Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen en uitgaven zijn € 22,2 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere uitkeringslasten Wet Kindgebonden Budget (-/- € 22,4 miljoen). In de raming bij de Najaarsnota was rekening gehouden met een lichte stijging van de maandelijks uitgaven als gevolg van dalende inkomens door de coronacrisis en een lichte ingroei van de diverse nieuwe maatregelen in de WKB (verruiming inkomensgrens voor paren en hernieuwd recht voor 16- en 17-jarigen die studeren of veel bijverdienen). De realisaties kwamen echter licht lager uit dan de eerdere maanden. Daarnaast worden in december nieuwe beschikkingen voor het komende jaar verrekend met openstaande toeslagschulden. Dit is minder het geval dan verwacht, wat leidde tot lagere uitgaven.

Ontvangsten

De ontvangsten kindgebonden budget komen € 2,9 miljoen hoger uit dan vermeld bij Najaarsnota. Dit komt voornamelijk doordat terugontvangsten over toeslagjaar 2019 iets sneller zijn ontvangen dan verwacht. Dit komt waarschijnlijk doordat Belastingdienst/Toeslagen dit jaar sneller is met definitief toekennen dan eerdere jaren. In december had reeds circa 85% een definitieve beschikking ontvangen over toeslagjaar 2019, waar dat eerdere jaren rond die tijd circa 75% was.

Licence