Base description which applies to whole site

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit in het hoofdwatersysteem ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water worden verantwoord op artikelonderdeel 7.01.

Waterveiligheid en waterkwaliteit vragen specifiek aandacht in de Zuidwestelijke Delta en in delen van de grote wateren. Hierbij is mede aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden en veiligheid van de scheepvaart en voor natuurcompensatie, recreatie en het verbeteren van de habitat van flora en fauna (Natura 2000). Dit is verantwoord op artikel 7.02.

De Delta-aanpak Waterkwaliteit heeft met het Regeerakkoord 2017 een impuls gekregen. Een deel van de enveloppe Natuur en Waterkwaliteit, € 175 miljoen, is aan het Deltafonds toegevoegd (Kamerstukken 2017–2018, 27 625, nr. 422). Het kabinet zet hiervan € 75 miljoen in voor een doorlaatmiddel in de Brouwersdam om het water in de Grevelingen te kunnen verversen. Voor het Waddengebied investeert het kabinet € 16 miljoen in een kwelderproject Eems-Dollard, faciliteert het de beheerautoriteit Waddenzee en doet onderzoek vanuit de Gebiedsagenda Wadden. Ook wordt € 1 miljoen beschikbaar gesteld om samen met regionale partijen te onderzoeken wat de verschillende kansrijke maatregelen zijn voor verdere verbetering van de ecologische kwaliteit van het Markermeer en is € 3 miljoen nodig voor programmakosten om bovengenoemde onderdelen in uitvoering te brengen. Dit is toegevoegd aan artikel 7.02. Het kabinet zet daarnaast € 70 miljoen extra in voor bronmaatregelen en extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Tot slot is € 10 miljoen beschikbaar voor monitoring en onderzoek. Deze bedragen zijn toegevoegd aan artikel 7.03.

Het artikel investeren in waterkwaliteit is gerelateerd aan beleidsartikel 11 (Integraal Waterbeleid) op de Begroting Hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

14.356

71.457

112.564

105.075

43.244

61.885

214.912

Uitgaven

7.022

42.459

84.443

127.233

87.441

131.888

94.378

Waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

5.881

24.017

48.170

47.259

51.340

73.973

62.348

               

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

284

5.000

5.324

29.889

26.111

48.465

22.930

7.02.01 Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

284

3.000

3.324

24.889

7.646

0

0

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

282

787

789

21.493

0

0

0

7.02.02 Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

0

2.000

2.000

5.000

18.465

48.465

22.930

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

25

0

0

0

0

0

               

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

857

13.442

30.949

50.085

9.990

9.450

9.100

               

Ontvangsten

91

460

0

0

0

0

0

7.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit

91

460

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van de nog niet in uitvoering genomen aanlegprojecten worden de budgetten in 2019 voor de Kaderrichtlijn Water en de waterkwaliteitsprojecten als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2019.

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2032 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2032 toegelicht.

Bedragen x € 1.000
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

7 Investeren in waterkwaliteit

uitgaven

42.459

84.443

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

24.017

48.170

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

5.000

5.324

29.889

26.111

48.465

22.930

0

0

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

280

13.442

30.949

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

                   

7.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit

Ontvangsten

460

0

0

0

0

0

0

0

(Vervolg) Bedragen x € 1.000
   

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2018–2032

7 Investeren in waterkwaliteit

uitgaven

75.129

74.720

0

0

0

0

0

847.463

7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

75.129

74.720

0

0

0

0

0

583.728

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

0

0

0

0

0

0

0

137.719

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

0

0

0

0

0

0

0

126.016

                   

7.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

460

7.01 Investeringen waterkwaliteit

Motivering

Het op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waardoor Nederland schoon (drink)water heeft.

