Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

77.333

0

77.333

‒ 801

76.532

‒ 1.927

‒ 1.398

‒ 1.659

‒ 1.937

          

Uitgaven

87.006

0

87.006

‒ 330

86.676

‒ 1.928

‒ 1.398

‒ 1.659

‒ 1.937

          

1 Veiligheid chemische stoffen

20.816

0

20.816

4.675

25.491

3.131

2.981

3.042

3.042

Opdrachten

6.717

0

6.717

1.819

8.536

747

597

659

659

Waarvan RWS

2.006

0

2.006

‒ 165

1.841

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

Waarvan RIVM

739

0

739

340

1.079

340

340

341

341

Uitvoering veiligheid

1.665

0

1.665

‒ 127

1.538

0

0

0

0

Uitvoering stoffen en M&G

1.007

0

1.007

1.337

2.344

89

‒ 61

0

0

Overige opdrachten

1.300

0

1.300

434

1.734

483

483

483

483

Subsidies

177

0

177

‒ 177

0

‒ 177

‒ 177

‒ 178

‒ 178

Bijdragen aan agentschappen

12.899

0

12.899

2.556

15.455

2.561

2.561

2.561

2.561

Waarvan Bijdragen aan RWS

2.524

0

2.524

201

2.725

201

201

201

201

Waarvan Bijdragen aan RIVM

10.050

0

10.050

2.360

12.410

2.360

2.360

2.360

2.360

Overige bijdragen aan agentschappen

325

0

325

‒ 5

320

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

250

250

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.023

0

1.023

227

1.250

0

0

0

0

Waarvan Bijdragen aan CTGB

1.023

0

1.023

227

1.250

0

0

0

0

          

2 Veilige biotechnologie

5.528

0

5.528

665

6.193

470

470

470

470

Opdrachten

1.111

0

1.111

255

1.366

60

60

60

60

Uitvoering veiligheid GGO

1.111

0

1.111

195

1.306

0

0

0

0

Overige opdrachten

0

0

0

60

60

60

60

60

60

Bijdragen aan agentschappen

4.417

0

4.417

410

4.827

410

410

410

410

Waarvan Bijdragen aan COGEM

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

Waarvan Bijdragen aan RIVM

2.717

0

2.717

410

3.127

410

410

410

410

          

3 Veiligheid bedrijven en transport

60.662

0

60.662

‒ 5.670

54.992

‒ 5.529

‒ 4.849

‒ 5.171

‒ 5.449

Opdrachten

40.412

0

40.412

‒ 15.160

25.252

‒ 6.037

‒ 5.357

‒ 5.679

‒ 5.957

Waarvan RWS

1.054

0

1.054

298

1.352

298

298

298

298

Opdrachten asbest

4.191

0

4.191

‒ 1.245

2.946

‒ 2.562

‒ 2.582

‒ 2.895

‒ 3.037

Programma omgevingsveilig

9.119

0

9.119

‒ 2.864

6.255

‒ 2.047

‒ 1.947

‒ 1.956

‒ 2.092

VTH-stelsel

21.908

0

21.908

‒ 10.094

11.814

‒ 600

0

0

0

Uitvoering Buisleidingen

2.528

0

2.528

‒ 1.278

1.250

‒ 1.278

‒ 1.278

‒ 1.278

‒ 1.278

Uitvoering veiligheid VGS

952

0

952

328

1.280

328

328

328

328

Overige opdrachten

660

0

660

‒ 305

355

‒ 176

‒ 176

‒ 176

‒ 176

Subsidies

10.074

0

10.074

‒ 227

9.847

0

0

0

0

Subsidies inrichtingen & transport

7.001

0

7.001

71

7.072

0

0

0

0

Subsidies asbest

2.500

0

2.500

‒ 2.500

0

0

0

0

0

Subsidies vuurwerk

0

0

0

2.260

2.260

0

0

0

0

Overige subsidies

573

0

573

‒ 58

515

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

5.799

0

5.799

633

6.432

508

508

508

508

Waarvan Bijdragen aan RWS

1.609

0

1.609

2.575

4.184

2.450

2.450

2.450

2.450

Waarvan Bijdragen aan RIVM

3.062

0

3.062

‒ 1.156

1.906

‒ 1.156

‒ 1.156

‒ 1.156

‒ 1.156

Waarvan Bijdragen aan RVO

1.128

0

1.128

‒ 786

342

‒ 786

‒ 786

‒ 786

‒ 786

Bijdragen aan medeoverheden

300

0

300

9.369

9.669

0

0

0

0

Waarvan Bijdragen aan Caribisch Nederland

300

0

300

‒ 125

175

0

0

0

0

Overige bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

9.494

9.494

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

4.077

0

4.077

‒ 285

3.792

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten mesothelioom

4.077

0

4.077

‒ 285

3.792

0

0

0

0

          

