Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2019 € 139,4 mln minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 96,5 mln minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,6 mln lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 2 mln:

 • Voor Fundamenteel en toegepast onderzoek is € 23,6 mln niet benut. Deze ruimte zal conform de fondsconstructie worden doorgeschoven naar 2020 voor een tweede tender in het kader van de regeling Thematische Technology Transfer.

 • De committeringen voor de eerste tender van de regeling Thematische Technology Transfer konden niet in 2019 worden afgerond. Het verplichtingenbudget (€ 24 mln)schuift door naar 2020, zodat de committeringen in 2020 kunnen worden vastgelegd.

 • Voor Innovatiekrediet is € 22,5 mln niet benut. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat er in 2019 minder aanvragen zijn toegekend voor klinische projecten (€ - 17 mln) dan het opengestelde plafond.

 • Voor de Seed capital regeling is € 9,1 mln niet benut. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat het budget voor de Seed Business Angels niet volledig werd benut (- € 8,3 mln).

 • Voor de regeling Vroegefasefinanciering is € 4,5 mln niet benut. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de er minder toekenningen zijn gerealiseerd dan conform het opengestelde plafond van € 8 mln mogelijk was.

 • De middelen voor het MKB-actieplan voor o.a. digitalisering van het MKB en de MKB-deals zijn in 2019 niet tot besteding gekomen (€ 5,8 mln). Conform de fondsconstructie schuiven deze middelen door naar 2020 en zullen in dat jaar voor deze doelen worden ingezet.

 • De bijdrage RVO is voor € 5,6 mln niet benut. De oorzaak hiervan is dat in 2019 het budget voor de meerjarige uitvoeringskosten van Oncode en de TTT-regeling aan de RVO-bijdrage is toegevoegd en dit budget vanwege de kaders van de Rijksbegroting niet meerjarig kon worden verspreid.

Uitgaven

Uitgavenmutaties groter dan €2 mln:

 • In 2019 kon het budget voor de regeling Thematische Technology Transfer (€ 24 mln) vanwege de kaders van de Rijksbegroting niet meerjarig over de komende jaren worden verspreid conform het gewenste kasritme, daardoor bleef dit budget in 2019 onbenut.

 • Op basis van de liquiditeitsbehoefte van het Co-investeringsfonds is in 2019 € 5 mln bevoorschot. Hierdoor bleef in 2019 € 15,3 mln kasbudget onbenut. Deze ruimte schuift conform de fondsconstructie door naar 2020.

 • De kasuitgaven op het Innovatiekrediet fluctueren jaarlijks door individuele uitbetalingsafspraken met bedrijven op basis van afgesproken mijlpalen. Daarnaast werden in 2018 en 2019 minder verplichtingen aangegaan dan de geraamde € 70 mln jaarlijks. Dit heeft ook doorwerking gehad in de kasuitgaven.

 • Deze onderbenutting van het kasbudget van de Seed Capital regeling werd onder andere veroorzaakt doordat er een lager dan begroot aantal toekenningen is gedaan voor de Seed Business Angels waardoor de kasrealisatie lager was dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast vindt de uitfinanciering van de verplichtingen plaats op basis van liquiditeitsbehoefte van de Seedfondsen. Dit kan van jaar op jaar fluctueren. Tot slot kon de onderbenutting uit 2018, die in 2019 aan de begroting werd toegevoegd vanwege de kaders van de Rijksbegroting niet over de komende jaren worden gespreid.

 • Voor de regeling Vroegefasefinanciering is € 4,2 mln niet benut. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de er minder toekenningen zijn gerealiseerd dan conform het opengestelde plafond van € 8 mln mogelijk was.

 • De middelen voor het MKB-actieplan voor o.a. digitalisering van het MKB en de MKB-deals zijn in 2019 niet tot besteding gekomen (€ 5,8 mln). Conform de fondsconstructie schuiven deze middelen door naar 2020 en zullen in dat jaar voor deze doelen worden ingezet.

 • Voor Fundamenteel en toegepast onderzoek is € 23,6 mln niet benut. Deze ruimte zal conform de fondsconstructie worden doorgeschoven naar 2020 voor een tweede tender in het kader van de regeling Thematische Technology Transfer. Daarnaast vielen de uitgaven voor de regeling Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteit € 6,4 mln lager uit dan geraamd, vanwege de liquiditeitsbehoefte van de onderliggende projecten.

 • Doordat het beschikbare kasbudget voor Oncode Institute in 2019 vanwege de kaders van de Rijksbegroting niet meerjarig over de komende jaren kon worden verspreid, conform het benodigde kasritme, bleef er in 2019 kasbudget onbenut.

 • In 2019 kon het budget voor de regeling Thematische Technology Transfer vanwege de kaders van de Rijksbegroting niet meerjarig over de komende jaren worden verspreid conform het gewenste kasritme, daardoor bleef dit budget in 2019 onbenut.

 • De bijdrage RVO is voor € 5,7 mln niet benut. De oorzaak hiervan is dat in 2019 het budget voor de meerjarige uitvoeringskosten van Oncode en de TTT-regeling aan de RVO-bijdrage is toegevoegd en dit budget vanwege de kaders van de Rijksbegroting niet meerjarig kon worden verspreid.

Ontvangsten

Ontvangstenmutaties groter dan € 2 mln:

 • De ontvangsten voor het Dutch Venture Initiative van € 2,9 mln konden in 2019 niet worden gerealiseerd. Naar verwachting zullen in 2020 de eerste ontvangsten op de EZK-begroting zichtbaar kunnen worden gemaakt.

 • In het kader van fundamenteel en toegepast onderzoek is € 5,9 mln ontvangen omdat een project is beëindigd en het reeds verstrekte voorschot is terugbetaald (€ 5,6 mln). Daarnaast zijn enkele aflossingen ontvangen (€ 0,3 mln).

 • Voor het Innovatiekrediet is € 6,4 mln minder ontvangen dan geraamd. De ontvangsten van het Innovatiekrediet kunnen fluctueren. Het is moeilijk vooraf in te schatten wanneer de terugontvangsten precies plaats zullen vinden.

 • In het kader van de Seed Capital regeling werd € 5,6 mln meer ontvangen dan de raming. De geraamde terugontvangsten Seed Capital regeling zijn gebaseerd op een inschatting. Het is moeilijk vooraf in te schatten wanneer de terugontvangsten precies plaats zullen vinden. Dit hangt af van het tijdstip dat participaties van het startersfonds worden verkocht.

 • Voor de Vroegefasefinanciering werd € 2,7 mln ontvangen. Dit betrof met name een terugontvangst van NWO-TTW met betrekking tot de afwikkeling van het teveel betaalde voorschot voor de openstellingen van de regeling Vroegefasefinanciering in 2014 en 2015.

Licence