Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

350.337

 

350.337

‒ 23.327

327.010

‒ 3.079

971

7.252

‒ 794

Uitgaven

 

341.207

 

341.207

‒ 13.180

328.027

‒ 3.819

971

7.252

‒ 1.194

waarvan juridisch verplicht

 

100%

 

100%

 

96%

    

5.01

Apparaat

246.146

 

246.146

3.342

249.488

3.833

3.598

3.500

3.500

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.880

 

1.880

87

1.967

98

98

  

5.01.02

Apparaatskosten RWS

244.266

 

244.266

3.255

247.521

3.735

3.500

3.500

3.500

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

244.266

 

244.266

3.255

247.521

3.735

3.500

3.500

3.500

5.02

Overige uitgaven

68.111

 

68.111

671

68.782

777

1.609

  

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

66.060

 

66.060

780

66.840

777

1.609

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

66.060

 

66.060

780

66.840

777

1.609

  

5.02.02

Programma-uitgaven DC

2.051

 

2.051

‒ 109

1.942

    

5.03

Investeringsruimte

17.450

 

17.450

‒ 12.193

5.257

‒ 1.829

184

8.252

4.606

5.03.01

Programmaruimte

17.450

 

17.450

‒ 12.193

5.257

‒ 1.829

184

8.252

4.606

5.04

Reserveringen

9.500

 

9.500

‒ 5.000

4.500

‒ 6.600

‒ 4.420

‒ 4.500

‒ 9.300

5.04.01

Reserveringen

9.500

 

9.500

‒ 5.000

4.500

‒ 6.600

‒ 4.420

‒ 4.500

‒ 9.300

Ontvangsten

    

43.986

43.986

    

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

   

43.986

43.986

    
Toelichtingen

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € 23,6 miljoen is voor een bedrag van € 14,1 miljoen gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht. Daarnaast wordt, met name op de projecten Grevelingen en Grote Wateren, een verlaging van € 9,5 miljoen aangebracht om de verplichtingenbudgetten in lijn te brengen met de actuele kasplanning.

5.03 Investeringsruimte

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 12,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties:

  • Kasschuiven naar latere jaren van € 11,5 miljoen

  • Een verhoging van € 10,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019

  • Een verlaging in verband met een overboekingen naar andere begrotingen van in totaal € 5,7 miljoen

  • Een verlaging van € 6,1 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Het betreft ondermeer een schuif met betrekking tot Cybersecurity (€ -11,2 miljoen), een kasschuif voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning voor de IJsseldelta fase 2 voor de verwachte tekorten op basis van de concretisering van de planuitwerking (€ -4,9 miljoen), een kasschuif voor ontwikkelingen op het project Stuw Grave (€ -3,3 miljoen) en een verschuiving naar latere jaren voor aansluiting op de uitvoeringsplanning van de implementatie van het peilbesluit IJsselmeergebied (€ -3,5 miljoen). Hiertegenover staat een kasschuif naar 2020 voor het onderhoud van de Maeslantkering (€ 5,9 miljoen) en voor financiering onderzoeksprogramma zeespiegelstijging en beoordelingsinstrumentarium (€ 4,0 miljoen). Daarnaast vinden een aan aantal kleinere kasschuiven plaats (€ 1,5 miljoen).

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 10,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen naar andere begrotingen

Voor de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater Caribisch Nederland wordt in de periode 2020 tot en met 2024 € 13,9 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 gaat het om € 3,8 miljoen. Daarnaast is er een overheveling naar de ILT voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. In 2020 bedraagt de overheveling € 1,5 miljoen. Tot slot een overboeking van € 0,4 miljoen naar het Infrastructuurfonds als bijdragen in de kosten Audit instandhoudingskosten waarvan de uitgaven op het Infrastructuurfonds worden verantwoord.

Overboekingen binnen het Deltafonds

De belangrijkste overboekingen zijn;

  • Voorafgaand aan het aanbestedingsproces Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien de raming lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt € 1,5 miljoen.

  • Ter financiering van in totaal € 21,5 miljoen voor het onderzoeksprogramma zeespiegelstijgijng en het kennisprogramma waterveiligheid dijken en duinen in periode 2020 tot en met 2026 wordt vanuit de investeringsruimte € 15,0 miljoen en vanuit de reserveringen (artikelonderdeel 5.04) € 6,5 miljoen overgeheveld naar MIRT onderzoeken waterveiligheid op het onderdeelstudiekosten van artikel 1 van het DF. Voor het jaar 2020 betreft de overboeking € 4 miljoen.

  • Een verlaging met € 3,5 miljoen naar artikel 3.2 Beheer en onderhoud ten behoeve van de Maeslantkering. Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het CIO rapport. Een herstart is voorbereid en scenario's zijn uitgewerkt. Gekozen is om scenario 1 (snelst te realiseren, minst duur en effectiefst) uit te voeren.

5.04 Reserveringen

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 6,6 miljoen, een verhoging ad € 3,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een verlaging van € 1,5 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen aangepast op bais van de uitvoeringsplanning betreffende het uitvoeringsprogramma Deltaplan Agrarisch Watereer, Ruimtelijke Adaptatie, Integraal Rivieren Management en Grote wateren.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Dit betreft een overheveling van € 158 miljoen in de periode 2020 tot en met 2029 vanuit de beleidsreservering Grote wateren naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit. Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. Het aandeel in 2020 bedraagt € 1,5 miljoen.

Ontvangsten

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 44 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Licence