Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 11

Tabel 24 Bugettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

499.637

0

499.637

18.902

518.539

13.920

‒ 1.511

‒ 2.131

‒ 625

Uitgaven:

499.637

0

499.637

18.902

518.539

13.920

‒ 1.511

‒ 2.131

‒ 625

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Bijdrage aan zbo's en rwt's

498.937

0

498.937

18.902

517.839

13.920

‒ 1.511

‒ 2.131

‒ 625

Uitvoeringskosten UWV

378.730

0

378.730

‒ 3.527

375.203

‒ 96

‒ 13.846

‒ 14.382

‒ 12.283

Uitvoeringskosten SVB

113.476

0

113.476

19.376

132.852

12.916

11.235

11.151

10.558

Uitvoeringskosten IB

6.731

0

6.731

3.053

9.784

1.100

1.100

1.100

1.100

          

Bijdrage aan nationale organisaties

700

0

700

0

700

0

0

0

0

Landelijke Cliëntenraad

700

0

700

0

700

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 18,9 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,7 miljoen).

 • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting premiegefinancierd (€ 0,4 miljoen).

 • 3. Voor de uitvoeringskosten voor het project toekomst gegevensuitwisseling voor BKWI en IB is er voor 2020 € 3,3 miljoen en voor 2021 € 5,6 miljoen budget toegevoegd.

 • 4. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 12,8 miljoen). Zie ook bij premiegefinancierd.

 • 5. Er is 1 overboeking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de implementatiekosten die het UWV maakt voor de  Subsidieregeling leer- en ontwikkelbudget voor de stimulering van de arbeidsmarktpositie van natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt (STAP). Het gaat om € 7,2 miljoen voor 2020 en € 10,6 miljoen voor 2021.

Bijdrage a an zbo's en rwt's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt (totaal € 0,1 miljoen), de grootste (-/- € 0,4 miljoen) is naar het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de invoeringskosten van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) voor het wetsvoorstel Beslagvrije Voet.

 • 2. Budgettair neutrale kasschuif van 2022 tot en met 2024 naar 2020 (€ 10,0 miljoen) en 2021 (€ 5,0 miljoen). Deze dient als dekking voor budgettaire knelpunten bij de SVB.

 • 3. Van het overgebleven budget uitvoeringskosten SVB in 2019 is er totaal € 3,9 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2020 toegevoegd.

 • 4. De meerkosten voor het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor 2020 zijn € 1,2 miljoen. Dit is het gevolg van een toename van het aantal adviesaanvragen.

 • 5. Voor de uitvoeringskosten Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) wordt in 2020 € 1,2 miljoen budget aan de begroting toegevoegd.

 • 6. Op de aanvullende post waren middelen gereserveerd vooruitlopend op de probleemanalyse «Werk aan Uitvoering». Deze middelen worden nu toegevoegd aan de SZW-begroting voor ICT-kosten bij de SVB. Het betreft € 3,0 miljoen in 2020 oplopend naar € 19,0 miljoen structureel.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten IB

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 3,1 miljoen).

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

1.676.731

0

1.676.731

33.474

1.710.205

70.341

57.245

69.391

79.613

Uitgaven:

1.676.731

0

1.676.731

33.474

1.710.205

70.341

57.245

69.391

79.613

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Bijdrage aan zbo's en rwt's

1.634.363

0

1.634.363

23.425

1.657.788

48.599

31.246

41.962

58.344

Uitvoeringskosten UWV

1.489.524

0

1.489.524

23.425

1.512.949

47.614

31.185

42.121

58.018

Uitvoeringskosten SVB

144.839

0

144.839

0

144.839

985

61

‒ 159

326

          

Nominaal

42.368

0

42.368

10.049

52.417

21.742

25.999

27.429

21.269

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 33,5 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten (€ 12,8 miljoen). Zie ook bij begrotingsgefinancierd.

 • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premie- naar begrotingsgefinancierd (-/- € 4,0 miljoen).

 • 3. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 4,8 miljoen), waaronder een overboeking van (-/- 5,1 miljoen) naar het ministerie van Financiën voor de uitvoering van de wet arbeidsmarkt in balans (premiedifferentatie WW) door de belastingdienst.

 • 4. Om beter aan te sluiten bij het kasritme vinden een aantal budgetneutrale kasschuiven van 2021 tot en met 2023 naar 2020 (€ 11,9 miljoen) plaats, waaronder een kasschuif voor de implementatie van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet door diverse uitvoerders van (10,4 miljoen).

 • 5. Van het overgebleven budget uitvoeringskosten UWV in 2019 is er € 1,9 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2020 toegevoegd.

 • 6. Er wordt budget beschikbaar gesteld voor een deel van de benodigde handhavingsactiviteiten (€ 2,7 miljoen). Dit loopt op van € 2,7 miljoen in 2020 naar € 4,9 miljoen in 2021 tot € 7,9 miljoen vanaf 2022.

 • 7. Voor de uitvoering van de business case verwijtbare werkloosheid is in 2020 € 1 miljoen beschikbaar gesteld, in 2021 € 9,6 miljoen en vanaf 2022 € 5,3 miljoen.

 • 8. Er wordt budget beschikbaar gesteld in 2020 voor de extra uitvoeringskosten voor de regeling vervroegd uittreden (RVU heffing) om het weg-lek effect naar de WW te beperken (€ 2,0 miljoen).

Nominaal

 • 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 10,1 miljoen.

Licence