Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 10 Nog onverdeeld

D1 Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

0

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

                 
 

Uitgaven:

0

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

                 

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

10.3

Onvoorzien

0

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

– 1.957

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

E Toelichting op de instrumenten

De Eerste Kamer stelt zich op het standpunt dat het zich als zelfstandige begrotingsautoriteit en de eerder op dat vlak tussen regering en Kamer gemaakte afspraken, niet gebonden acht aan een van regeringswege voor de Kamer vastgestelde taakstelling, maar zorgvuldig zal ramen. Een deel van de taakstellingen Rutte I en II is derhalve niet ingevuld. Het betreft een bedrag van € 0,70 mln. in 2019 en volgende jaren.

De taakstelling Rutte I op artikel 2 is door de Tweede Kamer aangemerkt als een taakstelling op een niet beïnvloedbaar artikel. De taakstelling van € 1,26 mln. in 2019 en volgende jaren staat nog open op dit artikel.

Licence