Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Bij de Najaarsnota 2023 was er een bedrag van € 414,55 mln aan verplichtingen geraamd en een bedrag van € 490,59 mln aan kasuitgaven. Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € 282,33 mln minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 198 mln minder aan verplichtingen aangegaan.

Bij Najaarsnota 2023 was er een bedrag van € 127 mln aan ontvangsten geraamd. De gerealiseerde ontvangsten zijn in 2023 € 11,5 mln hoger dan begroot bij de Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 5 mln:

 • In de zomer van 2023 is besloten € 100 mln te alloceren voor de Economische Veiligheidsfaciliteit. Deze is nader verdeeld in € 50 mln voor 2023 en € 50 mln voor 2024. De uitwerking van de faciliteit was in 2023 nog niet afgerond, waardoor de eerste tranche van € 50 mln nog niet overgemaakt is naar InvestNL. Dit bedrag wordt opgevraagd in de voorjaarsnota om in 2024 alsnog over te maken aan InvestNL.

 • De realisatie van de Thematische Technology Transfer (TTT) in 2023 vallen lager uit dan begroot. Hierdoor was de bevoorschoorting van deze TTT's gestaakt voor het laatste deel van 2023. Wanneer de kosten weer in de pas gaan lopen met de ingediende projectbegrotingen wordt de bevoorschotting conform afspraken overgemaakt. De verwachting is dat de uitgaven in 2024-2026 hoger zullen zijn dan in 2023.

 • Vanwege de eindejaarsmarge van het Toekomstfonds is er de afgelopen jaren verplichtingebudget opgehoogt op het instrument Innovatiekrediet. De verplichtingen-kas balans van het Innovatiekrediet loopt daardoor niet meer gelijk. Dit verklaart de hoge onderuitputting op het verplichtingenbudget. In 2024 zal worden gekeken of een deel kan worden afgeroomd.

 • Doordat er in eerdere jaren vertraging is opgelopen wordt er minder besteed dan origineel geraamd voor de SEED-regeling. Hierom is het kasbudget eerder in het jaar naar benenden bijgesteld. Er resteert nu nog € 11,3 mln welke met de Slotwet wordt afgeboekt. Dit budget is al wel verplicht en de verwachting is daarom ook dat de kas de komende jaren wel wordt uitgegeven.

 • De regeling Vroegefasefinanceiring biedt financiering in de vorm van een geldlening voor innovatieve bedrijven in de vroege ontwikkelingsfase. De omvang en het moment van uitbetaling is afhankelijk van aanvragen van de provincies (uitvoerder regionale luik), innovatieve bedrijven en starters. Het aantal aanvragen van bedrijven viel lager uit dan verwacht in 2023. De provincies mogen eenmaal per 3 jaar een aanvraag doen, de verwachting is dat in 2024 een hoog aantal in aanvragen gedaan wordt.

 • In 2023 is € 15 mln van het Q4C-budget beschikbaar gesteld voor Techleap.nl. Tijdens de begrotingsbehandeling EZK is het amendement Van Strien over middelen voor de ROM's aangenomen. De dekking voor deze middelen komen uit het Toekomstfonds 2024, de middelen van Q4C zijn voorzien voor deze dekking.

 • De onderuitputting van € 10,67 mln op het instrument Bijdrage aan RVO is mede ontstaan doordat er eindejaarsmarge (100%) was opgeboekt uit 2022. De middelen waren niet nodig in 2023 en zijn daardoor onbenut gebleven.

Uitgaven

Uitgavenmutaties groter dan € 5 mln:

 • Voor Onco Reserach is er € 8 mln minder uitgegeven dat geraamd. Besteding van de middelen op dit instrument gaat op basis van aanvragen van Oncode. Voor pijler 3 was er geen investeerbare propositie in 2023. Voor pijler 1 en 2 wil Oncode niet teveel geld als lening in de boeken hebben staan omdat dat investeerders afschrikt. Er was eind 2022 al een groot voorschot betaald waardoor dit realiteit werd. Voor 2024 stond er weinig begroot, met de Eindejaarsmarge van 2023 wordt dit rechtgetrokken.

