Base description which applies to whole site

3.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Tabel 28 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 13 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

761.123

0

761.123

‒ 111.470

649.653

‒ 56.817

‒ 14.589

‒ 1.089

58

327.334

           

Uitgaven

762.123

0

762.123

‒ 111.470

650.653

‒ 56.817

‒ 14.589

‒ 1.089

58

327.334

           

Inkomensoverdrachten

          

Remigratiewet

38.386

0

38.386

‒ 2.538

35.848

‒ 3.176

‒ 3.666

‒ 4.195

‒ 4.657

25.821

Subsidies (regelingen)

          

Opbouw kennisfunctie integratie

2.531

0

2.531

0

2.531

0

0

0

0

2.531

Vluchtelingenwerk Nederland

1.161

0

1.161

0

1.161

0

0

0

0

1.161

Overige subsidies algemeen

6.487

0

6.487

506

6.993

110

22

0

0

1.300

Vroege Integratie en Participatie

6.812

0

6.812

6.594

13.406

6.369

6.369

1.869

1.869

8.681

Opdrachten

          

Inburgering en Integratie

17.046

0

17.046

‒ 2.820

14.226

2.757

7.320

2.733

2.457

11.833

Remigratie

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

          

COA

73.187

0

73.187

‒ 22.022

51.165

‒ 23.061

‒ 23.982

0

0

32.017

Bijdrage aan agentschappen

          

Agentschap DUO

31.572

0

31.572

0

31.572

5.587

5.594

2.307

1.794

23.307

Bijdrage aan medeoverheden

          

Gemeenten maatschappelijke begeleiding

1.896

0

1.896

‒ 1.896

0

142

0

0

0

0

Gemeenten inburgeringsvoorzieningen

514.085

0

514.085

‒ 103.965

410.120

‒ 47.593

‒ 7.016

‒ 3.451

‒ 696

209.069

Specifieke uitkering onderwijsroute

15.884

0

15.884

0

15.884

0

0

0

0

0

Leningen

          

DUO

51.376

0

51.376

14.671

66.047

2.048

770

‒ 352

‒ 709

11.614

           

Ontvangsten

1.000

0

1.000

2.000

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

           

Ontvangsten

          

Leningen

1.000

0

1.000

2.000

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 111,5 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 2,0 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.

Uitgaven

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

  • We stellen uitgaven voor Voorinburgering bij COA voor de periode 2024-2026 naar beneden bij met respectievelijk € 22,0, € 23,1 en € 24,0 miljoen. Vorig jaar bleek dat COA o.a. door het tijdelijke karakter van de noodlocaties en een gebrek aan taaldocenten onvoldoende snel kan opschalen om het hogere aantal voorinburgeringstrajecten te kunnen realiseren. Daarnaast zorgt het vrijwillige karakter van het programma voor fluctuaties in het weigeringspercentage van de inburgeraars. Er zijn afspraken gemaakt met COA om het aanbod op termijn weer op peil te krijgen.

Bijdrage aan medeoverheden

  • De bijdrage aan gemeenten middels de specifieke uitkering SPUK inburgeringsvoorzieningen is bijgesteld voor de periode 2024-2026. De afrekening over 2023 valt € 104,0 miljoen lager uit. Dit wordt verrekend in 2024. In 2025 en 2026 wordt naar beneden bijgesteld met respectievelijk € 47,6 en € 7,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt omdat er lagere aantallen worden verwacht.

Leningen

  • Op basis van de meest recente informatie van DUO is de raming voor de leningen voor inburgering in 2024 met € 14,7 miljoen opwaarts bijgesteld omdat er meer aanvragen verwacht worden.

Licence