Base description which applies to whole site

4.1 Algemeen

Tabel 28 Algemeen artikel 98 (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

30.185

0

30.185

‒ 1.958

28.227

‒ 3.571

‒ 4.554

‒ 4.091

770

Uitgaven:

32.758

0

32.758

‒ 2.684

30.074

‒ 5.083

‒ 4.173

‒ 4.336

‒ 224

          

Subsidies

2.500

0

2.500

‒ 500

2.000

‒ 500

1.000

0

0

Artikel 98

2.500

0

2.500

‒ 500

2.000

‒ 500

1.000

0

0

          

Opdrachten

21.481

0

21.481

‒ 2.160

19.321

‒ 5.847

‒ 5.836

‒ 5.699

‒ 1.587

Handhaving

4.402

0

4.402

493

4.895

‒ 342

‒ 278

‒ 28

‒ 28

Opdrachten overig

17.079

0

17.079

‒ 2.653

14.426

‒ 5.505

‒ 5.558

‒ 5.671

‒ 1.559

          

Bekostiging

5.991

0

5.991

1.740

7.731

2.028

2.027

2.027

2.027

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

5.991

0

5.991

1.740

7.731

2.028

2.027

2.027

2.027

          

Bijdrage aan agentschappen

586

0

586

‒ 264

322

‒ 264

‒ 264

‒ 264

‒ 264

RVO

422

0

422

‒ 100

322

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

CJIB

164

0

164

‒ 164

0

‒ 164

‒ 164

‒ 164

‒ 164

          

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

0

2.200

‒ 1.500

700

‒ 500

‒ 1.100

‒ 400

‒ 400

Ministerie van Financiën

2.200

0

2.200

‒ 1.500

700

‒ 500

‒ 1.100

‒ 400

‒ 400

          

Ontvangsten

854

0

854

‒ 854

0

‒ 975

‒ 1.110

‒ 1.180

‒ 1.180

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,7 miljoen bij de uitgaven en -/- € 2,0 miljoen bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 0,9 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Subsidies, opdrachten, bekostiging, bijdragen aan agentschappen en bijdrage aan andere begrotingen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 3,3 miljoen). Onder andere zijn de uitgaven en ontvangsten van de Inspectie SZW overgeheveld naar artikel 1.

  • 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (-/- 0,6 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een bijdrage in het driejarig onderzoek 'Digitale Technologieën & Werk bij NWO (-/- € 0,3 miljoen).

  • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2019 is via de eindejaarsmarge € 3,2 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2020.

  • 4. Om aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven is een aantal budgettair neutrale kasschuiven meerjarig verwerkt zoals bij subsidies van 2020 (-/- € 2,1 miljoen) en 2021 naar 2022.

  • 5. De raming van de uitvoeringskosten Rijks Caribisch Nederland (RCN) is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld (€ 0,1 miljoen). Met de toevoeging vanuit onder andere de EJM komt de mutatie op € 1,7 miljoen.

Ontvangsten

  • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 0,9 miljoen) in verband met de overheveling van de uitgaven en ontvangsten van de Inspectie SZW naar artikel 1.

Verplichtingen artikel 98

Bij een aantal van bovenstaande mutaties wijkt het verplichtingenbedrag af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal -/- € 0,7 miljoen lager dan de uitgavenmutaties ad -/- € 2,7 miljoen.

Licence