Base description which applies to whole site

3.13 Artikel 13

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

253.368

215.770

1.351

‒ 33.917

183.204

Uitgaven

252.868

215.270

1.351

‒ 33.917

182.704

Waarvan juridisch verplicht

97,10%

97,10%

  

97,10%

      

Inkomensoverdrachten

     

Remigratiewet

43.186

41.414

712

‒ 726

41.400

Subsidies(regelingen)

     

Opbouw kennisfunctie integratie

2.736

2.736

0

28

2.764

Vluchtelingenwerk Nederland

1.032

1.032

52

0

1.084

Overige subsidies algemeen

5.850

12.968

‒ 52

‒ 1.528

11.388

Opdrachten

     

Inburgering en Integratie

12.945

16.365

‒ 1.443

‒ 1.898

13.024

Remigratie

1.700

1.700

0

0

1.700

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

COA

16.927

15.020

‒ 203

‒ 600

14.217

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap DUO

18.800

18.800

1.830

1.400

22.030

Bijdrage aan medeoverheden

     

Gemeenten maatschappelijke begeleiding

25.226

8.020

442

‒ 8.340

122

Gemeenten veranderopgave inburgering

0

‒ 13

13

‒ 25

‒ 25

Leningen

     

DUO

124.466

97.228

0

‒ 22.228

75.000

      

Ontvangsten

1.000

1.000

800

0

1.800

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 32,6 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 33,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,8 miljoen.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdachten: remigratieregeling

  • 1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2020 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (-/- € 0,7 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen/ bijdrage aan medeoverheden

  • 1. Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 9,2 miljoen verwacht. Dit komt onder andere door onderuitputting op Maatschappelijke Begeleiding.

  • 2. Er zijn in totaal 11 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor aanvulling decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding (-/- € 1,1 miljoen).

Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs

De raming is neerwaarts bijgesteld, omdat uit de uitvoeringsinformatie van DUO blijkt dat het opgenomen bedrag lager is dan verwacht (-/- € 22,2 miljoen). Door Covid-19 wordt er minder beroep op leningen gedaan.

Licence