Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 6 Budgettaire gevolgen artikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

0

0

6.377

6.377

4.534

4.429

4.379

4.380

          

Uitgaven

  

0

6.377

6.377

4.534

4.429

4.379

4.380

Loonbijstelling

0

0

0

3.778

3778

3.718

3.617

3.568

3.569

Prijsbijstelling

0

0

0

874

874

816

812

811

811

Onvoorzien

0

0

0

1.725

1725

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.

Onvoorzien

Er is € 1,7 mln. gereserveerd op dit artikel voor problematiek bij de Staten-Generaal. De benodigde middelen worden bij Miljoenennota 2021 aan het juiste artikel toegevoegd.

Licence