Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.508

0

1.508

0

1.508

0

0

0

0

          

Uitgaven

1.508

0

1.508

0

1.508

0

0

0

0

4.3 Interparlementaire betrekkingen

1.508

0

1.508

0

1.508

0

0

0

0

          

Ontvangsten

23

0

23

‒ 23

0

‒ 23

‒ 23

‒ 23

‒ 23

Toelichting

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan op het uitgavenbudget, enkel een minimale mutatie op het ontvangstenbudget.

Licence