Ontvangsten

250

0

250

0

250

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Uitgaven

1 Veiligheid chemische stoffen

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid chemische stoffen in 2023 met € 2,6 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 10,2 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023 en verder:

 • Een structurele herschikking binnen artikel 22 van € 2,4 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RIVM. De opdrachtverlening aan RIVM betreft de ondersteuning van vervoer gevaarlijke stoffen, veiligheid bedrijven, veiligheid biotechnologie, veiligheid stoffen, gezonde leefomgevingen, onderzoek, beleid en nucleair.

 • Een structurele herschikking binnen artikel 22 van € 0,2 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS. De opdrachtverlening aan RWS betreft onder andere de ondersteuning van register externe veiligheid, maatwerkafspraken, basisnet, risicozonering windturbines, omgevingsveiligheid, landelijk asbest volgsysteem, zeer zorgwekkende stoffen, atlas leefomgeving en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

3 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport in 2023 met € 15,2 miljoen afgenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 23,0 miljoen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

2023:

 • Een herschikking binnen artikel 22 van € 9,5 miljoen van het instrument opdrachten naar het instrument bijdrage aan medeoverheden inzake de specifieke uitkering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De specifieke uitkering VTH wordt verantwoord op bijdrage medeoverheden om de uitkering aan decentrale overheden te faciliteren.

2023 t/m 2024:

 • Een overboeking van artikel 22 naar artikel 98 van ‒ € 0,6 miljoen ten behoeve van de personele uitgaven. Dit betreft de inzet voor het Interbestuurlijk Programma (IBP) in kader van het programma VTH. De looptijd van het IBP bedraagt 2 jaar.

2023 en verder:

 • Een structurele herschikking binnen artikel 22 van ‒ € 2,7 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2023 en verder. De opdrachtverlening aan RWS betreft onder andere de ondersteuning van register externe veiligheid, maatwerkafspraken, basisnet, risicozonering windturbines, omgevingsveiligheid, landelijk asbest volgsysteem, zeer zorgwekkende stoffen, atlas, leefomgeving en VTH.

 • Een structurele herschikking binnen artikel 22 van ‒ € 0,7 1,3 miljoen waarbij de meerjarige middelen in lijn worden gebracht met de meerjarige planning voor activiteiten omtrent veiligheid energietransitie en emplacementen en de ontwikkeling van modellen.

 • Een structurele herschikking binnen artikel 22 van ‒ € 0,9 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RIVM voor 2023. De opdrachtverlening aan RIVM betreft de ondersteuning van vervoer gevaarlijke stoffen, veiligheid bedrijven, veiligheid biotechnologie, veiligheid stoffen, gezonde leefomgevingen, onderzoek, beleid en nucleair.

 • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (cumulatief € 7,9 miljoen in 2023 t/m 2027).

Subsidies

2023:

 • Voor de afwikkeling van de Tegemoetkoming Subsidieregeling Vuurwerk Covid-19 zijn bij de 1e suppletoire begroting generale middelen toegevoegd aan het subsidiebudget (€ 2,3 miljoen).

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan medeoverheden op het gebied van veiligheid bedrijven en transport in 2023 met € 9,4 miljoen toegenomen. Dit komt door de onderstaande mutaties:

2023:

 • Een herschikking binnen artikel 22 van € 9,5 miljoen van het instrument opdrachten naar het instrument bijdrage aan medeoverheden inzake de specifieke uitkering VTH. De specifieke uitkering VTH wordt verantwoord op bijdrage medeoverheden om de uitkering aan decentrale overheden te faciliteren.

 • Een herschikking binnen artikel 22 van ‒ € 0,1 miljoen ten behoeve van de door RWS uit te voeren werkzaamheden in 2023 voor projecten op Caribische Nederland.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence