Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Verplichtingen

Op de verplichtingenruimte van dit artikel is onderuitputting opgetreden van € 19,8 miljoen. Deze onderputting is met name ontstaan op de volgende budgetten:

Het verplichtingenbudget overige subsidies is niet volledig uitgeput, er bleef € 2,9 miljoen aan verplichtingenruimte over doordat een aantal aanvragen laat werd ingediend, zodat daarop niet tijdig meer beschikt kon worden. Ook werd een subsidie op een lager bedrag vastgesteld dan eerder werd toegekend.

Onderuitputting van verplichtingenruimte (€ 2,2 miljoen) trad ook op bij het opdrachtenbudget Inburgering en Integratie. Dit kwam door langere besluitvorming over de beschikbaarstelling van middelen waardoor opdrachten niet meer tijdig aanbesteed konden worden. Ook zat er vertraging in aanbestedingen.

Op het budget bijdrage DUO werd € 1,9 miljoen minder aan verplichtingen opgenomen. Oorzaak daarvan is dat er als gevolg van minder aanvragen minder examens werden afgenomen en dat de schadevergoedingen in het kader van het «Chavez-arrest» traag op gang kwamen.

Aan leningen werd € 12,9 miljoen minder uitbetaald (kas = verplichting).

Uitgaven

Bij de uitgaven is een onderuitputting opgetreden van € 20.9 miljoen. De onderuitputting is vooral ontstaan op de volgende budgetten.

Aan overige subsidies is € 1,0 miljoen minder uitgegeven dan bij 2e suppletoire wet voorzien werd. Dit werd veroorzaakt doordat minder uitgaven plaatsvonden als gevolg van eerder genoemde redenen, alsmede doordat de bevoorschottingssystematiek werd aangepast waardoor sommige betalingen doorschoven naar 2020.

Op de uitgaven van het opdrachtenbudget Inburgering en Integratie trad € 4,0 miljoen onderuitputting op als gevolg van aanbestedingen later of niet plaatsvonden.

Aan DUO werd € 3,0 miljoen minder bijgedragen dan voorzien werd bij 2e suppletoire wet. De lagere bijdrage is een gevolg van lagere uitgaven aan kosten voor het afnemen van examens en minder betalingen aan schadevergoedingen in het kader van het Chavez-arrest.

Op Leningen is € 12,9 miljoen minder uitbetaald dan eerder voorzien als gevolg van een lager volume aan opgenomen leningen.

Ontvangsten

De algemene ontvangsten vielen € 0,6 miljoen hoger uit door onder meer een verrekening met de SVB inzake de Remigratiewet. Op de Leningen werd € 2,6 miljoen meer terugbetaald dan geraamd.

Licence