Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 10 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

9.248.817

246.685

9.495.502

‒ 251.001

9.244.501

‒ 101.192

‒ 56.354

‒ 155.464

‒ 226.765

8.136.929

           

Uitgaven

9.248.817

246.685

9.495.502

‒ 251.001

9.244.501

‒ 101.192

‒ 56.354

‒ 155.464

‒ 226.765

8.136.929

           

Inkomensoverdrachten

          

AKW

4.315.131

247.500

4.562.631

‒ 15.843

4.546.788

‒ 40.303

‒ 59.182

‒ 80.268

‒ 100.845

4.203.705

WKB

4.921.090

‒ 815

4.920.275

‒ 235.634

4.684.641

‒ 61.432

2.258

‒ 75.765

‒ 126.505

3.919.780

Kinderbijslagvoorziening BES

12.596

0

12.596

476

13.072

543

570

569

585

13.444

           

Ontvangsten

345.809

0

345.809

‒ 54.869

290.940

‒ 22.567

‒ 48.214

‒ 38.417

‒ 33.313

321.344

           

Ontvangsten

          

Terugontvangsten

345.809

0

345.809

‒ 54.869

290.940

‒ 22.567

‒ 48.214

‒ 38.417

‒ 33.313

321.344

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 251,0 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is - € 54,9 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

  • De uitgaven voor de AKW voor de periode 2024-2029 zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld met ‒ € 15,8 miljoen oplopend tot ‒ € 123,2 in 2029. De bijstelling is het gevolg van een neerwaarts bijgestelde bevolkingsprognose. Het onderliggende effect is een afgenomen aantal kinderen in alle leeftijdsgroepen. Daarnaast neemt het aantal kinderen dat recht heeft op DKIZ en AKW-plus meerjarig toe.

  • De WKB-uitgaven nemen meerjarig, net als de AKW-uitgaven, ook voornamelijk af doordat het CBS de prognose van het aantal kinderen fors naar beneden heeft bijgesteld (budgettair effect: ‒ 130 miljoen euro in 2029). Daarnaast verwachten wij voor de WKB dat de bevoorschotting net als eerder in 2023 ook in 2024 en 2025 aan de lage kant zal zijn, dit leidt tot hogere nabetalingen en/of lagere terugvorderingen in latere jaren.

  • Ook nemen de WKB-uitgaven meerjarig af doordat het CPB de inkomensontwikkeling van huishoudens met kinderen in de CEP-raming structureel iets hoger inschat (o.a. Als gevolg van minder werkloosheid en beleid) dan eerder ten tijde van de cMEV2023 werd verwacht. Een hoger loon heeft daarbij een lager recht op WKB tot gevolg (budgettair effect: ‒ 29 miljoen euro in 2029).

Ontvangsten

  • De WKB ontvangsten nemen meerjarig enigszins af als gevolg van onder meer de lagere beschikkingen (zie uitgaven) en een hoger verondersteld aandeel oninbare vorderingen.

Licence