Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

13.328

12.421

6.558

11.406

8.930

7.680

7.680

 

Waarvan garantieverplichtingen

             
                 
 

Uitgaven:

13.354

12.421

6.558

11.406

8.930

7.680

7.680

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

             
                 

12.1

Algemeen

13.354

12.421

6.558

11.406

8.895

7.645

7.645

 

Subsidies

776

444

444

445

434

434

434

 

Diverse subsidies

603

394

394

395

384

384

384

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

173

50

50

50

50

50

50

 

Opdrachten

662

912

912

759

759

759

759

 

Diverse opdrachten

140

313

313

389

408

408

408

 

Internationale Samenwerking

522

599

599

370

351

351

351

 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13

0

0

0

0

0

0

 

Diverse bijdragen

13

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

11.903

11.065

5.202

10.202

7.702

6.452

6.452

 

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

11.903

11.065

5.202

10.202

7.702

6.452

6.452

                 

12.2

Verzameluitkeringen

0

0

0

0

35

35

35

 

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

0

35

35

35

 

IPSV en impulsbudget

0

0

0

0

35

35

35

                 
 

Ontvangsten

1.500

890

0

0

0

0

0

Toelichting

12.1 Algemeen

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft voornamelijk de subsidie aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis voor exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG).

Opdrachten

Internationale Samenwerking en diverse opdrachten

Budget is opgenomen voor het versterken van de strategische, constitutionele en wetgevende, internationale en economische advisering voor BZK breed en dient als verbindende spil tussen de (beleids)directies onderling en de politieke en ambtelijke leiding. Hier worden opdrachten verstrekt die ondersteunend zijn aan bovengenoemd doel en daarbij vaak een (specifiek) beleidsveld overstijgend karakter hebben.

Daarbij is een veilige informatievoorziening en verbetering van de ICT prioriteit. Hier zorgt de CIO-office voor samenhang in de informatievoorziening en voor de verdere versterking van de beheersing van de projecten met een ICT-component, waaronder het meehelpen bij het doorvertalen van beleidsdoelen naar ICT. Het budget voor de CIO-office wordt aangewend om bij te dragen aan de verdere inrichting van strategische advisering en toezicht, IT-governance en securitygovernance, informatievoorziening en professionalisering.

Voorts zijn middelen bestemd voor de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie bij BZK en voor fysieke- en informatiebeveiliging van de organisatie op basis van risicomanagement. Naast bovenstaande zal bijzondere aandacht uitgaan naar de verdere versterking en inrichting van de adviescapaciteit op het gebied van Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Vanaf 2016 moet over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van BZK en daaronder vallende agentschappen vennootschapsbelasting (VPB) worden afgedragen. Het Ministerie van BZK ontvangt één aanslag van de Belastingdienst. Deze wordt verantwoord onder artikel 12 Algemeen. De uitgave aan VPB betreft de voorlopige aanslag voor 2019 over de winst op de generale en specifieke ontvangsten van artikel 9 (Uitvoering Rijksvastgoedbeleid) van deze begroting.

Licence