Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

112.564

149.105

45.343

‒ 14.823

30.520

Uitgaven

 

84.443

105.795

36.640

‒ 8.232

28.408

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

48.170

56.026

21.796

‒ 1.919

19.877

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

48.170

56.026

21.796

‒ 1.919

19.877

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

5.324

9.152

3.549

‒ 500

3.049

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

3.324

5.395

1.305

‒ 500

805

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

789

789

805

 

805

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

2.000

3.757

2.244

 

2.244

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

 

142

2.244

 

2.244

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

30.949

40.617

11.295

‒ 5.813

5.482

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

30.949

40.617

11.295

‒ 5.813

5.482

Ontvangsten

  

371

448

4

452

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

371

448

4

452

7.09.01

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

371

448

4

452

Verplichtingen

De de lagere verplichtingenrealisatie is gerelateerd aan de kasmutaties die heronder worden toegelicht. Aanvullend is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie ad € 5,4 miljoen onder andere veroorzaakt doordat er minder anticiperende grondwerverving is geweest en vertraging zijn bij beekmondingen, omdat meer voorbereidingstijd nodig is.

Uitgaven

7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn waterIn 2019 is € 1,9 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het project Elsterbuitenwaarden in verband met vertraging vanwege de PFAS € 1,5 miljoen, een meevaller ad € 0,25 miljoen bij het project randmeren Zuid 3e tranche en een te laat ontvangen factuur van € 0,17 miljoen bij het project Watersysteemrapportage Randmeer Oost.

7.03 Studiekosten waterkwaliteitOp dit arikelonderdeel is de realisatie € 5,8 miljoen lager dan was begroot.

  • Een aantal projecten voor Opkomende Stoffen (data-mining en effectgerichte monitoring) vergen een langere opstarttijd, uitbestedingen hiervoor volgen in 2020.

  • Daarnaast zijn niet alle middelen die gereserveerd zijn voor de pilot medicijnresten uitgeput, een aantal projecten zijn wel verplicht maar de afrekening volgt echter in latere jaren (onder andere een medicijnrestenproject bij Hoogheemraadschap Delfland).

  • Een aantal waterschappen dienen nog te starten met aanvullende zuivering ten aanzien van medicijnresten. Hierdoor zullen betalingen pas later plaatsvinden dan eerder gepland.

  • Het budget Grote wateren was bedoeld voor de voorbereidende werkzaamheden Programmatische Aanpak Grote Wateren, project verzachten randen van het Wad en onderwaternatuur. Overleg met LNV en RWS over de exacte scope van dit onderzoek heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf verwacht. Daardoor wordt de opdracht vanaf 2020 door RWS opgepakt.

Licence