Verbeterprogramma Kaderrichtlijn Water

Producten

Het Verbeterprogramma Kaderrichtlijn Water bestaat uit maatregelen in de rijkswateren die zijn geclusterd tot projecten. De projecten richten zich op het herstel van natuurlijkere overgangen tussen land en water, zoet en zout en van verbindingen, waaronder die tussen het hoofd- en regionaal watersysteem. Het betreft vooral aanlegprojecten om een meer natuurlijke inrichting van de watersystemen te bewerkstelligen. Dit moet bijdragen aan het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand van de watersystemen, zoals de Kaderrichtlijn Water vraagt. Tevens draagt dit bij aan de doelen voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Meetbare gegevens

De uitvoering van het verbeterprogramma is in een drietal tranches verdeeld. De tranches zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de planperiodes van de Kaderrichtlijn Water. De eerste tranche (vanaf 2009) bestond uit circa 250 maatregelen2. In de loop van 2017 zijn de laatste maatregelen opgeleverd. Eind 2017 is decharge verleend voor de eerste tranche. De tweede tranche is gestart in 2016. De tweede tranche bestaat op dit moment uit 12 projecten (circa 242 maatregelen). Eind 2021 wordt de tweede tranche afgerond. De verkenning voor de derde tranche (2021–2027) is in 2017 opgestart.

Over de uitvoering van alle maatregelen, ook die worden uitgevoerd door de waterschappen en andere partijen, gericht op de ecologische en chemische kwaliteit van de oppervlaktewateren in de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde, Eems en de uitvoering gericht op een goede chemische en kwantitatieve toestand van de grondwateren in de vier stroomgebieden wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd via De Staat van ons Water (laatste publicatie: Kamerstukken II, 2017–2018, 27 625, nr. 424). Omdat de Kaderrichtlijn Water werkt met planperiodes, is een volledige beschrijving van de toestand alleen om de 6 jaar mogelijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteert jaarlijks op basis van de beschikbare gegevens over waterkwaliteit in het Compendium voor de Leefomgeving.

Projectoverzicht; realisatieprogramma (bedragen x € 1 mln.)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

later

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

                       

Projecten Nationaal

                       

KRW 1e tranche

40

40

29

 

1

 

10

         

KRW 2e en 3e tranche

590

576

17

24

47

47

42

74

62

276

   

afrondingen

                       

Programma Realisatie

630

616

46

24

48

47

52

74

62

276

   

Budget (DF 7.01.01)

   

46

24

48

47

52

74

62

276

   

7.02 Overige investeringen waterkwaliteit

Motivering

Naast het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren ten behoeve van de KRW zijn hieronder de overige aanlegprojecten inzake waterkwaliteit opgenomen.

Realisatieprogramma

Producten

Projectoverzicht realisatieprogramma (bedragen in € 1 mln.)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

later

huidig

vorig

 

Waterkwaliteit

                         

Projecten Nationaal

                         

Verruiming vaargeul Westerschelde

25

25

2

1

1

21

             

Grote wateren

16

18

 

2

3

3

8

     

2021

 

1

afrondingen

       

– 1

1

             

Programma Realisatie

41

43

2

3

3

25

8

0

0

0

 

Budget (DF 7.02.01)

   

2

3

3

25

8

0

0

0

     

Toelichting

  • 1. Een bedrag van € 1,2 miljoen is overgeheveld naar artikel 05.01 voor de capaciteit van RWS en € 0,6 miljoen aan LNV voor een bijdrage ten behoeve van de programmatische aanpak ecologie kwaliteit Grote wateren.

Grote wateren

In 2017 is een verkenning uitgevoerd naar de opgaven voor natuur en waterkwaliteit in de grote wateren. De verkenning grote wateren laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken, bijvoorbeeld door het terugbrengen van getij.

Op grond hiervan is de ambitie ontwikkeld om tot 2050 diverse maatregelen te treffen die gericht zijn op het voorkomen van achteruitgang van ecologische kwaliteit van de grote wateren, het bevorderen van een stabiel en samenhangend ecologisch netwerk en het creëren van ruimte voor ruimtelijk-economische ontwikkeling.

Met de besteding van de enveloppe Natuur en Waterkwaliteit wordt een betekenisvolle stap gezet in de realisering van deze ambitie. Om deze ambitie verder te brengen wordt een programmatische aanpak gestart die nauw aansluit op lopende gebiedsprocessen, waarbij overheden, marktpartijen, natuurorganisaties en stakeholders worden uitgenodigd te komen met gezamenlijke voorstellen voor samenwerking, programmering en cofinanciering.

