Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

          

Uitgaven

          

waarvan juridisch verplicht

          
           
           

Ontvangsten

 

932.239

 

932.239

‒ 105.688

826.551

81.542

‒ 26.046

197.284

140.016

6.09

Ten laste van begroting IenW

932.239

 

932.239

‒ 105.688

826.551

81.542

‒ 26.046

197.284

140.016

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

932.239

 

932.239

‒ 105.688

826.551

81.542

‒ 26.046

197.284

140.016

Toelichting

Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Licence