Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Slotwet

Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

1.107.469

1.382.744

636.082

‒ 379.774

256.308

Uitgaven

692.068

672.416

333.604

‒ 280

333.324

17.02 Betuweroute

4.807

7.823

1.095

‒ 1

1.094

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

2.188

3.782

155

‒ 101

54

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

17.475

21.245

18.775

‒ 2.589

16.186

17.07 ERTMS

217.960

265.300

64.423

‒ 1.180

63.243

17.07.01 Realisatieprogramma ERTMS

29.511

124.271

50.100

‒ 472

49.628

17.07.02 Planuitwerking ERTMS

188.449

141.029

14.323

‒ 708

13.615

17.08 ZuidasDok

187.941

90.945

87.202

3.589

90.791

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

261.697

283.321

161.954

2

161.956

17.10.01 Realisatieprogramma PHS

110.870

129.112

129.517

‒ 3

129.514

17.10.02 Planuitwerking PHS

150.827

154.209

32.437

5

32.442

Ontvangsten

72.020

163.675

24.928

1.453

26.381

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2019 (- € 379,8 miljoen) hebben met name betrekking op de volgende projecten:

  • ERTMS (- € 417,2 miljoen): dit komt met name doordat er binnen het project ERTMS een groot deel van de beschikkingsaanvraag van ProRail niet beschikt is vanwege de inhoudelijke afstemming die langer duurt dan voorzien. Daarnaast is een aantal bijdragen aan vervoerder niet verstrekt, aangezien er wordt gewerkt aan een specifieke subsidieregeling. Ook was rekening gehouden met bijdragen via het provinciefonds aan concessieverleners. Het programma is op dit moment bezig met Arriva om toepassing van ERTMS te onderzoeken bij de inzet van de drielanden trein. Dit leidt niet direct tot grote uitgaven waardoor de beoogde uitgaven en verplichtingen achterblijven. Het verplichtnigenbudget schuift door naar volgend jaar.

  • Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 12,1 miljoen):

    Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 1 miljoen aangekondigd als gevolg van het toekennen van een subsidie. Vooruitlopend op de realisatiebeschikking wordt voor het project PHS 's Hertogenbosch Transferknelpunten op de corridor Goederen Zuid Nederland een subsidie toegekend. De overschrijding van € 1 miljoen heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staat een verlaging van € 13,1 miljoen. Dit betreft een technische boeking op de post afrekening voorschotten als correctie op een verplichtingenverhoging bij begroting 2020.

  • Zuidasdok (€ 49,3 miljoen): de hogere verplichtingen zijn het gevolg van het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden in 2019 voor de A10 Zuidas en het corrigeren van de indexering van het hoofdcontract, waarbij de indexering van 2020 tot en met 2028 naar 2019 is gebracht. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) is dit reeds aan de Kamer gemeld.

Uitgaven

17.08 ZuidasDok

De hogere uitgaven van € 3,6 miljoen op dit artikel zijn middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) reeds aan de Kamer gemeld. In de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019. 32 668. nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020. 32668. nr. 14) jl. is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidasdok.

Licence