Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

76.752

0

76.752

174.543

251.295

3.190

1.179

1.147

1.130

99.915

            
 

Uitgaven

86.362

0

86.362

‒ 8.637

77.725

3.190

1.179

1.147

1.130

99.600

            

22.1

Veiligheid chemische stoffen

24.072

0

24.072

4.661

28.733

‒ 6.922

‒ 6.611

‒ 7.882

‒ 7.896

15.843

 

Opdrachten

6.922

0

6.922

2.234

9.156

3.293

3.604

2.333

2.319

9.004

 

KF: NVS

0

0

0

897

897

700

500

250

250

250

 

Waarvan RWS

1.841

0

1.841

776

2.617

775

775

775

775

2.622

 

Waarvan RIVM

1.080

0

1.080

592

1.672

1.944

1.945

1.945

1.945

3.026

 

Uitvoering Veiligheid

1.215

0

1.215

‒ 501

714

‒ 429

‒ 430

‒ 453

‒ 467

184

 

Uitvoering stoffen en Milieu & Gezondheid

1.234

0

1.234

181

1.415

220

731

‒ 267

‒ 267

1.285

 

Overige opdrachten

1.552

0

1.552

289

1.841

83

83

83

83

1.637

 

Subsidies (regelingen)

0

0

0

143

143

0

0

0

0

0

 

Overige subsidies

0

0

0

143

143

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

16.069

0

16.069

1.338

17.407

‒ 10.280

‒ 10.280

‒ 10.280

‒ 10.280

5.693

 

Bijdrage aan RWS

2.869

0

2.869

‒ 756

2.113

‒ 756

‒ 756

‒ 756

‒ 756

2.113

 

Bijdrage aan RIVM

12.856

0

12.856

2.097

14.953

‒ 9.539

‒ 9.539

‒ 9.539

‒ 9.539

3.319

 

Overige bijdragen

344

0

344

‒ 3

341

15

15

15

15

261

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

 

Overig

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.081

0

1.081

346

1.427

65

65

65

65

1.146

 

Bijdrage aan CTGB

1.081

0

1.081

296

1.377

65

65

65

65

1.146

 

Overige Bijdragen

0

0

0

50

50

0

0

0

0

0

22.2

Veiligheid biotechnologie

6.155

0

6.155

‒ 369

5.786

137

138

138

138

6.302

 

Opdrachten

1.171

0

1.171

303

1.474

‒ 28

‒ 27

‒ 27

‒ 27

1.152

 

Uitvoering veiligheid GGO

1.111

0

1.111

‒ 70

1.041

30

31

31

31

1.150

 

Overige opdrachten

60

0

60

373

433

‒ 58

‒ 58

‒ 58

‒ 58

2

 

Bijdrage aan agentschappen

4.984

0

4.984

‒ 672

4.312

165

165

165

165

5.150

 

Bijdrage aan agentschap RIVM

3.284

0

3.284

‒ 875

2.409

62

62

62

62

3.347

 

Bijdrage aan Cogem

1.700

0

1.700

203

1.903

103

103

103

103

1.803

22.3

Veiligheid bedrijven en transport

56.135

0

56.135

‒ 12.929

43.206

9.975

7.652

8.891

8.888

77.455

 

Opdrachten

37.415

0

37.415

‒ 15.888

21.527

525

‒ 1.669

‒ 430

‒ 506

54.075

 

Omgevingsveiligheid

7.618

0

7.618

‒ 3.499

4.119

‒ 2.405

‒ 2.490

‒ 2.487

‒ 2.487

13.613

 

Asbest

5.321

0

5.321

‒ 3.916

1.405

‒ 2.704

‒ 4.356

‒ 3.020

‒ 3.096

13.556

 

Waarvan RWS

1.352

0

1.352

1.889

3.241

1.888

1.888

1.888

1.888

3.244

 

VTH

20.504

0

20.504

‒ 11.331

9.173

564

593

493

493

17.401

 

Overige opdrachten

2.620

0

2.620

969

3.589

3.182

2.696

2.696

2.696

6.261

 

Subsidies (regelingen)

7.575

0

7.575

638

8.213

215

85

85

158

2.991

 

inricht & transp

7.001

0

7.001

204

7.205

198

68

68

68

2.399

 

regeling vuurwerkverbod

0

0

0

260

260

0

0

0

0

0

 

Overige subsidies

574

0

574

174

748

17

17

17

90

592

 

Bijdrage aan agentschappen

6.639

0

6.639

2.596

9.235

9.180

9.180

9.180

9.180

15.820

 

Bijdrage aan RWS

4.151

0

4.151

1.136

5.287

1.079

1.079

1.079

1.079

5.230

 

Bijdrage aan RVO

406

0

406

‒ 30

376

‒ 30

‒ 30

‒ 30

‒ 30

376

 

Bijdrage aan RIVM

2.082

0

2.082

1.490

3.572

8.131

8.131

8.131

8.131

10.214

 

Bijdrage aan medeoverheden

300

0

300

29

329

‒ 141

‒ 141

‒ 141

‒ 141

159

 

