Base description which applies to whole site

Artikel 9. Kiesraad

A Algemene doelstelling

De Kiesraad fungeert als centraal stembureau voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europese parlement. De Kiesraad registreert partijaanduidingen, nummert kandidatenlijsten en stelt de officiële verkiezingsuitslagen voor deze verkiezingen vast. Daarnaast is de Kiesraad het adviesorgaan voor het kabinet en parlement op het terrein van het kiesrecht en de organisatie en uitvoering van verkiezingen. Verder verschaft de Kiesraad informatie aan gemeenten, provincies, politieke partijen, burgers en media over kiesrecht en verkiezingen.

De Kiesraad treedt het gehele jaar door op als kennis- en informatiepunt over kiesrecht en verkiezingen voor gemeenten, provinciale griffies, politieke partijen, kiezers en media. Voorts adviseert de Kiesraad de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over kiesrechtelijke geschillen waarbij de Kiesraad niet zelf partij is.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie8.

C Beleidswijzigingen

Voor 2019 zijn belangrijke aanpassingen op het punt van de verkiezingssoftware voorzien (advisering, ontwikkeling, toetsing, beoordeling). Daarnaast is als gevolg van de totstandkoming van de wet van 10 juli 2018 (Stb. 2018, 214) tot intrekking van de Wet raadgevend referendum met ingang van diezelfde datum een einde gekomen aan de werkzaamheden die ter uitvoering van deze wet aan de Kiesraad waren opgedragen in diens hoedanigheid van centraal stembureau voor het houden van een referendum.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

0

2.412

2.345

2.345

2.345

2.345

2.345

                 
 

Uitgaven:

0

2.412

2.345

2.345

2.345

2.345

2.345

                 

9.1

Kiesraad

0

2.412

2.345

2.345

2.345

2.345

2.345

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

E Toelichting op de instrumenten

9.1 Kiesraad

De Kiesraad is belast met uitgaven die betrekking hebben op vaste – verplichte – zaken zoals de personele exploitatie, externe inhuur, materieel en loonkosten voor het secretariaat van de Kiesraad. Doelmatigheid, juistheid, tijdigheid en rechtmatigheid zijn daarbij belangrijke kernbegrippen.

De Kiesraad is belast met uitgaven in directe relatie tot de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europese parlement en het kennis- en informatiepunt zoals de beheerkosten van automatiseringssoftware, de databank verkiezingsuitslagen, aanschaf hardware, communicatieadvies en communicatiemiddelen. Doelmatigheid, juistheid, tijdigheid en rechtmatigheid zijn daarbij belangrijke kernbegrippen.

8

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4.

Licence