Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8. Kwaliteit Rijksdienst

A Algemene doelstelling

Het tot stand brengen van een moderne rijksoverheid met goede prestaties op het gebied van de Rijksbrede bedrijfsvoering, goed werkgeverschap, en management van de Rijksdienst van hoge kwaliteit.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een beleidsontwikkelende en kaderstellende rol op het terrein van de organisatie en bedrijfsvoering van de Rijksdienst. De Minister van BZK bevordert eenheid in het Rijksbreed bedrijfsvoeringbeleid en is systeemverantwoordelijke op de terreinen personeel, organisatie, ICT, facilitaire dienstverlening, huisvesting en beveiliging. De Minister van BZK is daarnaast verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de ambtenaren werkzaam bij de sector Rijk, inclusief de modernisering van het werkgeverschap.

De Minister van BZK regisseert, in samenwerking met de andere ministeries, de totstandkoming van kaders en brengt daarin meer samenhang aan, met als doel een beter bestuurbare, data gedreven en efficiëntere bedrijfsvoering binnen de Rijksdienst. Binnen die kaders zijn de afzonderlijke ministers verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van hun eigen ministerie.

De uitgaven voor de bedrijfsvoering worden verantwoord door de individuele ministers, tenzij de taak is gecentraliseerd en het budget is overgeheveld. Op dit begrotingsartikel zijn middelen beschikbaar die de Minister van BZK inzet voor het invullen van zijn systeemverantwoordelijkheid ten aanzien van de bedrijfsvoering van het Rijk. Deze verantwoordelijkheid krijgt in de praktijk vorm door één of meer van de volgende componenten:

  • Kaderstelling door het vastleggen van normen en standaarden;

  • Monitoring door het volgen van de uitvoering in de praktijk;

  • Het zo nodig plegen van interventies door het aanspreken van betrokkenen op de naleving van normen en standaarden of het aanpassen van de kaders aan de geconstateerde tekortkomingen.

Bovendien is de Minister van BZK werkgever voor de circa 90 managers op het hoogste niveau, daar waar het gaat om benoeming, arbeidsvoorwaarden en ontslag.

Om de kwaliteit van de Rijksdienst te bevorderen, verzorgt Bureau Algemene Bestuursdienst (ABD) de werving en selectie en loopbaanbegeleiding voor (top)managers in Rijksdienst en bij de Nationale Politie. Tevens zorgt het bureau voor een gericht ontwikkelaanbod voor managers op het gebied van leiderschaps- en talentontwikkeling.

Bureau ABD ondersteunt de departementen bij de doelstelling om ten minste 30% van de topfuncties binnen de Rijksdienst vervuld te hebben door een vrouw. Om de instroom van vrouwen in de ABD te vergroten, zorgt Bureau ABD er onder meer voor dat er voldoende zicht is op talent en managementpotentieel binnen de Rijksdienst. Daarnaast verleent het bureau diensten aan nieuwe doelgroepen, zoals publiekrechtelijke ZBO's en diverse gemeenten. Ook verzorgt Bureau ABD enkele HR-diensten aan de kabinetsleden, waaronder de salarisadministratie.

C Beleidswijzigingen

Vanaf de ontwerpbegroting 2019 kent de begroting van BZK een nieuwe begrotingsstructuur. In deze nieuwe begrotingsstructuur is beleidsartikel 8 samengevoegd met beleidsartikel 7. De middelen voor het begrotingsjaar 2019 en verder worden voortaan verantwoord op beleidsartikel 7.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

20171

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

48.620

71.328

0

0

0

0

0

 

Waarvan garantieverplichtingen

             
                 
 

Uitgaven:

47.648

71.328

0

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

             
                 

8.1

Kwaliteit Rijksdienst

47.648

71.328

0

0

0

0

0

 

Subsidies

3.600

3.600

0

0

0

0

0

 

A&O-fonds

3.400

3.400

0

0

0

0

0

 

Fysieke Werkomgeving Rijk

200

200

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

9.931

11.606

0

0

0

0

0

 

Bedrijfsvoering Rijk

9.931

11.606

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

34.060

55.334

0

0

0

0

0

 

Bedrijfsvoering beleid

0

890

0

0

0

0

0

 

DICTU

150

0

0

0

0

0

0

 

FMHaaglanden

0

1.783

0

0

0

0

0

 

Logius

2.067

3.500

0

0

0

0

0

 

P-Direkt

2.210

0

0

0

0

0

0

 

Rijkswaterstaat

200

0

0

0

0

0

0

 

SSC-ICT

15.231

39.805

0

0

0

0

0

 

UBR

7.493

2.927

0

0

0

0

0

 

UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)

6.709

6.429

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

57

388

0

0

0

0

0

 

Bedrijfsvoering Rijk

0

351

0

0

0

0

0

 

CBS

3

23

0

0

0

0

0

 

VNG

54

14

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

400

0

0

0

0

0

 

Bedrijfsvoering Rijk

0

400

0

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten

90.455

36.500

0

0

0

0

0

1

Tot en met begrotingsjaar 2017 viel dit artikel onder begrotingshoofdstuk 18 – Wonen en Rijksdienst

Licence