Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

174.479

180.203

‒ 1.340

‒ 5.091

173.772

      

Uitgaven:

174.479

180.203

‒ 1.340

‒ 5.091

173.772

Waarvan juridisch verplicht

 

48%

  

78%

      

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

78.034

83.558

‒ 2.308

1.208

82.458

Subsidies

200

226

1.471

934

2.631

Overheidsdienstverlening

200

226

1.471

934

2.631

Opdrachten

19.028

18.448

‒ 8.507

‒ 4.156

5.785

Digitale dienstverlening

0

0

300

0

300

Informatiebeleid

6.687

6.687

‒ 4.060

‒ 584

2.043

Informatiesamenleving

2.000

1.920

‒ 1.014

147

1.053

Investeringspost Digitale Overheid

0

0

 

‒ 40

‒ 40

Overheidsdienstverlening

10.341

9.841

‒ 3.733

‒ 3.679

2.429

Bijdragen aan agentschappen

45.156

51.219

858

3.297

55.374

Agentschap Telecom

1.600

1.600

209

‒ 126

1.683

Logius

22.860

28.923

‒ 36

751

29.638

RvIG

5.560

5.560

‒ 825

648

5.383

RVO.nl

7.150

7.150

272

‒ 61

7.361

UBR

7.986

7.986

1.203

2.009

11.198

Diverse bijdragen

0

0

35

76

111

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

12.900

12.941

3.721

1.077

17.739

CBS

500

500

449

‒ 314

635

ICTU

4.500

4.541

2.823

1.967

9.331

Kadaster

0

0

120

0

120

KvK

7.900

7.900

‒ 851

‒ 440

6.609

Diverse bijdragen

0

0

1.180

‒ 136

1.044

Bijdragen aan medeoverheden

700

674

‒ 21

‒ 25

628

Gemeenten

700

674

‒ 21

‒ 25

628

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

48

48

Digitale dienstverlening

0

0

0

48

48

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

50

50

170

33

253

Ministerie van Buitenlandse Zaken (H5)

50

50

0

15

65

Diverse bijdragen

0

0

170

18

188

      

6.5 Identiteitsstelsel

39.502

39.502

968

138

40.608

Opdrachten

19.938

7.988

‒ 6.075

‒ 921

992

Identiteitsstelsel

19.938

7.988

‒ 6.075

‒ 921

992

Bijdragen aan agentschappen

19.564

20.414

6.968

2.950

30.332

RvIG

19.564

20.414

6.968

2.950

30.332

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

11.100

0

‒ 1.891

9.209

ICTU

0

11.100

0

‒ 1.891

9.209

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

75

0

75

Gemeenten

0

0

75

0

75

      

6.6 Investeringspost digitale overheid

56.943

57.143

0

‒ 6.437

50.706

Subsidies

0

2.440

2.432

557

5.429

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

0

2.440

2.432

557

5.429

Opdrachten

56.943

9.050

1.094

‒ 7.282

2.862

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

56.943

9.050

1.094

‒ 7.282

2.862

Bijdragen aan agentschappen

0

38.928

‒ 876

‒ 2.020

36.032

RVO.nl

0

4.500

‒ 2.138

‒ 12

2.350

RvIG

0

5.900

 

‒ 838

5.062

Logius

0

26.000

650

‒ 1.414

25.236

UBR

0

1.478

0

0

1.478

Diverse bijdragen

0

1.050

612

244

1.906

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

3.575

0

380

3.955

ICTU

0

500

0

220

720

Diverse bijdragen

0

3.075

0

160

3.235

Bijdragen aan medeoverheden

0

3.150

‒ 3.150

150

150

Gemeenten

0

3.150

‒ 3.150

150

150

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

500

1.778

2.278

Diverse bijdragen

0

0

500

1.778

2.278

      

Ontvangsten

1.609

423

899

6.563

7.885

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Sturing informatiebeveiliging en ICT

De ambities uit het regeerakkoord hebben geleid tot een Kamerbrief Sturing informatiebeveiliging en ICT (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 573) en een verdere uitwerking in de strategische I-agenda (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 591). Om de ambities waar te maken wordt binnen de begroting van BZK in 2019 € 1,6 mln. gerealloceerd van artikel 6 naar artikel 7 (€ 0,5 mln.) en artikel 11 (€ 1,1 mln.).

LPO

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Opdrachten

Informatiebeleid

Het gaat hier om diverse kleinere mutaties om het budget op het juiste instrument te zetten, waaronder de Data Agenda Overheid.

Overheidsdienstverlening

Het betreft hier diverse mutaties om budgetten naar het juiste instrument te herschikken. Het gaat o.a. om herschikkingen ten behoeve van het programmabureau van de programmeringsraad Logius, Europese digitale dienstverlening en Digitale Inclusie.

Bijdragen aan agentschappen

Logius

Het betreft hier diverse mutaties waaronder de kosten van de aanbesteding KIS/EASI (met name ten behoeve van Digipoort) in 2019.

In 2019 komen niet alle middelen voor eID meer tot besteding. € 1,5 mln. hiervan wordt meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.

UBR

Het betreft hier diverse mutaties, waaronder de financiering van het programmabureau van de programmeringsraad Logius en een reallocatie om de kwaliteit van het register van overheidsorganisaties te verbeteren en uitbreiding van de wettenbank i.v.m. toekomstige wetgeving.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ICTU

Dit betreft diverse technische mutaties, waaronder een herschikking vanuit het instrument «opdrachten» ten behoeve van Europese digitale dienstverlening.

6.5 Identiteitsstelsel

Bijdragen aan agentschappen

RvIG

Het betreft hier aantal mutaties waaronder bijdragen van andere departementen/afnemers in het kader van beheer Basisregistratie Personen (BRP).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ICTU

Dit betreft voornamelijk een herschikking van middelen van «bijdragen aan ZBO's/RWT's» naar «bijdragen aan agentschappen/ RvIG» in het kader van de transitie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

6.6 Investeringspost digitale overheid

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overboeking naar het gemeente- en provinciefonds (€ 3,2 mln.) ten behoeve van het programma NL DIGIbeter.

Bijdragen aan agentschappen

Logius

Dit betreft een aantal mutaties binnen de investeringspost digitale overheid. De investeringen die worden gedaan vanuit deze post zijn gericht op innovaties binnen de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI).

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

Dit betreft een aantal mutaties binnen de investeringspost digitale overheid. De investeringen die worden gedaan vanuit deze post zijn gericht op innovaties binnen de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI).

Ontvangsten

Het betreft diverse ontvangsten waaronder bijdragen van afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP) ten behoeve van het beheer van de BRP.

Licence