Base description which applies to whole site

5.1 Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

2.191.252

175.565

2.366.817

Omzet overige departementen

0

 

0

Omzet derden

57.400

 

57.400

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

2.248.652

175.565

2.424.217

    

Lasten

   

Apparaatskosten

1.221.446

124.695

1.346.141

- Personele kosten

1.097.045

123.475

1.220.520

- Waarvan eigen personeel

936.298

117.213

1.053.511

- Waarvan externe inhuur

130.000

6.262

136.262

- Waarvan overige personele kosten

30.747

 

30.747

Materiële kosten

124.401

1.220

125.621

- Waarvan apparaat ICT

54.396

1.220

55.616

- Waarvan Bijdrage aan SSO's

29.057

 

29.057

- waarvan overige materiële kosten

40.948

 

40.948

Materiele programmakosten

963.358

50.870

1.014.228

Rentelasten

0

 

0

Afschrijvingskosten

21.001

 

21.001

- Materieel

16.043

 

16.043

- waarvan apparaat ICT

10.000

 

10.000

- waarvan overige materiele afschrijvingskosten

6.043

 

6.043

- Immaterieel

4.959

 

4.959

Overige lasten

42.847

 

42.847

- Dotaties voorzieningen

42.847

 

42.847

- Bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

2.248.652

175.565

2.424.217

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

269.532

 

269.532

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.248.652

175.565

2.424.217

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.246.824

‒ 175.565

‒ 2.422.389

2.

Totaal operationele kasstroom

1.828

 

1.828

3a

Totaal investeringen (-/-)

‒ 30.535

 

‒ 30.535

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

10.000

 

10.000

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 20.535

 

‒ 20.535

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 25.000

 

‒ 25.000

4b

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

4a

Aflossingen op leningen (-/-)

 

4b

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 25.000

 

‒ 25.000

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

225.825

225.825

Toelichting

Het verschil tussen de begroting 2020 en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loonbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Licence