De komende jaren zullen IenW en LNV, in de vorm van de aanpak Grote Wateren, samen met de Gebiedsagenda’s voor de Grote Wateren, Rijkswaterstaat en de regio in kaart brengen welke maatregelen, waar en op welk moment, qua effectiviteit en qua (co-)financiering het best kunnen worden uitgevoerd. De aanpak Grote Wateren functioneert daarmee verbindend en structurerend.

Verkenningen- en Planuitwerkingsprogramma

Het verkenningen- en planuitwerkingsprogramma dient om een probleem of een initiatief met een maatschappelijke meerwaarde te verkennen en om daarna, indien nodig, uit alternatieven de beste oplossing voor het probleem te zoeken en voor te bereiden voor de uitvoering.

Dit artikelonderdeel geeft inzicht in de stand van zaken van diverse projecten en programma’s op het gebied van zoetwatervoorziening die zich in de fasen van voorbereiding tot realisatie bevinden.

Projectoverzicht Verkenningen- en planuitwerkingsprogramma (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

 

Planning

   

Projectomschrijving

Huidig

vorig

PB of TB

Oplevering

 

Projecten Zuid-Nederland

         

Grevelingen

99

 

2019

2023

1

Totaal programma planuitwerking en verkenning

99

       

Budget DF 7.02.02

99

       

PB is Projectbeslissing en TB is Trajectbesluit

Toelichting

  • 1. Grevelingen: Dit project is gericht op het keren van de toenemende zuurstofloosheid in de Grevelingen. Voor realisatie van het ontwikkelperspectief voor de Grevelingen uit de ontwerp-rijksstructuurvisie Gevelingen Volkerak Zoommeer, stelt het Rijk € 107,8 miljoen beschikbaar. Dit budget is opgebouwd uit € 75 miljoen uit het budget dat het Regeerakkoord vrijmaakt voor natuur en waterkwaliteit, plus de bestaande beleidsmatige reservering van € 30 miljoen en een aanvullende financiering voor de RWS-capaciteit van € 2,8 miljoen uit het Deltafonds. Samen met de bijdragen van regionale partijen is er daarmee voldoende budget beschikbaar voor de aanleg van een afsluitbaar doorlaatmiddel in de Brouwersdam. In 2019 start de planuitwerking. Van het budget is per saldo circa € 9 miljoen overgeheveld naar artikel 05.01 voor de capaciteit van RWS.

7.03 studiekosten waterkwaliteit

Motivering

Dit betreft enerzijds studie- en onderzoekskosten voor het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken) en daarnaast de overige studiekosten op het gebied van waterkwaliteit.

Producten

In de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater zal op basis van de prioriteiten en kennisleemten bepaald worden waar nader onderzoek gedaan wordt. Speerpunten in de aanpak zijn het terugdringen van de problematiek van nutriënten in het grond- en oppervlaktewater, de belasting van het water door de lozing van gewasbeschermingsmiddelen en tenslotte het verminderen van waterverontreiniging als gevolg van medicijnresten en nieuwe stoffen. De onderzoeken richten zich deels op de analyse van deze vraagstukken maar ook in belangrijke mate op het identificeren van effectieve maatregelen. Daarnaast is budget voorzien voor de stimulering van vergaande zuivering van rioolwater, om zo medicijnresten en andere nieuwe stoffen uit het stedelijk afvalwater te verwijderen. De intensivering op dit budget is afkomstig uit de RA gelden voor Natuur en Waterkwaliteit. Ten behoeve van lange termijn onderzoek en monitoring in het kader van de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater (inclusief programmasturing) wordt een bedrag van € 5 miljoen overgeboekt van de investeringsruimte naar studiekosten waterkwaliteit.

2

Noot: de streefwaarde was 300 maatregelen gereed eind 2015. Door politieke besluiten in de periode 2010–2015 is het programma aangepast en zijn er een aantal maatregelen ingetrokken of getemporiseerd.

Licence