Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 10

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

6.550.142

0

6.550.142

103.071

6.653.213

‒ 21.079

‒ 12.348

‒ 13.328

‒ 4.021

Uitgaven:

6.550.142

0

6.550.142

103.071

6.653.213

‒ 21.079

‒ 12.348

‒ 13.328

‒ 4.021

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Inkomensoverdrachten

6.550.142

0

6.550.142

103.071

6.653.213

‒ 21.079

‒ 12.348

‒ 13.328

‒ 4.021

AKW

3.619.325

0

3.619.325

35.231

3.654.556

40.792

45.758

50.457

55.549

Kinderbijslagvoorziening BES

3.762

0

3.762

458

4.220

496

568

653

712

WKB

2.927.055

0

2.927.055

67.382

2.994.437

‒ 62.367

‒ 58.674

‒ 64.438

‒ 60.282

          

Ontvangsten

222.204

0

222.204

‒ 19.882

202.322

‒ 39.664

‒ 58.881

‒ 66.887

‒ 43.606

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 103,1 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten zijn de mutaties -/- € 19,9 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: AKW

  • 1. De uitkeringslasten AKW zijn licht opwaarts bijgesteld met € 2,9 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de opwaarts aangepaste prognose van de SVB voor het aantal kinderen. Dit komt met name door een groter aantal immigranten. Daarnaast is ook het aantal kinderen met recht op dubbele AKW en AKW-plus toegenomen.

  • 2. De eisen die in de kinderbijslag werden gesteld aan 16- en 17-jarigen zijn per 1 januari 2020 vervallen (Tweede Kamer, 2019–2020, 35 275, nr. 2). Het gaat om verlies van het recht boven de bijverdiengrens en wanneer het kind gaat studeren aan het hoger onderwijs. Hierdoor hebben meer ouders recht op AKW, wat leidt tot een meerjarige opwaartse bijstelling van € 32,4 miljoen.

Inkomensoverdrachten: AKW BES

  • 1. De raming van de AKW BES is op basis van uitvoeringsinformatie en de bevolkingsprognose opwaarts bijgesteld met € 0,5 miljoen.

Inkomensoverdrachten: WKB

  • 1. De raming van de uitgaven WKB is voor 2020 neerwaarts bijgesteld op basis van de realisaties 2019 en de opwaarts bijgestelde inkomensontwikkeling uit het CEP 2020. Daarnaast is er een tegengesteld effect door een hoger aantal kinderen in de nieuwe bevolkingsprognose van CBS en doordat de voorschotten beter aansluiten bij de beschikkingen (het recht) dan eerder geraamd. Per saldo resteert een meevaller van -/- € 91,0 miljoen.

  • 2. Door het afschaffen van de uitzonderingen voor 16- en 17- jarigen hebben meer ouders recht op WKB (Tweede Kamer, 2019–2020, 35 275, nr. 2). Dit leidt tot een structurele bijstelling van € 25,0 miljoen.

  • 3. In 2019 en 2020 vindt de WKB-herstelactie plaats (Tweede Kamer, 2018-2019, 35 010, nr. 6). De verdeling van de uitgaven over de jaren verloopt iets anders dan oorspronkelijk geraamd. Dit leidt tot € 55,2 miljoen meer uitgaven in 2020 in plaats van 2019. Daarnaast is tijdens de uitvoering een extra groep naar boven gekomen die in aanmerking komt voor herstel. De meerkosten hiervan zijn € 78,0 miljoen. In totaal zijn de meeruitgaven voor de herstelactie in 2020 € 133,2 miljoen.

  • 4. Door de maatregelen naar aanleiding van Adviescomissie Uitvoering en het IBO Toeslagen resulteren in meeruitgaven van € 1,0 miljoen in 2020 en € 4,1 miljoen structureel vanaf 2021.

  • 5. Als gevolg van de geleidelijke beperking van de zelfstandigenaftrek hebben zelfstandigen een hoger belastbaar inkomen. Hierdoor krijgt deze groep gemiddeld minder WKB. In 2020 wordt hierdoor -/- € 0,9 miljoen WKB uitgekeerd, oplopend tot -/- € 4,5 miljoen in 2025.

Ontvangsten

  • 1. De werkelijke uitgaven AKW over 2019 zijn € 7,9 miljoen lager dan het bedrag dat aan de SVB is bevoorschot. Het verschil wordt terugbetaald en komt in 2020 binnen als ontvangst.

  • 2. De voorschotten WKB sluiten beter aan bij de beschikkingen (het recht) dan eerder geraamd. Dit heeft tot gevolg dat er minder wordt teruggevorderd, met lagere terugontvangsten als gevolg. Daarnaast gaan de ontvangsten omlaag als gevolg van de lagere raming van de beschikkingen. Per saldo leidt dit tot een tegenvaller van -/- € 27,7 miljoen.

Licence