Base description which applies to whole site

Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

311.004

0

311.004

‒ 35.758

275.246

‒ 2.380

11.556

16.692

15.686

Uitgaven:

312.024

0

312.024

‒ 35.758

276.266

‒ 2.380

11.556

16.692

15.686

Waarvan juridisch verplicht

97,80%

97,80%

Inkomensoverdrachten

42.975

0

42.975

‒ 730

42.245

‒ 684

‒ 10

1.795

450

Remigratieregeling

42.975

0

42.975

‒ 730

42.245

‒ 684

‒ 10

1.795

450

Subsidies

11.988

0

11.988

4.500

16.488

0

0

0

0

Kennisinfrastructuur

2.736

0

2.736

0

2.736

0

0

0

0

Vluchtelingenwerk

1.032

0

1.032

0

1.032

0

0

0

0

Overige subsidies

8.220

0

8.220

4.500

12.720

0

0

0

0

Opdrachten

16.721

0

16.721

157

16.878

‒ 20

0

0

0

Inburgering en integratie

15.021

0

15.021

157

15.178

‒ 20

0

0

0

Remigratie

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

20.071

0

20.071

0

20.071

0

0

0

0

DUO

20.071

0

20.071

0

20.071

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

23.709

0

23.709

‒ 6.946

16.763

‒ 3.842

718

718

718

COA

23.709

0

23.709

‒ 6.946

16.763

‒ 3.842

718

718

718

Bijdrage aan medeoverheden

39.020

0

39.020

‒ 32.607

6.413

0

0

0

0

Gemeenten

39.020

0

39.020

‒ 32.607

6.413

0

0

0

0

Leningen

157.540

0

157.540

‒ 132

157.408

2.166

10.848

14.179

14.518

DUO

157.540

0

157.540

‒ 132

157.408

2.166

10.848

14.179

14.518

Ontvangsten

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Ontvansten algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

leningen

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 35,8 miljoen bij de uitgaven en verplichtingen. Onderstaand worden mutaties toegelicht.

Inkomensoverdachten: remigratieregeling

  • 1. Op basis van de prognose SVB is het volume in de raming van de uitgaven remigratieregeling bijgesteld. Dat leidt in 2019 tot minder uitgaven (-/- € 0,7 miljoen).

Subsidies en opdrachten

  • 1. Voor de veranderopgave inburgering wordt in 2019 € 4,5 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van regionale samenwerking tussen gemeenten.

  • 2. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen verwerkt (€ 0,3 miljoen).

  • 3. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,2 miljoen).

  • 4. Van het overgebleven budget opdrachten in 2018 is er € 0,1 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.

Bijdrage aan ZBO's / RTW's: COA

  • 1. Op grond van de uitvoeringsgegevens van COA is het volume in de raming van voorinburgering in 2019 neerwaarts bijgesteld. De afname van het volume leidt tot lagere kosten voor voorinburgering (-/- € 6,9 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden: gemeenten

  • 1. Overboeking naar het Gemeentefonds van -/- € 32,6 miljoen voor Doeluitkering gemeenten in het kader van maatschappelijke begeleiding participatieverklaring.

Leningen: DUO

  • 1. De verlaging van het budget voor de leningen inburgering in 2019 (-/- € 0,1 miljoen) volgt uit een aanpassing van de raming als gevolg van nieuwe uitvoeringsgegevens en prognose over de instroom van asielmigranten.

Licence