Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

1.107.469

1.382.744

60.699

‒ 807.361

636.082

Uitgaven

692.068

672.416

‒ 280.923

‒ 57.889

333.604

Waarvan juridisch verplicht

 

79%

  

100%

17.02 Betuweroute

4.807

7.823

‒ 5.837

‒ 891

1.095

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

2.188

3.782

‒ 2.323

‒ 1.304

155

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

17.475

21.245

425

‒ 2.895

18.775

17.07 ERTMS

217.960

265.300

‒ 146.989

‒ 53.888

64.423

17.07.01 Planuitwerking ERTMS

188.449

141.029

‒ 132.540

5.834

14.323

17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS

29.511

124.271

‒ 14.449

‒ 59.722

50.100

17.08 ZuidasDok

187.941

90.945

15.491

‒ 19.234

87.202

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

261.697

283.321

‒ 141.690

20.323

161.954

17.10.01 Realisatieprogramma PHS

110.870

129.112

‒ 12.257

12.662

129.517

17.10.02 Planuitwerking PHS

150.827

154.209

‒ 129.433

7.661

32.437

Ontvangsten

72.020

163.675

17.329

‒ 156.076

24.928

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 worden met name veroorzaakt door:

  • ERTMS (- € 793,3 miljoen): dit wordt veroorzaakt doordat voor het opvolgen van de aanbevelingen vanuit de BIT-toets meer tijd nodig is dan voorzien. De programmabeslsissing is hierdoor later genomen dan in eerste instantie is verwacht. Di heeft tevens een vertragend effect gehad op de aanbestedingen. Als gevolg van deze vertragingen worden de verplichtingen naar achter geschoven.

  • ZuidasDok (- € 79,4 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door de uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.

  • PHS (+ € 70,9 miljoen): Dit wordt met name veroorzaakt door de faseovergang PHS Westhaven van planstudie- naar realisatiefas, ten behoeve van de realisatiebeschikking wordt € 65,8 miljoen vanuit latere jaren naar 2019 geschoven.

Uitgaven

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De mutaties bij 2e suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 2,9 miljoen dit bestaat uit de verwerking van het saldo Grote Projecten PMR. Doordat de laatste termijn van Shell doorschuift van 2019 naar 2020 en het verleggen van de gasunieleiding omwille van de PFAS stil ligt zal er dit jaar naar verwachting minder worden uitgegeven.

17.07 ERTMS

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 53,9 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het voordelig saldo 2019.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 26,3 miljoen. Ten opzichte van de programmering is er € 80,8 miljoen minder aan realisatie verwacht, waardoor een voordelig saldo van € 54,5 miljoen resteert. Dit komt door het opvolgen van de aanbevelingen vanuit Bureau ICT Toetsing (de BIT-toets) waar meer tijd voor nodig was dan voorzien. Hierdoor is de programmabeslissing later genomen dan gepland en is later gestart met de aanbestedingen. Het uitkeren van de bijdragen aan de vervoerders vindt later plaats dan eerder verwacht. Het uitkeren van deze middelen is verbonden aan activiteiten van de NS (materiaalombouw) die verbonden zijn aan de realisatiefase.

17.08 ZuidasDok

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019 (- € 19,2 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 19,2 miljoen. De lagere uitgaven in 2019 worden veroorzaakt door uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.

17.10 PHS

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 20,3 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het nadelig saldo 2019.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 10 miljoen. De programmering is met € 10,1 miljoen verhoogd als gevolg van een hogere realisatie, waardoor er op dit artikelonderdeel een nadelig saldo van € 20,1 miljoen is ontstaan.

  • Dit heeft onder meer te maken met het naar voren halen van middelen (+ € 10 miljoen) van 2020 naar 2019 voor het project Spooromgeving Geldermalsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de aannemer de werkzaamheden anders heeft gefaseerd in de tijd waardoor het betalingsschema naar voren is gehaald.

  • Bij PHS Ede worden middelen naar achter geschoven (- € 7 miljoen) doordat de aanbestedingsprocedure vroegtijdig is beëindigd doordat er geen inschrijvingen zijn geweest die binnen het beschikbare budget pasten; er wordt opnieuw gestart in het eerste kwartaal van 2020.

  • Voor de planuitwerking van Amsterdam CS en voor de corridor goederen Zuid-Nederland (+ € 6,9 miljoen) zijn tenslotte meer werkzaamheden verricht waardoor een hogere realisatie plaatsvond in 2019; hiervoor worden middelen naar voren gehaald.

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 156,1 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (- € 156,9 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelondereel is sprake van een nadelig saldo van € 156,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van de gemeente Vught en de Provincie Noord-Brabant voor het project Meteren - Boxtel binnen het Programma Hoogfrequent Spoor die niet binnenkomt dit jaar (- € 130,6 miljoen) en een bijdrage voor het project ZuidasDok van de Provincie Noord-Holland die later wordt ontvangen door vertragingen in de uitvoering (- € 27,1 miljoen).

Licence