8.220

12.720

‒ 3.900

1.000

9.820

      

Opdrachten

16.721

16.878

181

‒ 2.586

14.473

Inburgering en integratie

15.021

15.178

181

‒ 2.586

12.773

Remigratie

1.700

1.700

0

0

1.700

      

Bijdrage aan agentschappen

20.071

20.071

1.291

0

21.362

Dienst Uitvoering Onderwijs

20.071

20.071

1.291

0

21.362

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

23.709

16.763

‒ 2.657

‒ 3.669

10.437

Centraal orgaan opvang asielzoekers

23.709

16.763

‒ 2.657

‒ 3.669

10.437

      

Bijdrage aan medeoverheden

39.020

6.413

565

‒ 6.978

0

Gemeenten

39.020

6.413

565

‒ 6.978

0

      

Leningen

157.540

157.408

0

‒ 17.408

140.000

Dienst uitvoering onderwijs

157.540

157.408

0

‒ 17.408

140.000

      

Ontvangsten

1.000

1.000

204

0

1.204

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 34,5 miljoen. Hiervan is -/- € 3,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 30,9 miljoen heeft betrekking op de najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdachten: remigratieregeling

  • 1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2019 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (-/- € 1,3 miljoen).

Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's en RTW's

  • 1. Er zijn in totaal 8 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (-/- 1,5 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de decentralisatieuitkering pilots verdere integratie op de arbeidsmarkt (VIA) (-/- 0,9 miljoen).

  • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking van € 1 miljoen van opdrachten naar subsidies binnen de SZW-begroting.

  • 3. Op basis van de uitvoeringsgegevens van het COA wordt er een onderuitputting verwacht (-/- € 3,7 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden: Gemeenten

  • 1. Op basis van realisatiecijfers over 2018 wordt er in 2019 (bijdrage achteraf) een onderuitputting van -/- € 7,0 miljoen verwacht.

Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs

  • 1. De raming is neerwaarts bijgesteld, omdat uit de uitvoeringsinformatie van DUO blijkt dat het opgenomen bedrag lager is dan verwacht (-/- € 17,4 miljoen).

Licence