Base description which applies to whole site

Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Op artikel 6 zijn de verplichtingen en uitgaven lager uitgevallen dan geraamd. Respectievelijk gaat het om circa € 14,3 mln. en € 2,9 mln. Hier staat tegenover dat de ontvangsten circa € 10,5 mln. hoger zijn uitgevallen dan geraamd.

Toelichting

De onderschrijding op het verplichtingenbudget komt met name doordat verplichtingen reeds in eerdere jaren zijn aangegaan. Daarnaast vallen de verplichtingen en uitgaven lager uit dan begroot omdat er vanuit diverse regelingen binnen artikelonderdeel 6.2 middelen zijn overgeheveld naar artikel 5 ten behoeve van eenmalige migratiekosten voor de overgang van het Standaard Platform van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van BZK. Daarnaast is er minder uitgegeven op de investeringspost doordat er minder opdrachten verleend zijn dan verwacht.

De hogere ontvangsten zijn grotendeels toe te schrijven aan afrekeningen van in 2018 afgeronde opdrachten met RvIG, Logius, RVO.nl en Kamer van Koophandel.

Licence