 • Onder het Fund to Fund wordt het Dutch Venture Initiative en Dutch Venture Initiative II uitgevoerd door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Oost NL. Omdat de ontvangsten op de fondsen door Oost NL opnieuw worden ingezet zijn er minder middelen aan de ROM Oost NL uitbetaald dit jaar.

 • De bijdrage aan RVO was € 10,67 mln lager dan begroot.

 • Het Dutch Future Fund is als onderdeel van het steun- en herstelpakket van augustus 2020 na enkele jaren vertraging zijn dit jaar begonnen de eerste capital calls aan Invest NL uitbetaald . Zoals ook benoemd bij de 2e suppletoire begroting is het gehele budget niet benut in 2023. De verwachting is dat de vertraging in de start de komende jaren wordt goedgemaakt en uitbetaald.

 • Het Deep Tech Fund is als onderdeel van het steun- en herstelpakket van augustus 2020 na enkele jaren vertraging dit jaar begonnen met de eerste capital calls via Invest NL. Zoals ook benoemd bij de 2e suppletoire begroting is het gehele budget niet benut in 2023. De verwachting is dat in 2024 dit budget wordt uitbetaald.

 • Het Fonds Alternatieve Financiering is onderdeel van het steun- en herstelpakket van augustus 2020. De uitfinanciering van het fonds vind plaats op basis van de kredietbehoefte van de uitvrager. Er zijn in 2023 lagere capital calls geweest dan begroot, dit is deels het gevolg van de onderuitputting in 2022 en het doorschuiven van de budgetten naar 2023. De verwachting is dat de vertraagde start de komende jaren wordt goedgemaakt en uitgefinancieerd.

 • Het European Tech Champions Initiative (ETCI) is een nieuw Europees fonds dat belegt is bij EIF. Nederland neemt sinds 2023 deel aan ETCI voor in totaal € 100 mln. Uitbetalingen aan ETCI vinden plaats op basis van capitall call, in 2023 heeft de eerste capital call plaatsgevonden. De verwachting is dat de komende jaren verschillende capital calls gedaan worden en dat de rest van de € 100 mln wordt uitbetaald.

 • De regeling Vroegefasefinanceiring biedt financiering in de vorm van een geldlening voor innovatieve bedrijven in de vroege ontwikkelingsfase. De omvang en het moment van uitbetaling is afhankelijk van aanvragen van de provincies (uitvoerder regionale luik), innovatieve bedrijven en starters. Het aantal aanvragen van bedrijven viel lager uit dan verwacht in 2023. De provincies mogen eenmaal per 3 jaar een aanvraag doen, de verwachting is dat in 2024 een hoog aantal in aanvragen gedaan wordt. In totaal is er € 27,77 mln minder uitgegeven dan begroot.

Ontvangsten

Ontvangstenmutaties groter dan € 5 mln:

 • Onder het Fund to Fund wordt het Dutch Venture Initiative en Dutch Venture Initiative II uitgevoerd door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Oost NL. Omdat de ontvangsten op de fondsen door Oost NL opnieuw worden ingezet zijn er minder middelen ontvangen van de ROM Oost NL dit jaar.

 • In 2023 heeft er een Innovatiekrediet project in een keer de lening afgelost. Dit bedroeg € 35 mln. Deze aflossing is hoofdverantwoordelijk voor de hoge ontvangsten op dit instrument. Normaal gesproken lossen projecten hun lening verspreid over meerdere jaren af.

 • Via de ROM's zijn er meer ontvangsten binnen gekomen dan geraamd, specifiek heeft dit betrekking op de ontvangsten op de Corona Overbruggingsleningen. Hiervoor zijn in 2023 meer leningen afgelost dan gepland.

Licence