Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11 Centraal apparaat

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

362.821

445.272

399.997

369.717

360.946

357.101

357.212

 

Waarvan garantieverplichtingen

             
                 
 

Uitgaven:

366.513

445.272

399.997

369.717

360.946

357.101

357.212

                 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

366.513

445.272

399.997

369.717

360.946

357.101

357.212

 

Personele uitgaven

175.581

223.887

204.802

176.473

167.692

164.422

164.422

 

waarvan: Eigen personeel

167.527

201.141

185.949

162.795

158.863

156.357

156.357

 

waarvan: Inhuur externen

4.725

18.391

14.842

9.667

4.818

4.054

4.054

 

waarvan: Overige personele uitgaven

3.329

4.355

4.011

4.011

4.011

4.011

4.011

 

Materiële uitgaven

190.932

221.385

195.195

193.244

193.254

192.679

192.790

 

waarvan: Bijdrage SSO's

177.366

196.620

179.375

179.006

179.011

178.511

178.511

 

waarvan: ICT

1.525

8.207

0

0

0

0

0

 

waarvan: Overige materiële uitgaven

12.041

16.558

15.820

14.238

14.243

14.168

14.279

                 
 

Ontvangsten

81.708

54.409

17.432

17.422

17.422

17.422

17.422

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze zijn vanwege het specifieke karakter begroot op beleidsartikel 2.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO/RWT’s

De apparaatskosten van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor acht baten-lastenagentschappen. In tabel 11.2 staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.

Tabel 11.2 totaal apparaatsuitgaven ministerie (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van BZK

583.430

692.717

662.955

634.860

631.430

625.229

624.869

Kerndepartement

366.513

445.272

399.997

369.717

360.946

357.101

357.212

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

216.917

247.445

262.958

265.143

270.484

268.128

267.657

Tabel 11.3 geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).

Tabel 11.3 Totaaloverzicht apparaatskosten agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.149.179

1.175.329

1.265.306

1.274.475

1.251.140

1.259.193

1.256.411

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

130.722

100.160

91.148

88.042

84.463

83.839

77.994

Logius

175.837

205.861

228.368

228.604

202.800

207.044

211.787

P-Direkt

71.324

76.247

86.871

88.953

89.077

86.662

84.982

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

199.791

220.615

233.320

240.093

246.335

253.733

253.733

FMHaaglanden (FMH)

112.968

110.293

115.336

115.219

115.219

115.219

115.219

SSC-ICT

211.638

203.100

248.826

253.329

254.011

254.011

254.011

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

235.036

248.737

251.706

250.504

249.504

248.954

248.954

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

11.863

10.316

9.731

9.731

9.731

9.731

9.731

 

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's 1

2.155

189.254

200.522

200.343

198.346

197.349

195.187

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

1.313

1.254

1.522

1.343

1.346

1.349

1.187

Bureau Architectenregister2

842

           

Referendumcommissie

0

0

0

0

0

0

0

Kadaster

 

188.000

199.000

199.000

197.000

196.000

194.000

1

BZK verstrekt bijdragen aan vijf begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Huis voor Klokkenluiders (HVK), de Referendumcommissie, de Huurcommissie en het Kadaster. De apparaatskosten van het HVK en de Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze respectievelijk worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van het kerndepartement (artikel 11) en de apparaatskosten van het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC). De apparaatsuitgaven voor de Referendumcommissie worden geraamd op nihil, tenzij er in een jaar een referendum wordt voorzien. Bij de SAIP worden de apparaatskosten niet alleen door BZK gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. Voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van BZK zie de bijlage ZBO’s en RWT’s in de begrotingshoofdstukken IIB en VII.

2

Het Bureau Architectenregister valt per 1 juli 2017 onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

C. Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 11.4 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van BZK.

Tabel 11.4 Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000)

Directoraat Generaal

2019

Totaal apparaat

399.997

Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD)

31.104

Bestuur, Ruimte en Wonen (DGBRW)

2.275

Koninkrijksrelaties (DGKR)

2.699

Omgevingswet (Programma DG OW)

17.646

Overheidsorganisatie (DGOO)

161.811

Vastgoed en bedrijfsvoering Rijk (DGVBR)

14.779

SG-Cluster (SGC)

166.689

Huis voor Klokkenluiders

2.994

Licence