Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 10

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 10 Tegemoetkoming ouders (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

6.550.142

6.653.213

‒ 58.290

‒ 19.467

6.575.456

Uitgaven

6.550.142

6.653.213

‒ 58.290

‒ 19.467

6.575.456

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

AKW

3.619.325

3.654.556

0

‒ 5.705

3.648.851

WKB

2.927.055

2.994.437

‒ 58.341

‒ 13.762

2.922.334

Kinderbijslagvoorziening BES

3.762

4.220

51

0

4.271

      

Ontvangsten

222.204

201.822

‒ 8.366

2.396

195.852

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 77,8 miljoen. Hiervan is -/- € 58,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 19,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 6,0 miljoen. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AKW

  • 1. De uitgaven kinderbijslag zijn met -/- € 5,7 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit komt doordat het aantal kinderen lager uitkomt dan verwacht. Daarentegen neemt het aantal gerechtigden op dubbele AKW en extra tegemoetkoming AKW (AKW+) toe. Per saldo resteert een meevaller.

Inkomensoverdrachten: WKB

  • 1. De uitgaven kindgebonden budget zijn met -/- € 13,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is voornamelijk het gevolg van lagere geraamde uitgaven voor de WKB-herstelactie. Daarentegen vallen de nabetalingen over eerdere toeslagjaren hoger uit dan verwacht. Per saldo resteert een meevaller.

  • 2. Naast dat de totale uitgaven voor de WKB-herstelactie lager uitvallen (zie punt 1), wordt voor de WKB-herstelactie in 2020 -/- € 26,0 miljoen minder uitgekeerd doordat Belastingdienst/Toeslagen van een aantal groepen huishoudens nog onvoldoende gegevens heeft om tot uitkering over te gaan. Deze uitgaven vinden plaats in 2021 en 2022. In de Ontwerpbegroting SZW 2021 was hiervoor reeds € 13 miljoen geschoven naar 2021. Wat resteert is een bijstelling van nog eens -/- € 13 miljoen.

  • 3. Het kindbedrag voor het 3e en verdere kind in het kindgebonden budget wordt per 2021 geïntensiveerd. De uitgaven in 2020 nemen hierdoor toe omdat in december 2020 het voorschot voor januari 2021 wordt uitgekeerd (€ 12,7 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. De ontvangsten kindgebonden budget nemen licht toe met € 2,4 miljoen. Dit is het per saldo effect van meer ontvangsten over het jaar 2019 en minder ontvangsten over de jaren daarvoor.

Licence