Bijdrage Caribisch Nederland

300

0

300

‒ 291

9

‒ 141

‒ 141

‒ 141

159

159

 

Overige bijdragen

0

0

0

320

320

0

0

0

‒ 300

0

 

Inkomensoverdrachten

4.206

0

4.206

‒ 304

3.902

196

197

197

197

4.410

 

Inkomensoverdrachten mesothelioom

4.206

0

4.206

‒ 304

3.902

196

197

197

197

4.410

            
 

Ontvangsten

250

0

250

0

250

0

0

0

0

250

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 22 met € 174,5 miljoen verhoogd in 2024 en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 9,5 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutaties:

2024:

 • Een verhoging van het verplichtingenbudget met € 185,0 miljoen voor de overname van de Kerncentrale Dodewaard (KCD) door de Staat. Het kabinet heeft besloten om de aandelen van de NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN), de vergunninghouder van de kerncentrale Dodenwaard, over te nemen en via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder te brengen bij de NV Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA is een 100% staatsdeelneming). Bovenop de reeds op de Aanvullende Post bij Financiën gereserveerde € 40,0 miljoen heeft het kabinet € 145,0 miljoen extra vrijgemaakt voor een overeenkomst met GKN om de meerkosten rondom de beheer- en ontmantelingsfase te betalen.

 • Een verplichtingenschuif van ‒ € 2,0 miljoen om de subsidie safety deal 2024 aan RVO te kunnen verstrekken.

De resterende bedragen worden verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Veiligheid chemische stoffen

Opdrachten

Het opdrachtenbudget is in 2024 met € 2,2 miljoen toegenomen en cumulatief € 13,9 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024:

 • Een herschikking binnen artikel 22 van € 0,7 miljoen voor opdrachten voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het is voor een bijdrage aan college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De opdrachten zijn normstelling ZZS en persistente stoffen en kennis in de keten biociden.

2024 en verder:

 • Een herschikking binnen artikel 22 van € 1,0 miljoen in 2024 en daaropvolgend structureel € 2,4 miljoen voor de opdracht aan RIVM en RWS. Dit betreft de programmakosten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid stoffen en onderzoeken IJmond.

 • Een overboeking van het Klimaatfonds van € 0,6 miljoen in 2024 en cumulatief € 2,0 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit is voor het programma nucleaire veiligheid. Het gaat hier om middelen uit het Klimaatfonds voor de periode 2024-2030.

 • De resterende bedragen worden verklaard door diverse kleine mutaties.

Bijdragen aan agentschappen

Het uitgavenbudget voor bijdrage aan agentschappen is in 2024 met € 1,3 miljoen toegenomen en in de daaropvolgende jaren jaarlijks met € 10,3 miljoen afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024 en verder:

 • Een herschikking binnen artikel 22 van € 1,3 miljoen in 2024 en daaropvolgend structureel ‒ €10,3 miljoen voor de opdracht aan RIVM en RWS. Dit is voor de programmakosten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid stoffen en onderzoeken IJmond.

 • Een herschikking binnen artikel 22 van structureel € 0,9 miljoen voor de opdracht aan RWS voor inwerkingtreding Omgevingswet.

 • Ontvangst van de loonbijstelling van structureel € 1,0 miljoen.

3 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

Het opdrachtenbudget is in 2024 met € 15,9 miljoen afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024:

 • Binnen de HXII begroting worden middelen vrijgemaakt voor een aantal opgaven op het domein van Luchtvaart, Ruimtevaart, NIS/CER2, de Omgevingswet, contributie EUMETSTAT, parlementaire enquête COVID en het Regeringsvliegtuig. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, waaronder het budget voor het Vergunningstelsel Toezicht en Handhaving (VTH) programma (€ 7,6 miljoen) en het pogramma omgevingsveiligheid (€ 0,4 miljoen). Zie voor een verdere toelichting het Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.

 • Een bedrag van € 3,8 miljoen is ingezet voor het aangaan en verlengen van inhuur voor VTH.

 • Een herschikking binnen artikel 22 van ‒ € 3,0 miljoen voor de opdracht aan RIVM en RWS. Dit is voor de programmakosten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid stoffen en onderzoeken IJmond.

 • Een overboeking naar artikel 21 van ‒ € 1,0 miljoen voor opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor normontwikkeling op het terrein van transportleidingen.

 • De resterende ‒ € 0,5 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Bijdragen aan agentschappen

Het uitgavenbudget voor bijdrage aan agentschappen is in 2024 met € 2,6 miljoen en daaropvolgend structureel met € 9,2 miljoen toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024 en verder:

 • Een herschikking binnen artikel 22 van € 1,4 miljoen in 2024 en daaropvolgend structureel € 8,0 miljoen voor de opdracht aan RIVM en RWS. Dit is voor de programmakosten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid stoffen en onderzoeken IJmond.

 • Een herschikking binnen artikel 22 van structureel € 0,7 miljoen voor de opdracht aan RWS voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • Ontvangst van de loonbijstelling van structureel € 0,4 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer)

.

Licence