Base description which applies to whole site

3.13 Artikel 13

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

252.368

1.000

253.368

‒ 37.598

215.770

6.459

32.677

22.880

12.221

Uitgaven:

252.368

500

252.868

‒ 37.598

215.270

6.959

32.677

22.880

12.221

Waarvan juridisch verplicht

97,10%

   

97,10%

    
          

Inkomensoverdrachten

43.186

0

43.186

‒ 1.772

41.414

‒ 2.239

‒ 3.899

‒ 2.997

‒ 3.291

Remigratiewet

43.186

0

43.186

‒ 1.772

41.414

‒ 2.239

‒ 3.899

‒ 2.997

‒ 3.291

          

Subsidies

9.118

500

9.618

7.118

16.736

5.500

1.900

1.900

1.900

Opbouw kennisfunctie integratie

2.736

0

2.736

0

2.736

0

0

0

0

Vluchtelingenwerk Nederland

1.032

0

1.032

0

1.032

0

0

0

0

Vroege integratie en participatie

0

0

0

0

0

3.800

3.800

3.800

3.800

Overige subsidies algemeen

5.350

500

5.850

7.118

12.968

1.700

‒ 1.900

‒ 1.900

‒ 1.900

          

Opdrachten

14.645

0

14.645

3.420

18.065

‒ 445

200

200

200

Inburgering en integratie

12.945

0

12.945

3.420

16.365

‒ 445

200

200

200

Remigratie

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

          

Bijdrage aan agentschappen

18.800

0

18.800

0

18.800

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

DUO

18.800

0

18.800

0

18.800

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

          

Bijdrage aan zbo's en rwt's

16.927

0

16.927

‒ 1.907

15.020

‒ 235

‒ 235

‒ 235

‒ 235

COA

16.927

0

16.927

‒ 1.907

15.020

‒ 235

‒ 235

‒ 235

‒ 235

          

Bijdrage aan medeoverheden

25.226

0

25.226

‒ 17.219

8.007

37.892

83.490

95.457

100.007

Gemeenten maatschappelijke begeleiding

25.226

0

25.226

‒ 17.206

8.020

‒ 291

‒ 11.075

‒ 21.858

‒ 21.858

Gemeenten VOI

0

0

0

‒ 13

‒ 13

38.183

94.565

117.315

121.865

          

Leningen

124.466

0

124.466

‒ 27.238

97.228

‒ 28.514

‒ 43.779

‒ 66.445

‒ 81.360

DUO

124.466

0

124.466

‒ 27.238

97.228

‒ 28.514

‒ 43.779

‒ 66.445

‒ 81.360

          

Ontvangsten

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Ontvansten algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

leningen

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 37,6 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdachten: remigratieregeling

 • 1. Op basis van de prognose SVB is het volume in de raming van de uitgaven remigratieregeling neerwaarts bijgesteld. Dat leidt in 2020 tot minder uitgaven (-/- € 1,8 miljoen). In 2017 werd de Remigratiewet aangescherpt. Dat wordt nu zichtbaar in de cijfers.

Subsidies en opdrachten

 • 1. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (-/- € 0,7 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de bijdrage cofinanciering project COA participatie en taal (-/- € 0,4 miljoen).

 • 2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 11,0 miljoen). Hieronder vallen onder meer de middelen die zijn vrijgemaakt ten behoeve van de uitvoering van verschillende amendementen en middelen ten behoeve van de implementatie van de Veranderopgave inburgering (VOI).

 • 3. Via de eindejaarsmarge in 2019 is er € 0,3 miljoen aan het opdrachtenbudget van 2020 toegevoegd.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: COA

 • 1. Op basis van de offerte van het COA en de beoordeling daarvan door SZW is het volume in de raming van voorinburgering in 2020 neerwaarts bijgesteld. De afname van het volume leidt tot lagere kosten voor voorinburgering (-/- € 1,9 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden: gemeenten

 • 1. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 21,5 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de decentralisatie uitkering aan gemeenten in het kader van maatschappelijke begeleiding (-/- € 16,9 miljoen).

 • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting, ten behoeve van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (€ 4,7 miljoen).

 • 3. De loon- en prijsbestelling wordt niet uitgekeerd, dit leidt tot een verlaging van het budget in 2020 en verder (-/- 0,3 miljoen).

 • 4. Vanaf 2021 worden de programmamiddelen voor gemeenten ten behoeve van het nieuwe inburgeringsstelsel (VOI) via een Specifieke uitkering (SPUK) aan gemeenten verstrekt. Dit wordt gefinancierd uit verschillende onderdelen van dit begrotingsartikel en uit Regeerakkoordmiddelen (maatregel I93).

Leningen: DUO

 • 1. Uit de realisatiegegevens van DUO over 2019 blijkt dat het gemiddeld opgenomen jaarlijkse leenbedrag is gedaald. Dat is in de raming voor 2020 en verder verwerkt, wat leidt tot lager geraamde uitgaven aan leningen (-/- € 27,2 miljoen).

 • 2. Het nieuw inburgeringsstelsel (VOI) treedt in werking op 1 juli 2021. Als gevolg hiervan stopt de instroom van asielmigranten in het leenstelsel per 1 juli 2021. Voor gezins- en overige migranten blijft het leenstelsel ook in het nieuwe inburgeringsstelsel beschikbaar. Het budget dat hierdoor vrijvalt is de dekking voor het nieuwe stelsel (bijdrage aan medeoverheden: gemeenten). In 2021 is dit -/- € 9,9 miljoen naar 2024 oplopend tot -/- € 78,9 miljoen.

Licence